Myanmar Quarterly Journal :

Myanmar Quarterly Journal
By 0

The Myanmar Quarterly အမွတ္ – ၄ ကို ေအာက္တြင္ download ရယူ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ အယ္ဒီတာမွတ္စု (၁)အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊…

Myanmar Quarterly Journal
By 2

ဒီမုုိကေရစီတပုုိင္း စပ္ၾကားအုပ္စိုးမႈ စနစ္ေအာက္မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အမွတ္ ၁၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆ တပ္မေတာ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ ျပည္ခုုိင္ၿဖဳိး ပါတီအစုုိးရကေန…