ျမန္မာ့ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေပၚ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ နားလည္သေဘာေပါက္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္

0

သုေတသန စာတမ္း (eBook) ကို ယခု Link တြင္ မည္သူအဆို အခမဲ့ download ရယူႏိုင္ပါၿပီ။

သုေတသနစာတမ္းကို အဓိကေမးခြန္း ေလးခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေမးခြန္းမ်ားမွာ –

(၁) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပဳစုထားေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မည္မွ် ထိေရာက္ပါသနည္း။

(၂) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုပါ စာတမ္းမ်ာက အဓိကထား ေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္သို႔နည္း။

(၃) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာတမ္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသလား။ မရွိခဲ့လွ်င္ မည္သည့္အရာ လိုအပ္ ေနပါသနည္း။

(၄) အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ၊ စာတမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပိုမို သုံးစြဲလာေစရန္ မည္သည့္ အခ်က္၊ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား လိုအပ္မည္နည္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply