လုပ္ငန္းရွင္လား၊ သားေကာင္လား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အေျခခံအလႊာမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘ၀

0

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ စီးပြား ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လည္း မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေစျခင္း၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ (women’s economic empowerment) ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လာၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏အခြင့္အေရးအတြက္ မူေဘာင္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခခံမူေဘာင္ႏွင့္ ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတို႔အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရလည္း အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻ႔ဂ်ီဒီပီ သည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ထရီလီယံမွ ၂၈ ထရီလီယံအၾကား ပိုမို တိုးတက္လာမည္ဟု ခန႔္မွန္းၾကသည္။ သို႔ရာ တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ေလ်ာ့နည္းၿပီး ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သည့္ႏိုင္ငံတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟူသည္ လက္ေတြ႕တြင္ ခ်န္ရစ္ ခံရတတ္ပါသည္။ ခ်မွတ္ထားေသာမူေဘာင္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တို႔တြင္ အားနည္းတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ အေမ့ ေလ်ာ့ခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀အေျပာင္းအလဲကို ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း (women’s economic empowerment) ဟု ဆိုရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခြင့္၊ (ေငြအား၊ ေျမယာ စသည့္) အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္အားကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း၊ ရပ္႐ြာအတြင္း လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ လူလတ္တန္းစား၊ သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းလႊာမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ဘ၀တိုးတက္ေရးထက္ အဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ၊ တနည္း နိမ့္ပါးေသာအလႊာက အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္ အလမ္း တိုးျမႇင့္ျခင္းကို အဓိကစဥ္းစားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘ၀ကို ပိုမိုနိမ့္က်ဆိုး႐ြားၿပီး၊ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ကို အားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၁၉၈၀ ျပည့္ ႏွစ္အလြန္ ကုလသမဂၢ၏စစ္တမ္းတခ်ိဳ႕တြင္ သတိေပးထားပါသည္။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ စနစ္တက်ဖိႏွိပ္ထားသည့္ အစဥ္အလာမ်ားကို မပယ္ဖ်က္ဘဲ၊ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေန သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းပံ့ပိုးမေပးဘဲ ၎တို႔ကို လုပ္ငန္းခြင္သို႔ အတင္းတြန္းပို႔လိုက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းတြင္ အေျခခံအလႊာမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀အေပၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ေက်း လက္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားမွ သာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာပါမည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ(၁)
ေက်းလက္အဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး – အေသးစားေငြေခ်းစီမံကိန္းမ်ား

အေသးစား ေငြေခ်းစီမံကိန္းကို ဝင္ေငြနည္းပါး၍ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ အိမ္ေထာင္စု မ်ားအတြက္ ထြက္ရပ္လမ္းအျဖစ္ ရည္ၫႊန္းၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎သည္ အေသးစား စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ရပ္႐ြာအတြင္း လူထုစုစည္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားက ယုံၾကည္ထားၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခ်းေငြရရွိႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမီသည့္ လူဦးေရမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး၊ ၎တို႔အနက္ အဖြဲ႕အစည္းတခုထက္ပို၍ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သူမွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါသည္။ အစိုးရဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြရရွိရန္ခက္ခဲသျဖင့္ အမ်ားစုမွာ ျပင္ပမွ ေငြတိုးေခ်းသူမ်ားထံမွသာ အတိုးႏႈန္းႀကီးႀကီးျဖင့္ ေခ်းယူၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိုး ႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေခ်းေငြကို လြယ္လင့္တကူ ရယူေစႏိုင္မည့္ အေသးစားေငြေခ်းစီမံကိန္း ဥပေဒကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒအရ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ လူမႈ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ ေခ်းေငြ စီမံကိန္းကို တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ကာ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ သမဝါယမအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအားလုံးကို အေသးစားေငြေခ်းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။
ထိုစီမံကိန္းသည္ ႏြမ္းပါးအိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေျမယာမဲ့မ်ား၏ ဘ၀တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ထားေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ဟု ဆိုရ ပါမည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အကုန္ စစ္တမ္းအရ အစိုးရ ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သမဝါယမအသင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အေသးစား ေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခ်းေငြရရွိသူ ၂ ဒသမ ၈ သန္းရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ လူဦးေရ ၉ သန္း ေက်ာ္ မွာမူ အျခားေသာ ျပင္ပေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတိုးႏႈန္းႀကီးစြာႏွင့္ ေခ်းယူထားသည့္ ပမာဏ က်ပ္ေငြ ၅ ဒသမ ၄ ထရီလီယံ အေႂကြးႏြံထဲတြင္ နစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေသးစား ေခ်းေငြရရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာလည္း ရံဖန္ရံခါ အတိုးႏႈန္းႀကီးစြာ ေခ်းရေသာ အေပါင္ဆိုင္ မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ဆက္ဆံေနရေၾကာင္း သိရသည္။
အေသးစားေခ်းေငြပံ့ပိုးရျခင္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာ ေငြေခ်း ယူႏိုင္ေရးႏွင့္ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ပက ေငြတိုးေခ်းသူမ်ား၏ အတိုးႏႈန္းႏွင့္စာလွ်င္ အေသးစား ေငြေခ်းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အတိုးႏႈန္းက အလြန္သက္သာသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ျပင္ပတြင္ ေငြ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၁၀ တိုး၊ တခါတရံ ၂၀ တိုးႏႈန္းျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းတင္ႏိုင္၊ မတင္ႏိုင္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေခ်းယူၾကရသည္။ အေသးစားေငြေခ်းအဖြဲ႕မ်ားကမူ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း – ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ အတိုးႏႈန္းသာ ေကာက္ယူသျဖင့္ ႏြမ္းပါးအိမ္ေထာင္စုအတြက္ အခြင့္အေရးတခုျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာမ်ား၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ အေသးစား ေငြေခ်းစီမံကိန္း ေအာက္တြင္ ပုံသဏၭာန္ မ်ိဳးစုံျဖင့္ ပါဝင္လာၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ေခ်းေငြေပးမႈ၊ ေငြ ျပန္လည္ေပး ဆပ္ေစျခင္း၊ ေငြေၾကးစုေဆာင္းသူမ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရးစရိတ္ ထားရွိျခင္းတို႔မွာလည္း ပုံစံမ်ိဳးစုံ ကြဲျပားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ရပ္႐ြာအတြင္း ဩဇာတိကၠမႀကီးမားသူ တဦးဦး၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အာမခံေပးႏိုင္သူတဦးဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါမွ၊ သို႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာအတြင္းက ေငြစု အဖြဲ႕တြင္ ပုံမွန္ ေငြစုေဆာင္းႏိုင္သူျဖစ္ေနမွ အစရွိေသာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေခ်းေငြ အလြယ္ တကူ ရရွိႏိုင္မႈကို ဟန႔္တားထားၿပီး၊ ေငြဆပ္ရာတြင္လည္း အရစ္က် ပုံမွန္ မဆပ္မေနရဆပ္ခိုင္းၿပီး၊ အရစ္က်ဆပ္ေနသည့္တိုင္ အတိုးကို မူလေခ်းေငြေပၚတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေကာက္ ယူျခင္း၊ ထို႔အျပင္ ေခ်းေငြထဲမွ လူမႈဖူလုံေရးစရိတ္ကို မျဖစ္မေနႏုတ္ယူျခင္း၊ သို႔ေသာ္ အေရးေပၚ အေျခအေန၌ ထိုစရိတ္ကိုေတာင္းခံသည့္အခါ ၾကန႔္ၾကာျခင္း စေသာ အတားအဆီးမ်ား ရွိပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေနသည့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား ေနျခင္း၊ ပုဂၢလိက အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသေဘာတရားကို နားလည္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္စိစစ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ႏြမ္းပါးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ့မ်ားကို ဦးတည္သည့္ ထိုစီမံကိန္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အိမ္ေထာင္စု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေႂကြးႏြံထဲတြင္ နစ္ေနၾကသည္ျဖစ္၍ ရရွိသည့္ အနည္းငယ္ေသာ ေခ်းေငြပမာဏကို ေႂကြးေဟာင္းဆပ္လိုက္ရျခင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအသစ္ မထူေထာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ေပးထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ နည္းပါးျခင္း၊ အခ်ိန္က်လာေသာအခါ ထိုအဖြဲ႕ကို ေငြဆပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ပ ေငြတိုးေခ်းသူမ်ားထံမွ အတိုး ႏႈန္းႀကီးစြာျဖင့္ ျပန္လည္ေခ်းယူကာ ဆပ္ရျခင္းျဖင့္ အေႂကြးသံသရာလည္ရျပန္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ေငြေၾကး စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာ ျမႇင့္တင္ျခင္းဟူေသာ အစီအစဥ္မ်ားမပါဘဲ ေခ်းေငြကိုသာ ပံ့ပိုးေန ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးကိုသာလွ်င္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူဟု သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ၎တို႔၏ ခင္ပြန္းသည္မ်ားသည္ ဇနီးသည္ကိုအသုံးခ် ၍ ေခ်းေငြရယူျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး တို႔သည္ အဆိုပါ အေသးစားေငြေခ်းစီမံကိန္း တခ်ိဳ႕တြင္ တန္ဆာခံ၊ သို႔မဟုတ္ ဟန္ျပသက္ သက္သာ ျဖစ္ေနရပါသည္။
ထိုမွ်မက စီမံကိန္းမ်ားမွ ေငြေခ်းသူ အမ်ားစုမွာ အတိုးႏႈန္း မည္သို႔တြက္ခ်က္ သည္ကို ေကာင္းစြာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိ ေၾကာင္း လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ သုေတသနမ်ား၌ ကြင္းဆင္း အေတြ႕အႀကဳံအရ သိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေခ်းေငြ အလြယ္တကူရရွိသူမ်ားက ထိုေခ်းေငြကိုယူ၍ ရပ္႐ြာထဲတြင္ ေငြတိုးေခ်းသူမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ရပ္တည္ေနၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။ ရပ္႐ြာထဲတြင္ ျပင္ပအတိုးႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္နည္းၿပီး၊ စီမံကိန္းအတိုးႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္မ်ားေသာ ပမာဏျဖင့္ ေငြျပန္လည္ ေခ်းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္တတ္ႏိုင္သူ၊ အထူးသျဖင့္ လူလတ္တန္း အလႊာမွ အိမ္ေထာင္စုတခ်ိဳ႕သာလွ်င္ အဆိုပါေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းငယ္တခု တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ၿပီး အတန္ အသင့္ ေျပလည္သြားသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မူဝါဒအရ ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ထို အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ လႈပ္ရွားလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေျမယာမဲ့ ႏြမ္းပါးအိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ဦးတည္သည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အားနည္းေနပါေသးသည္။ ေခ်းေငြ ဆပ္ရမည့္ ကာလေရာက္လွ်င္ အခက္အခဲႏွင့္ အဓိက ရင္ဆိုင္ရသူမွာ အမည္ခံ၍ ေငြယူထားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္စိစစ္ၾကပ္မတ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (၂)
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး –
ၿမိဳ႕ျပ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသမီးထက္ဝက္ခန႔္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လုပ္အားပါဝင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားအင္အားမွာမူ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး လာသည္ႏွင့္အမွ် ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့သည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအသင္း (MGMA) ၏ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ လက္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားဦးေရ ၃၀၀၀၀၀ ခန႔္ကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး၊ ၎တို႔အနက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လုပ္သား ဦးေရ တသန္းအထိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါ သည္။ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးသြားခဲ့ဖူးသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာသည့္အခါ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း တေက်ာ့ျပန္ ရွင္သန္လာပါသည္။ ထိုသို႔ ရွင္သန္လာျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္၊ ဝင္ေငြဖန္တီးေပးႏိုင္ သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ မလုံၿခဳံမႈမ်ား ခံစားေနရဆဲျဖစ္ သည္။
ပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာသုေတသန ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ C&A ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူေလ့လာမႈ (ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္) အစီရင္ခံစာအရ လုပ္သားမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္မွာ ရန္ကုန္ျပင္ပ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္မွာ ဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ မြန္၊ ကရင္၊ ရခိုင္၊ ၿမိဳလူမ်ိဳး အနည္းငယ္သာပါဝင္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္ က႑တြင္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းသည္ တဖက္တြင္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ႀကီးထြားမႈကို အားေပးရာေရာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းသူမ်ားမွာမူ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို ဗမာတိုင္းရင္းသူအမ်ားစုကသာ စိတ္ဝင္စားၾက သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျပည္ပသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေပၚ မသက္ေရာက္သကဲ့သို႔ သူတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးမႈ နည္းပါးေနဆဲဆိုသည့္ အေျခအေနကိုလည္း òန္ျပပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လုပ္ငန္း၏ လုပ္သားကန႔္သတ္မႈ အေျခအေန၊ သို႔မဟုတ္ လစာႏွင့္အလုပ္မွာ အျခားႏိုင္ငံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔တြင္ အဆက္အသြယ္မရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကြၽမ္း က်င္မႈနည္းပါးျခင္း စေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္လုပ္သူအမ်ားစုမွာ အသက္ ၂၂-၂၅ ဝန္းက်င္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ ေသးသူတခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ေနပါသည္။ ပညာအရည္အခ်င္းအားျဖင့္ အေျခခံပညာမူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ကို အျမင့္ဆုံး ေအာင္ျမင္သူမ်ားပါသည္။ မူလက အေတြ႕အႀကဳံ မရွိေသာ္ လည္း စက္႐ုံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ လူခံတဦးဦးႏွင့္ သိကြၽမ္းထားလွ်င္ အလြယ္တကူ အလုပ္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္ရႏိုင္ျခင္း စသည့္အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ဝင္ရန္ လြယ္ကူသကဲ့သို႔ အလုပ္ျပဳတ္ရန္လည္း လြယ္ကူ ပါသည္။ ဥပမာ- အခ်ိဳ႕ေသာစက္႐ုံမ်ားတြင္ ခြင့္မဲ့သုံးရက္ပ်က္ကြက္လွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ အလုပ္ ထုတ္ပယ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက လုပ္သားတဦး၏ အနည္းဆုံး တေန႔လုပ္အားခ ကို ၃၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမအမ်ားစုမွာ အလုပ္ စဝင္ဝင္ခ်င္းတြင္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမျဖစ္ေသးဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တေန႔လွ်င္ ၂၆၀၀-၂၇၀၀ က်ပ္သာ ရရွိပါသည္။
အေျခခံလစာႏွင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကး တနာရီ ၉၀၀ က်ပ္၊ သို႔မဟုတ္ လစာႏွင့္ အပိုခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အထည္အေရအတြက္အလိုက္ အဖိုးအခ ထပ္ေဆာင္းရရွိျခင္း စသျဖင့္ ဝင္ေငြရပုံမွာ စက္႐ုံ အလိုက္ ကြာျခားမႈရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လစာျဖတ္ေတာက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အထည္ပ်က္ျခင္း၊ အလုပ္ေနာက္က်ျခင္း၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္း စေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ထမင္းစားနားေနခ်ိန္ နာရီဝက္သာ ေပးျခင္း၊ အေပါ့အပါးထသြားသည့္ အႀကိမ္ေရကို ကန႔္သတ္ထားျခင္း၊ အထည္မ်ား မေပက်ံေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သနပ္ခါး၊ မိတ္ကပ္လိမ္းျခင္းကို တားျမစ္ထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားရွိျခင္း အစရွိသျဖင့္ တင္းက်ပ္ေသာ၊ မလုံၿခဳံေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါသည္။
လုပ္ခလစာသည္လည္း ၿမိဳ႕ျပ၏ ႀကီးျမင့္ေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ မေလာက္ငွသည္က မ်ားသျဖင့္ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အခ်ိန္ပိုဆင္းၾကရပါသည္။ နားရက္ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ အလုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ ကိုယ္က်န္းမာေရး၊ စိတ္ က်န္းမာေရးအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားတို႔၏ အဆိုအရ က်န္မာေရးႏွင့္ လူမႈေရးစရိတ္အျဖစ္ လစာ ထဲမွ လစဥ္ ေငြျဖတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ စက္႐ုံမ်ားတြင္ လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာ ေရး ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ မျဖည့္ဆည္းေပး ဟု သိရပါသည္။ ထို႔အတူ ညအခ်ိန္လြန္ သည္အထိ လုပ္ရေသာ္လည္း ႀကိဳပို႔ယာဥ္ စီစဥ္ေပးမႈကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္ စီမံေပးမႈမ်ား နည္းပါး သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနတြင္သာ မက လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း စက္႐ုံမ်ားက သြယ္ဝိုက္ကန႔္သတ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမား ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္သမား သမဂၢကို ၾကားပင္မၾကားဖူးဘဲ၊ ၾကားဖူးၾက သည္ ဆိုသူမ်ားကလည္း သမဂၢအေၾကာင္း ဂဃနဏ မသိသူမ်ားပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ၎တို႔အနက္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သမဂၢအဖြဲ႕သို႔ဝင္ရန္လည္း စိတ္မဝင္စားဟု ေျဖဆိုၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သမဂၢႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္မည္ကို ေၾကာက္ ျခင္း၊ အလုပ္ပ်က္မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္း၊ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အေတြ႕အႀကဳံ နည္း သျဖင့္ စိတ္မဝင္စားေတာ့ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ‘ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း’အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္။
ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရပါလွ်င္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေဒသအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ေဈးသက္သာေသာ လုပ္အားခ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါ သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဒသအတြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားရွိ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ လုပ္သား၏ လုပ္ခလစာစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္သားတဦး၏လစာမွာ တလလွ်င္ အမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ ေဒၚလာမွ်သာရွိၿပီး၊ ကေမာၻဒီးယား အလုပ္သမားသည္ အမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅ ေဒၚလာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အလုပ္သမားသည္ အမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅ ေဒၚလာ အနည္းဆုံး ရရွိႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ႏွစ္ဆနီးပါးမွ် ကြာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုလာႏိုင္ေသာ္လည္း ကြၽမ္း က်င္မႈႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း နည္းပါးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန ပါသည္။ ထို႔အတူ မည္သို႔ေသာ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး တာဝန္ခံမႈမ်ိဳးမွမရွိျခင္း၊ လုံၿခဳံေဘး ကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ဖန္တီးမေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအလႊာက အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘ၀ တိုးတက္ေရးသည္ ဆက္စပ္မႈ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ စား ဝတ္ေနေရး ဖူလုံ႐ုံမွ်သာ အက်ိဳးျပဳပါသည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (၃)
ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈ

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚရာတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္’ဟူေသာ ေဝါဟာရအားျဖင့္ လုံးေပါင္းသေဘာ သက္ေရာက္သည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အစုအဖြဲ႕၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုသာ ရည္ၫႊန္းေလ့ရွိပါသည္။ ႏြမ္းပါးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စေသာ သီးျခား အုပ္စု၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို အထူးသီးသန႔္ထား၍ စဥ္းစားျခင္းမရွိပါ။ ထိုနည္းတူ ‘ႏိုင္ငံေတာ္’ဟူေသာ စကားလုံးကိုပင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အက်ိဳးစီးပြား ေဖာ္ ေဆာင္ရာ၌ မည္သူတို႔ အမွန္တကယ္ ခံစားခြင့္ရွိသြားသည္။ ထိုခံစားခြင့္ရွိသူတို႔က ‘ႏိုင္ငံေတာ္’ဆိုသည့္ တမ်ိဳးသားလုံးကို ၿခဳံငုံကိုယ္စားျပဳမျပဳ ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။
သုေတသနေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ဂဃနဏ ျပန္လည္ စိစစ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ ေရရွည္ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစ ေသာ သာဓက အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသြဖီ လ်က္ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုဥပေဒအပါအဝင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒတို႔တြင္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္တခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္ လည္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သီးျခား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ိဳး မပါရွိပါ။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတို႔တြင္ မျပည့္စုံမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းဦးေဆာင္သူမ်ား မဟုတ္ ၾက၍ စီးပြားဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိဟု ထင္စရာရွိပါ သည္။ သို႔ေသာ္ သြယ္ဝိုက္ထိခိုက္မႈ မ်ားစြာရွိေနၿပီး၊ အဆိုပါထိခိုက္မႈသည္ ေရရွည္ ဆိုးက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမယာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ အလုပ္အကိုင္၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ နစ္နာမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ရပ္႐ြာသို႔ အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းမွ သည္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းအဆင့္အထိ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ထိုအခ်င္းအရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က မူေဘာင္ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အမ်ိဳး သမီးတို႔၏ဘ၀ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း တိုးတက္ေစေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆန႔္က်င္ လ်က္ရွိသည္။ မူေဘာင္သည္ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ အသက္ဝင္ျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း ၫႊန္ျပ ရာေရာက္ပါသည္။
လက္ရွိတြင္ သီလဝါ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ထားဝယ္တို႔တြင္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီ၍ ေရွ႕ေျပး စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ စီးပြားေရး ဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ လူမႈဘ၀အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အစီရင္ခံစာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။
ဥပမာ- မဲေခါင္ေဒသ စီးပြားေရးစႀကႍအျဖစ္ ရႈျမင္ထားသည့္အျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားထဲက တခုျဖစ္လာမည့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေၾကာင့္ ႐ြာေပါင္း ၂၀ မွ ၃၆ ႐ြာ၊ လူဦးေရေပါင္း ၄၅၀၀၀ ခန႔္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ထက္ဝက္မွ်ခန႔္ပါဝင္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စတင္ ေျခလွမ္းလွမ္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေဒသခံတို႔၏ေျမယာမ်ားကို စတင္သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳသည့္ ေျမေနရာ၊ ေရဧရိယာမ်ားကိုလည္း မသြားရ၊ မလာရ တားျမစ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယင္းအျပဳအမူမ်ားသည္ ေဒသခံတို႔ ဝင္ေငြရမည့္ အသက္ေသြးေၾကာမ်ားကို အျမစ္ကေန ျဖတ္ ေတာက္ပစ္လိုက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ႀကိဳတင္မသိရွိခဲ့ၾကပါ။ ထိုနည္း တူ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ဖိတ္ၾကားျခင္းမခံခဲ့ရပါ။ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အမည္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္မ်ိဳး နည္းပါးသျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္ ကြယ္ လြန္သြားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ထို႔ အျပင္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူ၍ မရ သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို အႏြမ္းပါးဆုံး အုပ္စုအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာ၌ အဆိုပါအုပ္စုအတြက္ သီးျခားခံစားခြင့္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။
ထို႔အတူ မိသားစုတြင္ အပိုဝင္ေငြရွာေဖြေပးေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ဝင္ေငြလမ္း ေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔လိုက္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လယ္လုပ္ငန္းတြင္ ခင္ပြန္း သည္ႏွင့္ ဒိုးတူေဘာင္ဘက္လုပ္၍ ဝင္ေငြရရန္ တဖက္တလမ္းမွ ကူညီေနသူမ်ားသည္ ထို လယ္ေျမ ဆုံးရႈံးသြားေသာအခါ လယ္ယာတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္အားထည့္ဝင္ႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္း လည္း ဆုံးရႈံးသြားပါသည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတြင္ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳသူ မိသားစုမ်ား၊ ဒီေရေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ တပိုင္တႏိုင္ဝင္ေငြရွာေသာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ နယ္နိမိတ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ခြင့္မ်ား ဆုံးရႈံးရပါသည္။
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ၆၀ မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည္ဟု ခန႔္မွန္းၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေအာက္ေျခအလုပ္မ်ား၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးေသာ အလုပ္ မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံမႈအာမခံခ်က္မရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းက ပိုမ်ားပါသည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဆဲကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တူညီေသာ အလုပ္တြင္ပင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသား လုပ္ခလစာရရွိမႈမွာ အနည္းဆုံး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ကြာဟတတ္၍ ထိုသို႔ေသာနစ္နာမႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။
စီမံကိန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း နည္းပညာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံတို႔၏ နစ္နာမႈမ်ားကို အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္မူ ထို႔သို႔ေသာ နည္းပညာ သင္ၾကား ေပးမႈမ်ား မရွိသေလာက္ နည္းပါးပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီ ဆိုသည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အဆိုပါေဒသႏွင့္ စီမံကိန္းအနီးဝန္းက်င္ဧရိယာတို႔တြင္ အေျခခံ စား၊ ဝတ္၊ ေန ေရးစရိတ္မ်ား ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ကုန္ၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ မိသားစု၏ ေန႔စဥ္အသုံးစရိတ္ အတြက္ ဝင္ေငြ တဖက္တလမ္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ ‘အျခား ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း’မွာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းမွ ငယ္႐ြယ္ေသာမိန္းကေလးမ်ား တနယ္တေက်းတြင္ သြား ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ထိုအေနအထားသည္ လူကုန္ကူးမႈ အလား အလာ ျမင့္မားေစေၾကာင္း သုေတသနရလဒ္မ်ားက အစီရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။
ေနာက္ဆုံးတခုမွာ ျပင္ပမွဝင္ေရာက္လာသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ မႈျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပင္ပမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးတို႔အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းႏွင့္ ထားဝယ္ေဒသ အထူးစီးပြားဇုန္စီမံကိန္း လူမႈဘ၀သက္ေရာက္မႈစစ္တမ္းမ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ၫႊန္ျပၾကပါသည္။ ယင္းသည္ အိမ္ ျပင္ပ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုံၿခဳံစြာသြားလာႏိုင္ေရး၊ ဝင္ေငြရွာေဖြေရးကိုပင္ ထိခိုက္ေစပါသည္။

မူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အေျခခံအလႊာက အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘ၀ တိုးတက္လာေစရန္ ခ်မွတ္ထား ေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ ေအာက္ေျခတြင္ သက္ေရာက္မႈ မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ိဳး သမီးတို႔အေပၚ ဖိႏွိပ္ေသာ ရွိရင္းစြဲ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားေၾကာင့္အျပင္၊ ယခု ဆိုး႐ြားေသာ အေနအထားတို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မျပည့္စုံေသာ မူဝါဒမ်ားအေပၚတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခံ ေနပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ကုစားရန္အတြက္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပလိုပါ သည္။
ပထမအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘ၀ ပိုမိုဆိုး႐ြားသြားေစေသာ ႏိုင္ငံေတာ္က ကမကထ ျပဳၿပီး ေဆာင္႐ြက္သည့္အသြင္ သက္ေရာက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ရန္ႏွင့္ နိမ့္က်ႏြမ္းပါးေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဒသ ၏ အေျခအေနကို လုံး၀ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံကို စီမံကိန္းစတင္သည့္အဆင့္မွာကတည္းက ဖိတ္ေခၚၾကားနာသင့္ပါသည္။ ထို႔အတြက္
(၁) ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ ႏြမ္းပါးအုပ္စုမ်ား၏ လက္ရွိ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းႏွင့္ ေဒသ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္၊ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ မွီခိုေနရသည့္ အေျခအေနကို ျဖန႔္က်က္ ဆက္စပ္ ေလ့လာမႈမ်ား၊
(၂) စီမံကိန္းမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္၊ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္း စစ္မႈမ်ား၊
(၃) စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ အစိုးရက ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာ စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ား ထားရွိသင့္ပါသည္။ ဥပမာ- မူဝါဒခ်မွတ္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျပင္အေနအထားကို ကြင္းဆင္းေလ့ လာ၍ အေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ရန္၊ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ျပန႔္ႏွံ႔ေနေသာ ေငြစုေငြေခ်း အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လုပ္ထုံးမ်ားကို ျပန္လည္ ၾကပ္မတ္ရန္၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ အမ်ိဳး သမီးတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ လူမႈ ဖူလုံေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာ ညီမွ်မႈ ရွိမရွိ ျပန္လည္စိစစ္ရန္၊ အမွီ အခိုကင္းေသာ သုေတသန မ်ား၏ ရလဒ္ကို လက္ခံရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးတို႔ အတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ အရင္း အႏွီးမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏြမ္းပါး အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ တိုးေပး ျခင္း၊ အလြယ္တကူေခ်းေငြရေစရန္ စီမံေပး ျခင္း၊ ေငြေခ်းယူႏိုင္သည့္သက္တမ္း တိုးေပး ျခင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၊ သို႔မဟုတ္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေအာက္ေျခအလုပ္သာမက ၎တို႔၏ဘ၀ တဆင့္ျမင့္ေစႏိုင္ေသာ အျခားေသာ နည္းပညာမ်ား ကိုပါ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေစျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ကို ဆိုလိုပါသည္။
တတိယအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ ကို အားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ စီမံကိန္းဧရိယာရွိ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မႈကို အားေပးသင့္ပါသည္။ ထို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွင္သန္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကပင္ ကမကထ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ ျပဳသင့္ပါ သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္ျပသည့္နည္းတူ လိုအပ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္လည္း တာဝန္မွ်ယူ ပခုံး ထမ္းေနၾကသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။
အရပ္သားအစိုးရ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ လူတန္းစားအားလုံး၊ အထူးသျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ား၊ နိမ့္ပါးေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္လာေစရန္ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲတြင္မွ က်န္လူမ်ိဳးစုငယ္ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ပိုမိုဖယ္ၾကဥ္ခံရ၊ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုနည္းပါးေနရပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္ေစေရး အစီအမံမ်ားကို အကာအကြယ္ယူၿပီး စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကန႔္လန႔္ကာေနာက္ကြယ္ ေျမျပင္အေနအထားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အသုံးခ်ခံ၊ အျမတ္ထုတ္ခံ ဘ၀သို႔ က်ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းကိုးစာရင္း
Business Innovation Facility. (2016). BIF Myanmar Garments: Market Analysis and Strategy.

Department of Social Welfare, UN Women, et.al. (2016). Gender Equality and Women’s Rights in Myanmar: A Situation Analysis.

EMReF. (2017). The Young Women from Rural Villages Powering An Urban Industry: A Baseline Survey of Yangon’s Garment Sector Workforce.

Financial Inclusion Roadmap (2014-2020). (2014). Livelihoods and Food Security Trust Fund.

Hunt, A., & Sarwar, M. B. (2017, March). Women’s Economic Empowerment at the International Level. European Parliament Think Tank.

International Commission of Jurists (ICJ). (2017). Special Economic Zones in Myanmar and the State Duty to Protect Human Rights.

Land Grabbing in Dawei. (2012). Paung Ku, Transnational Institute.

Nash, R. (2017). Responsible Investment in Myanmar: Lessons from Experiences of SEZ Developments. Yangon, Oxfam.

Tavoyan District Women’s Union. (2014). Our Lives Not For Sale.

Willems, H., & Luchtenburg, P. (2014). Microfinance for Poverty Alleviation in Myanmar. Yangon: UNDP.

World Bank, LIFT, EMR. (2017). Livelihoods and Social Change in Rural Myanmar.

Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply