ႏိုင္ငံသားတိုင္း က်န္းမာေရး သာတူညီမွ် လႊမ္းၿခဳံေပးရန္ (Universal Health Coverage) ျမန္မာေလွ်ာက္ရမည့္လမ္း

0

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (World Health Organization) ၏ Universal Health Coverage (UHC) ဆိုသည့္စကားလုံးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ အလိုအရ UHC ဆိုသည္မွာ လူသားအားလုံး လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးအခက္အခဲ တစုံတရာမရွိဘဲ (ေရာဂါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးစရိတ္ေထာင္းၿပီး မြဲျပာက်ရျခင္း၊ က်န္းမာေရးစရိတ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္သြားျခင္းမ်ား မရွိဘဲ) လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာရရွိေအာင္ ဖန္တီးထားသည့္စနစ္မ်ိဳးဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံသားတိုင္း က်န္းမာေရး သာတူညီမွ်လႊမ္းၿခဳံေပး ဆိုေသာ အယူအဆသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအားလုံးက်င့္သုံးရန္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒတခုျဖစ္ၿပီး
(၁) Population Coverage ေခၚ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္သည့္လူဦးေရဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္
(၂) Service Coverage ေခၚ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လႊမ္းၿခဳံျခင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ႏွင့္
(၃) Financial Coverage ေခၚ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး လႊမ္းၿခဳံမႈဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ဟူ၍ တခုႏွင့္တခု ဆက္စပ္ေနသည့္ရႈေထာင့္ (Dimension) သုံးမ်ိဳး ပါဝင္သည္။

အက်ိဳးရလဒ္အားျဖင့္ –
(၁) Improve Health Status of Population (Beneficiaries) အေစာင့္ေရွာက္ခံ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန တိုးတက္ျမင့္မားမႈ
(၂) Enhance customers’ satisfaction က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္
(၃) Degree of Financial protection က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈတို႔ကို ရရွိလာေစ မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရလဒ္ပန္းတိုင္တို႔ကို ေရွးရႈ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရသည့္အတြက္ UHC ကို လမ္း ဟု သမုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရးရလဒ္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရာလမ္း၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ က်န္းမာေရးစနစ္တို႔ကို တည္ေဆာက္ကာ ပန္းတိုင္ဆီ အသီးသီးအသက ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ၿပီး ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိသလို လမ္းခုလတ္မွာ ႀကိဳးစားဆဲႏိုင္ငံမ်ားလည္း အမ်ားအျပား၊ မတ္တတ္ ရပ္လို႔လမ္းမွာငိုခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေတြလည္း မနည္းမေနာ။
UHC လမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း မလြဲမေသြေလွ်ာက္လွမ္းမည္၊ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရလဒ္ပန္းတိုင္ဆီ လွမ္းကိုင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု (ထိုစဥ္က)ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ UHC Forum 2017 Tokyo အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝးတြင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အသီးသီးကို မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ိန္ ကာလအားျဖင့္ ၁၂ ႏွစ္သာ လိုေတာ့သည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လိုခ်င္ေသာ ပန္းတိုင္သို႔ အမွန္တကယ္ေရာက္ႏိုင္မည္လား။ ဘယ္လို လွမ္း၍ ဘယ္လိုပန္းဝင္မည္နည္း။ လက္ရွိ အေျခအေနကေရာ မည္သို႔ရွိသနည္း။
အဆိုပါလမ္းကို ေလွ်ာက္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ က်န္းမာေရးလႊမ္းၿခဳံမႈဟု ဆိုထား သျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနသည္အဓိကက်သည္မွာမွန္၏။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနအင္အား တခုတည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းမရွိ။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူဦးေရဆိုင္ရာ လႊမ္းၿခဳံမႈ ဆိုသည္မွာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအား လုံး ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး၊ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေ႐ြး၊ ေတာင္ေပၚ ေတာင္ေအာက္ မေ႐ြး၊ လူမ်ိဳး ဘာသာမေ႐ြး၊ ဆူႀကဳံနိမ့္ျမင့္ မခြဲျခားဘဲ အားလုံး သာတူညီမွ် လႊမ္းၿခဳံႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုသည္။ ထိုကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ (Political Process) ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးလႊမ္းၿခဳံမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခိုင္က်ည္ေသာ သံႏၷိဌာန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကတိကဝတ္မ်ားကသာ ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ေပသည္။
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လႊမ္းၿခဳံမႈဆိုသည္မွာ မည္သည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ ေဆာင္မႈကို ျပည္သူလူထု အားေပးမည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအမည္ အလြန္နည္းပါးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြး အလြန္ညံ့ဖ်င္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း UHC လမ္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ အဆိုပါကိစၥသည္ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားပတ္သက္ေပသည္။
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးလႊမ္းၿခဳံမႈဆိုသည္မွာ ေက်နပ္ဖြယ္ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူအားလုံးအတြက္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သလို ေပးရာ တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ကို တည္ေထာင္ က်င့္သုံးႏိုင္ျခင္း၊ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား က်န္းမာေရး စရိတ္ေထာင္း၍ ဆင္းရဲတြင္းနက္ရျခင္းတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းကိုဆိုလိုသည္။ ထိုကိစၥ သည္ ေဘာဂေဗဒအသိပညာ၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ UHC ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး က႑သုံးမ်ိဳး ညႇိႏႈိင္း ေပါင္းစပ္၍ အေပးအယူမွ်မွသာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖန္တီးစီမံႏိုင္မည့္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ က်န္းမာ ေရး လႊမ္းၿခဳံမႈမ်ိဳးပင္ျဖစ္၏။

UHC အတြက္ ျမန္မာေလွ်ာက္ရမည့္လမ္း
လူဦးေရလႊမ္းၿခဳံမႈ (Population Coverage)

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ငါးခု၊ ခ႐ိုင္ ၇၃ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀၊ ေက်း႐ြာစု ၁၃၇၄၂ စုႏွင့္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၆၅၁၄၈ ႐ြာခန႔္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ၅၂ သန္းမွ်ပမာဏရွိေသာ ျမန္မာ့ျပည္သူလူထုတြင္ လူမ်ိဳးစု ၁၃၇ မ်ိဳးပါဝင္ၿပီး ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ တရားမ်ိဳးစုံ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ မွီတင္းေနထိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသ (Geographical Location) အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခက္ခဲေနေသးသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစု ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ ႐ိုးရာအစြဲအလမ္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတူ ကြဲျပားေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးကို သာတူညီမွ် က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တေျပးညီ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိရန္ကိစၥမွာ လြန္စြာခက္ခဲေပသည္။
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ၎တို႔၏ နယ္ေျမေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုကို တႏိုင္တပိုင္ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျပည္ပေငြေၾကးအကူအညီမ်ားျဖင့္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားကဲ့သို႔ တည္ရွိေနရာ အလိုက္သင့္ ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားေသာ (Fragmented Health Care) အသြင္ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး Population coverage တြင္ ေခါင္းခဲစရာ ျပႆနာတခုအျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။ ျပည္သူလူထုအားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္သည္ဆိုေစကာမူ ညံ့ဖ်င္းသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မည္ကာမတၱ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေနသည္ ဆိုျပန္လွ်င္လည္း ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကို ရႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ အတြက္ ေအာင္ျမင္သည့္ လမ္းတခု ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာလႊမ္းၿခဳံမႈ (Service Coverage)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အက်ယ္ျပန႔္ဆုံး လႊမ္းၿခဳံ ေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အျခားဝန္ႀကီး႒ာနမ်ား (ကာကြယ္ေရး၊ လူမႈဖူလုံေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး အစရွိသျဖင့္)တြင္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အာမခံ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို သီးျခား အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ လွ်က္ ရွိၾကသည္။
ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ကုသမႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ ရွိသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း ငါးမ်ိဳး ျဖစ္သည့္ Promotive, preventive, curative, rehabilitative and Palliative services မ်ားကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္သာ ေပးစြမ္းႏိုင္ၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (ကာကြယ္ေရးမွ အပ)ႏွင့္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔မွာ ကုသေရးလုပ္ငန္းကိုသာ ေဇာင္းေပး လုပ္ ကိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံေပါင္း ၁၁၃၄ ႐ုံ၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားအျပင္ ေက်းလက္ က်န္းမာ ေရးဌာန ၁၇၉၆ ခုႏွင့္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲေပါင္း ၉၀၈၃ ေက်ာ္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ လွ်က္ရွိေသာ္လည္း population coverage အေနျဖင့္ခ်ိန္ထိုးၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနသည္ ရွိေနသည့္ ေက်း႐ြာစုအားလုံး၏ ၁၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲသည္ စုစုေပါင္းေက်း႐ြာအားလုံး၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိေသးသည့္အတြက္ က်န္းမာေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္သည္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူတို႔အတြက္ အလြန္ႀကီးမားေနေသးသည္။
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အေနျဖင့္ လက္ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္ အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ ဆရာဝန္အေရအတြက္သည္ စုစုေပါင္း ဆရာဝန္ အေရအတြက္၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔အတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုံေလာက္ စြာေပးမည္ဆိုလွ်င္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ အသစ္တည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဌာနခြဲမ်ားမွ ပ်က္စီးယိုယြင္း၊ နယ္ေျမအေျခအေနအရ သြားမရသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ ႐ြက္ေပးရေပမည္။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမႉးမ်ား၊ ဘက္စုံ သားဖြား ဆရာမမ်ားကို အသစ္ေမြးထုတ္ခန႔္အပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေရတိုနည္းျဖင့္ မည္သို႔မွ်မျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
အဆိုပါ ျဖည့္ဆည္းရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံလာသည့္တိုင္
• လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္ အတတ္ပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင္သင့္ျဖစ္ျခင္း (Supply Side Readiness)၊
• ျပည္သူအားလုံးအတြက္ မျဖစ္မေနေပးရမည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (Minimum Essential Health Package) ကို ေဖာ္ထုတ္ညႇိႏႈိင္း သေဘာ တူညီခ်က္ရယူျခင္း၊
• အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ အေစာင့္ေရွာက္ခံမ်ား၏ ေက်နပ္လက္ခံႏွစ္သက္မႈ (Provider and Customer Satisfaction)၊
• ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္ တည္ၿငိမ္သည့္ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈ (Proper financial management for Universal Health Coverage) အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥမ်ားအတြက္ အမ်ိဳး သား က်န္းမာေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)ကို ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေပသည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာလႊမ္းၿခဳံမႈ (Financial or Cost Coverage)

ေက်နပ္ဖြယ္ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို (Service coverage) ျပည္သူအားလုံးအတြက္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သလို (Population coverage) ေပးရာတြင္ ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေငြေၾကး စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ကို တည္ေထာင္ က်င့္သုံး ႏိုင္ျခင္း ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား က်န္းမာေရးစရိတ္ ေထာင္း၍ ဆင္းရဲတြင္းနက္ရျခင္းတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ Universal Health Coverage ၏ အဓိကက်ေသာ ရႈေထာင့္တရပ္ ျဖစ္သည္။
UHC Financial Indicator မ်ားအျဖစ္ WHO ၏ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ လွ်င္ UHC လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ႏိုင္ငံတခုသည္
• က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ကိုယ့္ေငြကိုယ္ေပးရမႈ (Out-of-pocket expenditure) သည္ စုစုေပါင္းက်န္းမာ ေရး အသုံးစရိတ္ (Total Health Expenditure) ၏ ၃၀-၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း ရွိျခင္း၊
• စုစုေပါင္း က်န္းမာေရးအသုံး စရိတ္သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃-၄ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ပမာဏရွိျခင္း၊
• လူဦးေရ၏ ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကို က်န္းမာေရးအတြက္ တင္ႀကိဳထည့္ဝင္ေငြျဖင့္ စီမံ ခန႔္ခြဲသည့္ (Prepayment and risk pooling scheme) အစီ အမံမ်ိဳးျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္း၊
• ရာႏႈန္းျပည့္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရးအစီအစဥ္ (Social assistance and social safety net program) မ်ားတည္ရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံ ရမည္ဟု ဆိုထားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တခုတည္းေသာ က်န္းမာေရးဘ႑ာ ေငြလုံးေငြရင္း သည္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္မွာ ၁၀၇၇ ဘီလီယံက်ပ္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဘတ္ဂ်က္၏ ၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ကာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္သည္ပင္လွ်င္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္အကုန္အက်ခံျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္။ Input based budgeting ေခၚ အေျခခံ အေဆာက္အဦ၊ လစာ၊ ဝန္ထမ္းေနအိမ္၊ လွ်ပ္စစ္မီတာ၊ စက္သုံးဆီ အစရွိသည္တို႔အတြက္ အကုန္အက်ခံျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္တ၀ စုစုေပါင္း က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ့္ေငြကိုယ္သုံး တိုက္႐ိုက္က်ခံမႈမွာ ၇၄ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ ရွိေနပါေသးသည္။ ထို႔အျပင္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံမွအပ အျခား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တင္ႀကိဳထည့္ဝင္သည့္ အစီအမံမ်ားလည္း ယခုအထိ မရွိေသးသည္ ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။
မည္သည့္တိုင္းျပည္မဆို UHC သို႔သြားရာလမ္းသည္ ႏွစ္ကာလ ရွည္ၾကာၿပီး ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ Population coverage, service coverage ႏွင့္ cost coverage လုပ္ငန္းမ်ားကို UHC အတြက္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြစုေဆာင္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရရွည္ခံသည့္ က်န္းမာေရးစနစ္ ျဖစ္ေစရန္ တင္ႀကိဳထည့္ဝင္ေငြ အာမခံစနစ္ျဖင့္ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ ျပဌာန္းမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တည္ၿငိမ္သည့္ ေငြေၾကးအစီအမံမ်ား ရွိျခင္းသည္ လူဦးေရလႊမ္းၿခဳံမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလႊမ္းၿခဳံျခင္းမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေရခံေျမခံ တခုျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥတခုျဖစ္သည္။ သြားရမည့္ခရီး၊ ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းကား ေဝးေသာ္လည္း မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္းျဖစ္သည့္ UHC လမ္းကို အစိုးရ၊ ျပည္သူႏွင့္ ပညာဉာဏ္ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေလွ်ာက္လွမ္းမွသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply