ကြင္းဆက္ျပတ္ေနေသာခ်ိတ္ဆက္မႈ- အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူဦးစားေပးမူ The Missing Links: Myanmar’s Economic Reforms in transition and Pro-Poor Growth

0

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို ေဆြးေႏြးၾကတိုင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေအာက္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေမ့ထားလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။
ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ စားဝတ္ေနေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံနဲ႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေတြက ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသမိုင္းအတြက္ အေရးပါတဲ့ မွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတာ္လွန္ေရးေတြကေန မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဟာ ဆင္းရဲသား နင္းျပားျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ကို ဘယ္ေလာက္အထိ အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲေစခဲ့ ၿပီလဲ။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကစတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေျဖေလ်ာ့မႈေတြက လူခ်မ္းသာေတြ ကိုပဲ အက်ိဳးျပဳတာလား၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ နိစၥဓူ၀ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိမရွိဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုလာပါတယ္။
မျငင္းႏိုင္တဲ့ တိုးတက္မႈတခုက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးေျဖေလ်ာ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ လာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လည္း ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံခန႔္ခြဲမႈအမွားအယြင္းေတြကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဒဏ္ခံခဲ့ရေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္း (GDP Growth Rate) က ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း အျမန္ဆုံး ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို က်ဆင္းသြားေပမဲ့ တိုးတက္မႈျမန္ဆန္တဲ့ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ တိုးတက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ လူထုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈၫႊန္းကိန္းေတြက အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေနေပမယ့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးမားမႈ၊ လယ္ယာထြက္ကုန္က်ဆင္းမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ စတာေတြက ျပည္သူလူထုၾကားမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈရွိတိုင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ နင္းျပားျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ကို အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေလွနံဓားထစ္ မွတ္ယူလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ေနာက္မွာ ႀကဳံေတာင့္ႀကဳံခဲ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေတြ ရွိလာေပမဲ့ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမညီမွ်မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ကြာျခားခ်က္ေတြက ႀကီးမားေနဆဲပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေရလႈိင္းဟာ ခ်မ္းသာသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုခ်မ္းသာေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေသာ္လည္း ႏြမ္းပါးသူမ်ားကေတာ့ ဆင္းရဲျခင္းကပ္ဆိုးကေန ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ ေအာင္ ပုတ္ထုတ္ေနတဲ့ လႈိင္းတံပိုးသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ စီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြရဲ႕ နိစၥဓူ၀ျပႆနာေတြအေပၚ ကူညီ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးကို ရည္႐ြယ္တာထက္စာလွ်င္ ေယဘုယ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚမွာသာ အာ႐ုံစိုက္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ သုံးသပ္ပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြက
(၁) ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံလမ္းႏွစ္သြယ္၊
(၂) USDP အစိုးရရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းနိႆယႏွင့္
(၃) အားလုံးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဂ႐ုျပဳစရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးမွာဆိုခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ သုံးခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ USDP အစိုးရရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အားထုတ္ခ်က္ေတြကို အဓိကထားသုံးသပ္မွာျဖစ္ၿပီး NLD အစိုးရလက္ထက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျဖစ္တန္ေျခမ်ားကို ေဆာင္းပါးေနာက္ဆုံးအပိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

(၁) ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံလမ္းႏွစ္သြယ္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တိုင္းတာတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။အစားအစာ၊ နားခိုစရာေနရာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတာေတြ ေလာက္ငစြာ မရရွိသူေတြကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ထိုသူမ်ားဟာ ေရာဂါဘယဒဏ္၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ဖယ္ၾကဥ္ခံရတဲ့ဒဏ္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ စတာေတြကို သာမန္ လူေတြထက္ ပိုခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝင္ေငြနဲ႔တိုင္းတာႏိုင္သလို ဝင္ေငြ မဟုတ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔လည္း တိုင္းတာႏိုင္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေတာ့ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူဆိုတာ တဦးက်ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အသုံးစရိတ္မ်ားဟာ စုစုေပါင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျပမ်ဥ္း ေအာက္ သို႔မဟုတ္ ထိုမ်ဥ္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပါတယ္ (World Bank, 2017)။ Oxford Poverty and Human Development Initiative (2017) မွာ အဓိကက႑သုံးခုခြဲထားၿပီး အဲဒီက႑ေတြေအာက္မွာ ႏႈန္းတာ ၁၀ မ်ိဳးနဲ႔ တိုင္းတာ ပါတယ္။

ဒါေတြက ပညာေရးမွာ
(၁) ေက်ာင္းတက္ေရာက္တဲ့ ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္
(၂) ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မီမႈ၊
က်န္းမာေရးမွာ
(၁) ကေလး အေသအေပ်ာက္ႏႈန္းႏွင့္
(၂) အာဟာရျပည့္မီမႈ၊
လူေနမႈအဆင့္အတန္းစံႏႈန္းမွာ
(၁) လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ၊
(၂) မိလႅာစနစ္၊
(၃) ေသာက္သုံးေရရရွိမႈ
(၄) ေနထိုင္တဲ့ေနရာရဲ႕ ၾကမ္းခင္း၊
(၄) ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာရရွိမႈႏွင့္
(၅) ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတဦးအတြက္ အဲဒီႏႈန္းစံမ်ား ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ ၃၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္လွ်င္ ဘက္စုံဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ (Multidimensionally poor-MPI) လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အကယ္၍ က႑သုံးခုထဲမွာ တခုက အလြန္က်ဆင္းေနရင္ အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ (Destitute) အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ဦးစားေပးျခင္းမူ (Pro-growth)
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး (Poverty reduction) ဆိုတဲ့အခါ ဘယ္လိုဘယ္ပုံ ေလွ်ာ့ခ် မလဲဆိုတာ မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ပဓာနက်တယ္ (pro-growth) ဆိုတာ ထင္ရွားတဲ့ အယူအဆရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသာရွိပါေစ၊ ခြဲေဝမႈကိုေနာက္မွလုပ္ (growth first, distribution later) ဆိုတဲ့ အျမင္ပါ။ ျပည့္လွ်ံေနတဲ့ခြက္မွေရကို ခံထားျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာတခုေရာက္ရင္ ေအာက္ဆုံးကခြက္ေတြလည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရျပည့္လာႏိုင္ မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
ဒါဟာ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ရွိခဲ့တဲ့ အယူအဆျဖစ္ၿပီး (trickle-down development notion) လို႔ အမည္တပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြ၊ ေငြလုံးေငြရင္းရွိသူ ေတြက ပြင္းလင္းတဲ့ ေဈးကြက္အခြင့္အလန္းေတြကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾက၊ ထိုမွ တဆင့္ သာမန္လက္လုပ္လက္စားလူတန္းစားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေပၚလာ၊ လုပ္ခလစာေတြ တိုးျမႇင့္ခံစားႏိုင္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးျပႆနာကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျဖရွင္းေပးႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကတာပါ။ ဒီယူဆခ်က္မွာ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားတဦးက်ဝင္ေငြ (GDP per capita) တိုးေရးအတြက္ ဦးစားေပးေမာင္းႏွင္ၿပီး ဆင္းရဲနိမ့္ပါးသူလူထုအတြက္ အထူးတလယ္စဥ္းစားခ်က္ေတြ မပါဝင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေပမဲ့ ဓနဥစၥာခြဲေဝမႈက ေအာက္ေျခဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအထိ မေရာက္ရွိတာေၾကာင့္ ဆင္းရဲသူမ်ား ပိုမိုဆင္းရဲႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမညီမွ်မႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
တိုးတက္ေရး ဦးစားေပးလမ္းစဥ္ ေထာက္ခံတဲ့ ပညာရွင္မ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (growth) နဲ႔ မညီမွ်မႈ (inequality) ကို ကုဇနက္မ်ဥ္းေကြး (ျမန္မာအကၡရာ ‘ဂ’ သဏၭာန္) ရွိတဲ့ ဆက္စပ္မႈနဲ႔ ပုံေဖာ္ၾကပါ တယ္။ အစပိုင္းမွာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈက မညီမွ်မႈေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ေပမယ့္ တဦးက်ဝင္ေငြတိုးလာၿပီး အတိုင္းအတာတခု ေရာက္ရင္ ဆက္စပ္မႈမရွိေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုၾက ပါတယ္ (Kuznets, 1955; Galbraith, 2007)။ Lopez (2009) က အစိုးရရဲ႕မူဝါဒ အစုံအတြဲမွန္ကန္ရင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ဦးစားေပးျခင္းမူဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုပါ တပါတည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ အဆိုျပဳပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္တဲ့ ေငြေၾကးေဈးကြက္ ျဖစ္ထြန္း လာတာ၊ ကုန္သြယ္မႈေတြ ပြင့္လင္းျမန္ဆန္ လာတာ၊ အစိုးရရဲ႕အခန္းက႑ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးတာဟာ ခ်မ္းသာသူေတြကို ပိုမိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ၿပီး ဆင္းရဲခ်မ္းသာမညီမွ်မႈကို ပိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ တိုးတက္ေရး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးမူဝါဒေတြမွာ အေလးေပးႏိုင္ရင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ခ်ဥ္းကပ္ပုံက မညီမွ်မႈေတြကို ပိုမျဖစ္ေစဘဲ ဓနဥစၥာ ခြဲေဝမႈကိုပါ သင့္တင့္မွ်တ ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္း က ကယ္ထုတ္ခ်င္ရင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ဦးစားေပးရမယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
၁၉၆၀-၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စီးပြားေရး နာလန္ထူေအာင္လုပ္တဲ့အခါ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဦးတည္ၿပီး တြန္းခဲ့ၾက ပါတယ္။ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းေတြဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းႀကီးေတြ၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းႀကီးေတြကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို အျပင္းစားတြန္းအား (Big Push) ေတြဟာ လ်င္ျမန္တဲ့တိုးတက္မႈရရွိဖို႔၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးဖို႔၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တည္ ၿငိမ္ဖို႔၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္မွ်တဖို႔ အစရွိသည္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစမွာပါ။ အဲဒီကမွတဆင့္ အလုပ္အကိုင္ ေတြ ေပါမ်ားလာတဲ့အတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း တိန႔္ေရွာင္ဖိန္ရဲ႕ ‘ေၾကာင္ျဖဴျဖဴမဲမဲ ႂကြက္ခုတ္ဖို႔က အဓိကပဲ’ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္နဲ႔အတူ အရင္းရွင္ဝါဒနဲ႔ ေဈးကြက္ယႏၲရားကို အသုံးျပဳၿပီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကသာ အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက အဓိပၸာယ္ေကာက္ၾကပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဥကၠ႒ တိန႔္ေရွာင္ဖိန္ရဲ႕ လက္ထက္ကစလို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဓိကထားၿပီး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆယ္စုႏွစ္သုံးခုေက်ာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္ အဦေတြတည္ေဆာက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ထြန္းေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေရး၊ ပို႔ကုန္ျမင့္မားေရး၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းစုေဆာင္းေငြ တိုးျမႇင့္ေရးတို႔ကို အဓိက တြန္းအားေပးလာခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္အားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ဂ်ီဒီပီဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလေတြအတြက္ အသားတင္ ပ်မ္းမွ် တႏွစ္ကို ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူတဦးခ်င္းဝင္ေငြဟာလည္း ေျခာက္ဆျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ဆင္းရဲ တြင္းက ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာလည္း စီးပြားေရးအရ ကမာၻ႔ဒုတိယအႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာကေတာ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဟာ လူထုရဲ႕စားသုံးမႈ (consumption) အေပၚ မူတည္တာမဟုတ္ပဲ ပို႔ကုန္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပၚမွာသာ အခ်ိဳးအစား မက်စြာ မွီခိုလြန္းေနခဲ့ပါတယ္ (Zhu & Kotz, 2011)။ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားလာေအာင္ ေဈးကြက္ထဲ ေငြလုံးေငြရင္းထည့္ၿပီး ႏႈိးဆြတဲ့အစီအမံေတြက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းႀကီးေတြ မွာသာ အာ႐ုံစိုက္ထားခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိဘဲ တိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈေတြရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကို အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ ကသာ ခံစားရၿပီး အမ်ားစုက အကာအကြယ္မဲ့ေနဆဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လူမႈဖူလုံေရး အကာအကြယ္၊ ပင္စင္နဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြမွာ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ ႏိုင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာျခားမႈ သိပ္ႀကီးမားလာခဲ့ပါတယ္။ ကုဇနက္မ်ဥ္းေကြးရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္အတိုင္း တဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြျမင့္ေလေလ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားခ်က္ ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထဝီအေန အထားအရဆိုရင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားရွိရာ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ျပေဒသ တေလ်ာက္မွာေနထိုင္တဲ့ လူထုကသာ ပိုမိုခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ေက်းလက္ေနလူထုမွာေတာ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက ေနာက္က်ၿပီး မညီမွ်မႈဒဏ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္းက နက္သထက္နက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေန-ေက်းလက္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာျခားခ်က္က အႀကီးမားဆုံးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေန အလုပ္သမားတဦးရဲ႕ဝင္ေငြဟာ ေက်းလက္ေနအလုပ္သမားတဦးထက္ ၆၅-၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုရရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ (Wan, 2008)။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဟာ ကိန္းဂဏန္းအရ က်ဆင္းသြားေပမဲ့ မညီမွ်မႈေတြ ႀကီးမားလာတာ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ အစိုးရရဲ႕ ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ေတြက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အေသးစားေငြေခ်းမႈ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး စတဲ့ ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ကာလတိုစီမံကိန္း ေတြမွာ ပုံေအာၿပီး ဦးစားေပးခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္ (Shujie, Zhang & Hanmer, 2004)။
မညီမွ်မႈႀကီးမားလာတာကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးခ်ဥ္းကပ္ပုံကို အသစ္တဖန္ ျပန္လည္စဥ္းစားလာရပါတယ္။ ရင္းျမစ္ခြဲေဝမႈဟာ ေငြလုံးေငြရင္းစိုက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာပဲ ပုံေအာမေနေစေအာင္၊ အိမ္ေထာင္စုေတြရဲ႕ စားသုံးမႈ ကို တိုးျမင့္လာေအာင္၊ လူမႈဖူလုံေရးအကာအကြယ္ေတြ ရွိလာေအာင္၊ ေဈးကြက္နဲ႔ အစိုးရ စြက္ဖက္မႈ သမမွ်တမႈရွိလာေအာင္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုးတက္မႈအေလးေပး (pro-growth) စီးပြား ေရးပညာရွင္မ်ားကပင္လွ်င္ ကုန္သြယ္ေရး ပိုမိုပြင့္လင္းလာတာဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္ ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း မညီမွ်မႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္ (Barro, 2000; Lundberg & Squire, 2003)။ ဒီလိုဆိုရင္ ႏြမ္းပါးသူေတြ ပိုမိုႏြမ္းပါးေစလို႔ တိုးတက္မႈဦးစားေပးျခင္းမူဟာ တကယ္ပဲ မွ်တပါရဲ႕လားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိပါတယ္။

ႏြမ္းပါးသူမ်ားဦးစားေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ (pro-poor growth)
ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈေတြအရ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပုံေနာက္တမ်ိဳး ရွိပါေသးတယ္။ ဒါက ႏြမ္းပါးသူမ်ားဦးစားေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ (pro-poor growth) ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအသားေပးျခင္းမူ (pro-growth) လိုမ်ိဳး ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားခံခဲ့တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႏြမ္းပါးသူေတြ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေရးကို ဦးတည္တဲ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္လို႔ ေယဘုယ် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္။ တနည္း အားျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ (growth) နဲ႔ ဓနဥစၥာခြဲေဝမႈ (distribution) ႏွစ္ခုစလုံးပါဝင္တဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းလို႔ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္လာ တာနဲ႔အမွ် ႏြမ္းပါးသူေတြရဲ႕ဘ၀ဟာလည္း လူခ်မ္းသာမ်ားနည္းတူ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိလာၿပီး အဆင္ေျပလာတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ (United Nations, 2000; World Bank, 2000)။ ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံထားရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြအတြက္ ဝင္ေငြတိုးတက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အစီအစဥ္ ေတြ၊ မူဝါဒေတြဟာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားခ်က္ကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္တဲ့ တိုးတက္မႈမ်ိဳးကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားဦးစားေပး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ (pro-poor growth)လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါတယ္ (Asian Development Bank, 1999)။
ႏြမ္းပါးသူဦးစားေပးမူကို ကိုင္စြဲၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံက ဘရာဇီးႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ မညီမွ်မႈတိုင္းတာတဲ့ စံႏႈန္းမ်ားအရ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံဟာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားမႈ ႀကီးမားတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္၂၀ အတြင္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္႐ုံတင္မကဘဲ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မညီမွ်မႈေတြကိုပါ အေတာ္ေလး က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ီနီၫႊန္းကိန္း (Gini coefficient) ဟာ ၀ ဒသမ ၆၃၄ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ၀ ဒသမ ၅၂၅ အထိ က်ဆင္းသြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘရာဇီးရဲ႕ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းဟာ တ႐ုတ္မွာႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ ခ်မ္းသာသူမ်ား ၿမိဳ႕ေန လူတန္းစားမ်ားကို ပိုမိုအက်ိဳးျပဳခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားနဲ႔ မ်ားစြာကြာျခားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဝင္ေငြကို မွ်ေဝသုံးစြဲရာမွာ ေအာက္ေျခက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မိသားစုေတြဟာ ပိုမိုအက်ိဳးေက်းဇူး ရခဲ့တယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတ လူလာလက္ထက္မွာ လူလတ္ တန္းစားမ်ား တႏွစ္ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူလူထုရဲ႕ ထက္ဝက္ခန႔္ဟာ ဝင္ေငြအားျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဟာ ေအာက္ေျခအထိ ျပန႔္ႏွံ႔တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္ (Trebat 2009) ။
ဒီမညီမွ်မႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တာဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သမၼတ ကာဒိုဆို လက္ထက္ကတည္းက စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းေတြ ခ်ႏိုင္ခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ အလြန္အမင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ တို႔ကို ဦးစားေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေဈးကြက္အတြင္း မလိုအပ္ဘဲ ေငြေၾကးကစားတာေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားပါတယ္။ အခြန္ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ဝင္ေငြ တိုးပြားလာေစခဲ့ပါတယ္။ တဖက္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ဝင္ေငြ ေတြကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္သာ သီးသန႔္ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စီမံကိန္းအသစ္ေတြမွာ ပိုမို သုံးစြဲေစပါတယ္။ အေျခအေနေပၚမူတည္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ (conditional cash-transfer) ဟာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံကို ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားမႈကေန လ်င္ျမန္စြာေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့မူဝါဒ ေတြထဲမွာ တခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကို ခံစားရဖို႔လိုအပ္တဲ့ အေျခအေနမ်ားကေတာ့ ႏြမ္းပါးသူမိသားစုမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးေတြ ေက်ာင္း တက္ မွန္မမွန္၊ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္း ပုံမွန္သြားၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူျခင္း ရွိမရွိ၊ ကာလအလိုက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားမႈရွိမရွိ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား တက္ ေရာက္မႈ ရွိမရွိ စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားဟာ ေအာက္ေျခက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အတြက္ လုံေလာက္တဲ့ ဝင္ေငြရလမ္းတခုျဖစ္ေစခဲ့တာေၾကာင့္ နိစၥဓူ၀ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သက္သာရာရခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏြမ္းပါးသူ မိသားစုအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး တိုး တက္ေစဖို႔ စနစ္တက် ခ်ိတ္ဆက္ထားတာ ျဖစ္လို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြရဲ႕ လတ္တေလာ ဝင္ေငြတိုးတက္ဖို႔သာမက ေရရွည္ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚမွာပါ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူေပးခဲ့ပါတယ္။
ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕ ႏြမ္းပါးသူမ်ား ဦးစား ေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ (pro-poor growth) ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ကိုသာ တိုက္ဖ်က္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားခ်က္ကိုပါ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းေတြ၊ တဦး ခ်င္းပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြအေပၚ တြက္ခ်က္မႈေတြ ထက္စာလွ်င္ ဓနဥစၥာျဖန႔္ျဖဴးမႈမွာ ေအာက္ ေျခေရာက္ေနခဲ့ၾကတဲ့ ႏြမ္းပါးသူ လူထု အတြက္ စနစ္တက်ရည္႐ြယ္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ထိုသူေတြကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကပ္ေဘးက ကယ္တင္ဖို႔ ဝင္ေငြကိုသာ ပံ့ပိုးေပးတာထက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စတဲ့ ေရရွည္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမယ့္ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ကိုပါ ရည္႐ြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈ၊ ဗဟိုဦးစီးမႈ စီးပြား ေရးစနစ္ကေန တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ လုပ္သားအမ်ား အျပား လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စက္မႈထြက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရးနဲ႔ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို ပိုမိုတြင္က်ယ္လာေစျခင္းတို႔ဟာ ႏြမ္းပါးသူေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ေအာင္ျမင္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြထဲမွာ ပါပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕ ႏြမ္းပါးသူမ်ားဦးစားေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ (pro-poor growth) ကို မွီျငမ္းၿပီး လူမႈဖူလုံေရး၊ ပင္စင္၊ အနည္းဆုံးအခ ေၾကးေငြစတဲ့ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရေျမအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခခံအခ်က္ ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရွိသလို ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ မေပါက္ေရာက္တာမ်ားလည္း ရွိပါ တယ္။

(၂) USDP အစိုးရရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းနိႆယ
စီးပြားေရးစနစ္ဆိုးရဲ႕ဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရတဲ့ရလဒ္က ျပည္သူအမ်ားစု ဟာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ကာလရွည္ၾကာ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနၾကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမို ကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ပထမငါးႏွစ္တာကာလ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)အတြင္း တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ USDP အစိုးရက ေဆာင္႐ြက္ေသာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ ဆင္း ရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဟာ ေရျမင့္လို႔ၾကာတင့္တဲ့ပမာ တိုင္းျပည္တိုးတက္လာလို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ ေခ်ာင္လည္လာတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမဲ့ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားခ်က္နည္းတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ိဳးကိုရဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ USDP အစိုးရ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့ၾကတဲ့ နင္းျပားေတြရဲ႕ဘ၀ကို တိုးတက္ဖို႔ ဦးစားေပးတဲ့ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈ အျဖစ္ ေျပာလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလမ္းစဥ္ လိုမ်ိဳး တႏိုင္ငံလုံး တိုးတက္မႈကိန္းဂဏန္းေတြကို အာ႐ုံစိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ဦးစားေပးျခင္းမူ (pro-growth) သေဘာ ပိုဆန္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၀၄-၀၅ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၉-၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဂ်ီဒီပီ၊ တဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြတို႔မွာ တိုးတက္ လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလအၿပီးမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိန္းဂဏန္းအရ က်ဆင္းေပမဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားဟာ ေအာက္ေျခက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအထိ ေရာက္ရွိ သင့္သေလာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ပုံမရပါဘူး။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားမႈေတြက ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ပါ တယ္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕ သုံးပုံတပုံ (၃၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)ဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာေနထိုင္ၾကရတယ္လို႔ တြက္ခ်က္ခန႔္မွန္းပါတယ္ (စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂၀၁၇)။ ဆင္းရဲသူပမာဏကို ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ အတိအက် တိုင္းတာမႈ မလုပ္ခင္မွာ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားဟာ ၿမိဳ႕ျပေန ႏြမ္းပါးသူမ်ားထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ရွိမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းခဲ့ၾကပါတယ္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြရဲ႕ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်းလက္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ ေတာင္တန္းေဒသ၊ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားနဲ႔ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ေဒသေတြမွာ အမ်ားဆုံး ရွိေန တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ (စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂၀၁၇-ခ)။ ေက်းလက္-ၿမိဳ႕ျပမွာ ဝင္ေငြအျပင္ အျခားကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနတာကို Oxford Poverty and Human

Development Initiative (2017) က ေဖာ္ျပထားတာလည္း ရွိပါတယ္ (ပုံ – ၁)။ ပညာေရး၊ (ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈႏွစ္၊ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မီမႈ၊ က်န္းမာေရး (ကေလး အေသအေပ်ာက္ ႏႈန္း၊ အာဟာရျပည့္မီမႈ)၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျပည့္မီမႈ (လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ၊ မိလႅာစနစ္၊ သို႔မဟုတ္ သန႔္ရွင္းမႈ)ကို က႑အလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ထားတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေနလူထုဟာ ၿမိဳ႕ျပ ေနလူထုထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ားလို႔ ဆိုပါတယ္။
ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ျပ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာျခားခ်က္ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိပါ တယ္။ အဓိကအားျဖင့္
(၁) ႏြမ္းပါးသူေတြအတြက္ သီးသန႔္ရည္႐ြယ္တဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြကို မလုပ္ေပးႏိုင္တာ၊
(၂) ေက်းလက္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးတာ ဒါေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ သုံးသပ္ပါ တယ္။

ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ သီးသန႔္ရည္႐ြယ္ေသာ (pro-poor) အေထာက္အပံ့မရွိျခင္း
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္မွာ တက္လာတဲ့ USDP အစိုးရဟာ ယခင္ အာဏာရွင္မ်ားနဲ႔ လမ္းခြဲ ေၾကာင္း ျပသခ်င္ပုံရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအျပင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈကို ျမင္သာထင္သာရွိေအာင္ လုပ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေငြေၾကးလည္ ပတ္မႈရွိေအာင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းႀကီး ေတြအတြက္ အစိုးရရဲ႕အသုံးစရိတ္ကိုလည္း ပိုမိုက်ခံသုံးစြဲခဲ့သလို ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ USDPအစိုးရရဲ႕ ႏွစ္ ၂၀ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပါဝင္ေသာ National Comprehensive Development Plan ထဲမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနတယ္လို႔ သုံးသပ္ထားပါတယ္။ USDP အစိုးရ လက္ထက္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ‘စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ေျပာင္းလဲမႈမူေဘာင္’ Framework for Economic and Social Reform(FESR)ကို ခ်မွတ္ၿပီး ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္း အတြက္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုအစိုးရက ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ် ေရး စီမံကိန္းအတြက္လ်ာထားၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လည္း ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္သိသာတဲ့ တိုးတက္မႈမ်ားက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အသုံး စရိတ္ တိုးျမႇင့္က်ခံခဲ့ၿပီး အစိုးရပင္စင္လစာ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အနိမ့္ဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ ေပးျခင္း စတာေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အစိုးရရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္ေတြေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာ ျခားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး (inequality reduction) အတြက္ သိသာထင္ရွားတဲ့ရလဒ္မ်ားကို ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ မေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ့္ အဓိကအရာက ႏြမ္းပါးသူမိသားစုရဲ႕ လတ္တေလာဝင္ေငြအျပင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဘ၀ျမင့္မားေရး စတာေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပံ့ပိုးေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေလးေပးခဲ့ေသာ္လည္း လူဆင္းရဲေတြ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ပံ့ပိုးေပးမႈအျပင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ pro-poor မူဝါဒအျဖစ္ သီးသန႔္ရည္႐ြယ္တဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြကို ကာလတို၊ ကာလရွည္ စီမံ ကိန္းအေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ တာ မေတြ႕ရပါဘူး။
အျခားတဖက္မွာလည္း အစိုးရ ရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာ ေရးပံ့ပိုးေပးမႈ၊ လူမႈဖူလုံေရး အစီအစဥ္ မ်ားဟာ ထိေရာက္မႈ၊ ျပန႔္ႏွံ႔မႈေတြမွာ အကန႔္အသတ္မ်ားစြာ ရွိေနေသးပါ တယ္။ အစိုးရရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရး အစီအစဥ္ ဟာ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႕ ၃ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ အကာအကြယ္ေပးၿပီး အဲဒီထဲမွာမွ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူ ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အက်ိဳး ခံစားခြင့္ရွိတယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုပါ တယ္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ လည္း လူမႈဖူလုံေရးစုေဆာင္းေငြပမာဏ က နည္းပါးလြန္းတာေၾကာင့္ ေရာဂါ ဘယျဖစ္ခဲ့ရင္ တကယ္တမ္းကုန္က်ေငြ အတြက္ အရာမထင္လွပါဘူး။
USDP အစိုးရ တာဝန္ယူစဥ္ကာလေတြမွာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ကိန္းဂဏန္းအရ တိုးတက္လာေပမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားထက္ ဝင္ေငြျမင့္တဲ့သူေတြကို ပိုၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစခဲ့ ပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားဟာ ၿမိဳ႕ျပ၊ သို႔မ ဟုတ္ ပိုမိုခ်မ္းသာေသာ ထိပ္ပိုင္းလူဦးေရ ငါးပုံတပုံမွာ စုပုံေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေအာက္ေျခက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈပုံစံကို သိသိ သာသာႀကီး တိုးတက္မႈမျပဳခဲ့ပါဘူး။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏြမ္းပါးသူလူထုအေနနဲ႔ ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈ၊ လယ္ယာေျမအလုပ္အကိုင္မ်ား ရွားပါး လာမႈ၊ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ မလုံၿခဳံတဲ့ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ေက်းလက္လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာလူဦးေရဟာ ေက်းလက္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အဓိက ဝင္ေငြဟာ လယ္ယာက႑အေပၚ မွီခိုေနပါတယ္။ လယ္ယာေျမမူဝါဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒေတြကို သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြဟာ ေက်းလက္ေန လယ္ယာက႑ တိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈနည္းလြန္းတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဂ်ီဒီပီ(GDP) ရဲ႕ အမ်ားစုဟာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ထုတ္ လုပ္ေရးက႑မွာ အထိုက္အေလ်ာက္ တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လယ္ယာက႑အတြက္ တိုးတက္မႈက အနည္းဆုံး ျဖစ္ေနပါတယ္။ (ပုံ – ၂)

လယ္ယာက႑အတြက္ စုစုေပါင္းကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္ဖို႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအႏွီး အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရေခ်းေငြ၊ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားဟာ အခ်ိန္လြန္မွရရွိလာတာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေနာက္ ထပ္ စပါး၊ သို႔မဟုတ္ သီးႏွံစိုက္ဖို႔ အရင္းအႏွီးကို အခ်ိန္မီရရွိေအာင္ မနည္းရွာေဖြရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (International Monetary Fund) က ျပဳစုထားတဲ့ အစီရင္ ခံစာမ်ားအရ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ားရဲ႕ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တရားဝင္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုရရွိၿပီး က်န္လယ္သမားေတြဟာ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အတိုး ႏႈန္းႀကီးစြာနဲ႔ ေခ်းငွားေနရပါတယ္ (Powell, 4 November 2016)။ ဒါဟာ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့အေထာက္အထား မျပႏိုင္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ USDP အစိုးရလက္ထက္မွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ က်ဆင္းသြားေပမဲ့ အရင္ကတည္းကရွိေနတဲ့ ေျမသိမ္းျပႆနာေတြကို မေျဖရွင္းေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ လယ္သမားေတြဟာ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့လယ္ေျမေပၚမွာပဲ သူရင္းငွား ျပန္လုပ္ေနရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဥပေဒေတြ ထြက္ေပၚလာေပမဲ့ ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲသားလယ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္မႈမေပးႏိုင္ဘဲ လယ္ဧကမ်ားစြာပိုင္ တဲ့ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားကိုသာ ပိုမိုအက်ိဳးေက်းဇူးျပဳခဲ့ပါတယ္ (Food Security Working Group’s Land Core Group, 2012)။
လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးတဲ့အေၾကာင္းမ်ားထဲမွာ အစိုးရရဲ႕ပံ့ပိုးေပးမႈ၊ ႏွစ္စဥ္နီးပါး ရာသီဥတုႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကို ႀကဳံေတြ႕ေနရတာေၾကာင့္ ထြက္ကုန္က်ဆင္းလာမႈ အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္တာ နည္းပါးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမဲ့ လယ္ယာက႑ဟာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈအနည္းဆုံး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈-၈၉ခုႏွစ္မွစၿပီး ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စုစုေပါင္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၀ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လယ္ယာက႑အတြက္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တျခားတဖက္မွာေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရဲ႕ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ဟာ စြမ္းအင္၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စတဲ့ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားအေပၚ မွီခိုေနပါတယ္။ သယံဇာတရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ေသာ္လည္း ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူလူအမ်ားစုရရွိတဲ့ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးခံစားခြင့္က နည္းပါးခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အလားတူ ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္လာေသာ္လည္း ႏြမ္းပါးသူေတြကို တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳတာ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ပြင့္လင္းတိုးတက္လာတဲ့ကုန္သြယ္မႈမွာ ပို႔ကုန္အားျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မွာသာရွိၿပီး ၆၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္က ေရနံနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မွီခိုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ (Burma Country Commercial Guide, 25 July 2017)။ ဒါ့အျပင္ ပို႔ကုန္အရည္အေသြး ထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းမႈ၊ ဆန္ေဈးႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈကို အျခားေသာ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလယ္သမားေတြက ပိုမိုခံစားေနရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရကာလမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး မ်ားစြာတိုးတက္လာေပမဲ့ လူအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ မ်ားဟာ အက်ိဳးေက်းဇူး အနည္းအက်ဥ္းကိုသာ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ဆင္းရဲခ်မ္းသာမညီမွ်မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟာ ဆင္းရဲသားလူမ်ားစုအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈနဲ႔လည္း မ်ားစြာဆက္စပ္ပါတယ္။ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြး တဲ့အတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ လယ္ ယာလုပ္ငန္းကို စြန႔္လႊတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပမွာျဖစ္ေစ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွာျဖစ္ေစ အလုပ္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သူ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (International Labour Organization) က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမာၻ႔လူမႈစီးပြားအလားအလာ အစီရင္ခံစာအရ လယ္ယာက႑ဟာ လုပ္သားအင္အား အမ်ားဆုံးရွိတဲ့က႑ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ စုစုေပါင္းလုပ္သားအင္အားရဲ႕ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့ က်သြားတာ သတိထားစရာျဖစ္ပါတယ္ (International Labour Organization, 2015) ။
ဒီလိုဆိုရင္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားထုအမ်ားစုဟာ လယ္ယာက႑ကေန ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑၊ စြမ္းအင္ႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆ ေကာင္း ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ အနည္းအက်ဥ္း မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္မႈလယ္ယာကို အားျပဳခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့လယ္ယာလုပ္သားအမ်ားစုဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆုံးရွိလာတဲ့ စြမ္းအင္ နဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းပိုင္းမွာ ခ်က္ခ်င္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား အလုံအေလာက္မရွိျခင္း၊ နည္းပညာရယူဖို႔ခက္ခဲျခင္း စတဲ့ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑ေတြမွာ လုပ္ကိုင္သူ ၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပဲ တိုးတက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ အဲဒီက႑အတြက္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏႏွင့္စာရင္ မေျပာပေလာက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုးတက္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ကုန္သြယ္မႈေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ေပမဲ့ နင္းျပားေတြရဲ႕ဘ၀ကို အေျခခံက်က် မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာရပါမယ္။
လယ္ယာက႑တိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးတာေၾကာင့္ ဝင္ေငြအခက္အခဲ ျဖစ္ၾကရသလို ျမင့္ တက္လာတဲ့ ဆန္ေဈး၊ အသုံးစရိတ္ေတြေၾကာင့္ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာေရးသာ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစတဲ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ တိုင္းတာရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနက လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ထက္ တိုးတက္လာေပမဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ မ်ားစြာ ေနာက္က်ေနပါေသးတယ္။ မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေပမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့အိမ္ေထာင္စုမ်ားရွိ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ကေလးအမ်ားစုဟာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရတာေၾကာင့္ မူလတန္းသာထားႏိုင္ၿပီး အလယ္တန္း ပညာေရးကို တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ အနာဂတ္ကာလမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဉာဏ လုပ္သားထု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႀကီး မားတဲ့စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားဟာ အေထြေထြ ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈအျပင္ အဓိကအစားအစာျဖစ္တဲ့ ဆန္စပါးေဈး ျမင့္တက္မႈဒဏ္ကိုလည္း ခံေန ရပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဆန္စပါးေဈးႏႈန္းဟာ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ဝင္ေငြနိမ့္ပါးတဲ့ အိမ္ ေထာင္စုတခုရဲ႕ ပ်မ္းမွ်သုံးစြဲေငြမွာ ဆန္ဝယ္ ယူမႈဟာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန႔္မွန္းပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ အိမ္ေထာင္စုမ်ားဟာ တက္ လာတဲ့ ဆန္ေဈးႏႈန္းကို ကာမိေစဖို႔ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားအသုံးစရိတ္မ်ားကို ေခြၽတာရပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အာဟာရမျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ ႀကီးထြားမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ နက္ရႈိင္းေနမႈကို ျပသေနပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ICF International မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ငါးႏွစ္ေအာက္အ႐ြယ္ကေလးေတြရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးဟာ ႀကဳံလွီေနပါတယ္ (Ministry of Health and Sports (MOHS) and ICF International, 2016)။ အားထားစရာ လူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္မရွိတဲ့အခါ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားဟာ က်န္းမာေရးအသုံး စရိတ္ကို ကိုယ္ပိုင္စိုက္ထုတ္ဖို႔ မတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေနရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈဟာလည္း လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုင္းတာရာမွာ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးတဲ့ စံႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ မဟာဓာတ္အားလိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈဟာ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႕ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ခံစားရပါတယ္။ ဒီထဲမွာမွ ၿမိဳ႕ျပအတြက္ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေက်းလက္အတြက္ ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိလို႔ ေက်းလက္ေနသူေတြဟာ အစိုးရကျဖန႔္ျဖဴးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုံမွန္ရွိဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ USDP အစိုးရကာလ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အားရ စရာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသူအမ်ားစုမွာ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာၿပီးသား လူမ်ားစုနဲ႔ လူလတ္တန္းစား အနည္းငယ္သာ အထိုက္အေလ်ာက္ တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မညီမွ်မႈေတြကရွိေနၿပီး ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို သီးသန႔္ရည္႐ြယ္တဲ့ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ ပါဘူး။

(၃) အားလုံးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဂ႐ုျပဳစရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စနစ္ဆိုးေအာက္မွာ ျပည္သူနဲ႔အတူ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ NLD ပါတီဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္မွာ အစိုးရတရပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရး ခြၽတ္ၿခဳံက်ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံမွာ လူထုထဲက ေပါက္ဖြားလာတဲ့အစိုးရ တက္ လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းမယ့္ျပႆနာလို႔ ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NLD အစိုးရ တာဝန္ယူၿပီး သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ခိုင္မာတဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား မေတြ႕ရသလို ဆင္းရဲမြဲေတမႈက်ဆင္းေရးကို ပန္းတိုင္ထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္တာကိုလည္း မ်က္ဝါး ထင္ထင္ မျမင္ခဲ့ရေပ။ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဟာ ယခင္ USDP အစိုးရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူအမ်ားစု စားဝတ္ေနေရးျပႆနာကို ႀကီးစြာ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ NLD အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း စီးပြားေရးမူဝါဒေတြ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္မႈေတြလည္း ႀကဳံေနရပါတယ္။
NLD အစိုးရလက္ထက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အျခား သီးသန႔္ မဟာဗ်ဴဟာ အသစ္ ထားရွိမႈရွိမရွိကို ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အစိုးရကထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြထဲမွာ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ လူမႈဖူလုံေရးကြန္ရက္ကို ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္ကအတိုင္း ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ နည္းပါးပါတယ္။ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ အသက္ ၉၀ ေက်ာ္ ဘိုးဘြားမ်ားကို လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး တလ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေပးအပ္တဲ့အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (၂၀၁၅) ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ က်ား- ၆၄ ႏွစ္ႏွင့္ မ- ၆၈ ႏွစ္ဆိုတဲ့အတြက္ အသက္ ၉၀ေက်ာ္ ဘိုးဘြားမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေက်းလက္ေနသူတို႔ရဲ႕ မညီမွ်မႈေလ်ာ့နည္းေစေရးတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈ နည္းေစပါလိမ့္မယ္။ ေက်းလက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္တဲ့ ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ မူဝါဒေတြထဲမွာ ‘ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ဦးတည္ထားတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး’နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးမယ့္ မူဝါဒမ်ားကိုလည္းေကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ မူဝါဒေတြရွိသည့္တိုင္ ႏြမ္းပါးသူဦးစားေပး ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးမဟုတ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးမယ့္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္မွာ လယ္ယာေျမ ဧက ၅၀ အထိပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားတဦးကို က်ပ္သန္း ၅၀ အထိ ေခ်းေငြထုတ္ေပး သြားမယ့္ အစီအစဥ္ဟာ လယ္ယာက႑တိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေခ်းေငြကိုခံစားဖို႔ လယ္ဧက ၅၀ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေတာင္သူျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာေၾကာင့္ လယ္သမား အမ်ားစု ဒီခံစားခြင့္ကို ရႏိုင္ဖြယ္မရွိပါဘူး။ ေနရာေဒသ၊ ေျမတန္ဖိုးေပၚလိုက္ၿပီး လယ္ပိုင္ရွင္ သူေဌးအထိ ျဖစ္ေနႏိုင္တာေၾကာင့္ လူလတ္တန္းစားမက လူခ်မ္းသာစာရင္းဝင္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း အရင္းမရွိလို႔ လယ္မစိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးျပႆနာ ႀကဳံေတြ႕ ေနၾကသူေတြဟာ လယ္ေျမမပိုင္တဲ့သူေတြ၊ လယ္ဧကအနည္းငယ္သာ ပိုင္ဆိုင္သူေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေခ်းေငြရရွိေရးကို ေသေရးရွင္ေရးကဲ့သို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသူေတြက ႏြမ္းပါးသူ သူရင္းငွားေတြ၊ လယ္ဧက အနည္းအက်ဥ္းသာ ပိုင္ဆိုင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလယ္ယာက႑အတြက္ ေခ်းေငြမူဝါဒဟာ ဆင္းရဲသူဦးစားေပးလို႔ မေခၚဆိုႏိုင္ဘဲ လယ္ပိုင္ရွင္ လူခ်မ္းသာတစုကိုသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူဝါဒေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ဆန္စင္ရာက်ည္ေပြ႕လိုက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာဟာ သူ႔ေနရာအလိုက္ ေအာင္ျမင္ေကာင္းေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ပန္းတိုင္ကို ဗဟိုအစိုးရက မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္မူဝါဒ တိတိပပခ်မွတ္ၿပီး တစုတစည္းတည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္တာနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ထိေရာက္ႏိုင္ေခ် နည္းပါးပါလိမ့္မယ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ USDP အစိုးရလက္ထက္မွာ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မူဝါဒေတြဟာ ကနဦးမွာ ႏြမ္းပါးသူဦးစားေပးအျဖစ္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ ေအာက္ေျခက ႏြမ္းပါးသူေတြရဲ႕ဘ၀ ကို အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မယ့္ အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္မ်ား မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။ ကိန္း ဂဏန္းအရ တိုးတက္ေရးကို အေလးေပးခဲ့တာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမ်ားဟာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွာ ပိုသက္ေရာက္ၿပီး ေက်းလက္-ၿမိဳ႕ျပ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ရရွိႏိုင္မႈမ်ားမွာ ကြာျခားခ်က္ ႀကီးမားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရလဒ္အားျဖင့္ USDP အစိုးရရဲ႕ တိုးတက္ေရး ဦးစားေပးမူ (pro-growth) အရ ဓနဥစၥာျဖန႔္ျဖဴးမႈက နင္းျပားေတြရဲ႕လက္ထဲ တိုက္႐ိုက္မေရာက္ ေစႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ခိုင္မာတဲ့စီးပြားေရးမူဝါဒ မေတြ႕ရေသးသလို ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ား ဦးစားေပးမူ (pro-poor) မူဝါဒ ထင္ထင္ရွားရွားမရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ထို႔နည္းတူ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ တိုးတက္ေရးဦးစားေပးမူ (Pro-growth) လို႔ လည္း ေျပာလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယခင္က USDP အစိုးရလက္ထက္က ရွိခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းဟာလည္း ရပ္တန႔္ခဲ့သလို ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာ ႏြမ္းပါးသူဦးစားေပးမူ (pro-poor growth) ကို က်င့္သုံးၿပီး ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားမႈမ်ားကို သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေအာင္ ျမင္ႏိုင္မလားဆိုတာ မူဝါဒဆိုင္ရာလက္ဆင့္ကမ္းမႈ (Policy Continuity) လိုပါတယ္။ မူဝါဒတခုကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္ လိုပါ တယ္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ေက်ာ္ကာလစတင္ခဲ့တဲ့ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအမံမ်ားဟာ အစိုးရေျပာင္းေပမဲ့ အေခၚအေဝၚပိုင္း၊ အျပင္ပန္းပုံစံမ်ားသာ ေျပာင္းလဲၿပီး အႏွစ္သာရပိုင္းကို ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သမၼတ ကာဒိုဆို လက္ထက္မွာ အေျခအေနကိုစစ္ေဆးၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးတဲ့ အစီအစဥ္ (mean-test payment) လို႔ေခၚတြင္ၿပီး သမၼတလူလာလက္ထက္မွာ ငတ္မြတ္သူကင္းစင္ေရးစီမံကိန္း (fome zero, or zero hunger)၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ မိသားစုေထာက္ပံ့ေၾကး စီမံကိန္း (Bolsa familia, or family grant) စသျဖင့္ နာမည္ေျပာင္း၊ ပုံစံေျပာင္းၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးေစ႐ုံသာမက ေရရွည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေစမယ့္ ခ်ိတ္ဆက္ေထာက္ပံ့မႈ သေဘာကို အစိုးရအဆက္ဆက္ အစဥ္တစိုက္ ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့ၾကပါတယ္။
ငါးႏွစ္တႀကိမ္တက္လာတဲ့ အစိုးရတိုင္းက မည္သည့္စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံး သည္ျဖစ္ေစ၊ ‘ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမညီမွ်မႈ ေလ်ာ့က်ေရး’ အစီအစဥ္ မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အစိုးရသစ္တရပ္တက္တိုင္း ပထမ အစိုးရကာလက အစီအစဥ္ေတြကို အသစ္ကျပန္စၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရတာရွိသလို အရင္ရွိၿပီးသား ကိုပဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ မြန္းမံျခင္းျပဳလုပ္တာဟာ ပိုမိုအက်ိဳးမ်ားေစတာလည္း ရွိပါတယ္။
က်န္ေနတဲ့ အစိုးရသက္တမ္းကာလမွာ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈကို ဒီထက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုသလို ယခင္ USDP လက္ထက္ မူဝါဒအားျဖင့္ရွိခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ဆက္လက္လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ သင့္ပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ အေလးေပးျခင္းနည္းခဲ့တဲ့ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားရွိရာ ေက်းလက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်းလက္-ၿမိဳ႕ျပ ကြာျခားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို ပိုမို အေလးေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးကို ကိန္းဂဏန္းေပၚမွာ တိုင္းတာျခင္းထက္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ ေရရွည္တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပၚထြန္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေနထိုင္ ေရးတို႔မွာ မွ်တစြာသုံးစြဲႏိုင္ေရးတို႔ကို အဓိကဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။

က်မ္းကိုးစာရင္း
အဂၤလိပ္ဘာသာ
Asian Development Bank (ADB) (1999). Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Reduction Strategy of the Asian Development Bank. Manila, Philippines.

Barrom R. (2000). “Inequality and Growth in a Panel of Countries”. Journal of Economic Growth, 5, 5-32.

Burma Country Commercial Guide (25 July 2017). “Burma agriculture”. URL: https://www.export.gov/apex/article2?id=Burma-Agriculture

Food Security Working Group’s Land Core Group (2012). Legal Review of Recently Enacted Farmland Law and Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law Improving the Legal & Policy Frameworks Relating to Land Management in Myanmar. URL: http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3274.pdf

Guanhua, Wan (2008). Understanding Inequality and Poverty in China. United Nations University.

Galbraith, J. (2007). “Global inequality and global macroeconomics”. Journal of Policy Modeling. 29 (4): 587607. doi:10.1016/j.jpolmod.2007.05.008.

Gelb, S., Calabrese, L., & Tang, X. (2017). Foreign direct investment and economic transformation in Myanmar. Supporting Economic Transformation (SET).

Global Energy Network Institute. (2017). National Grid System, Energy Summary: Myanmar. Retrieved from http://www.geni.org/globalenergy/library/national_energy_grid/myanmar-burma/myanmarnationalelectricitygrid.shtml

Guanhua, Wan (2008). Understanding Inequality and Poverty in China. United Nations University.

Kuznets, Simon. 1955. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review 45 (March): 128.

Lopez, J. H. (2009). Pro-Growth, Pro-Poor: Is There a Trade-off?. Chapters.

International Labour Organisation (ILO) (2015), Myanmar Garment Sub-Sector Value Chain Analysis, Geneva, May.

Lundberg M., and L. Squire (2003). “The Simultaneous Evolution of Growth and Inequality”, The Economic Journal, 113,. 326-344.

Ministry of Health and Sports (MOHS) and ICF International. (2016). Myanmar Demographic and Health Survey 2015-16: Key Indicators Report. Nay Pyi Taw, Myanmar, and Rockville, Maryland, USA: Ministry of Health and Sports and ICF International.

Oxford Poverty and Human Development Initiative (2017). “Myanmar Country Briefing”, Multidimensional Poverty Index Data Bank. OPHI, University of Oxford. URL: www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/mpi-country-briefings/.

Powell, B. (November 2016). “The curse of debt in Myanmar” https://yostartups.com/the-curse-of-debt-in-myanmar/

Shujie, Y., Zhang, Z., & Hanmer, L. (2004). Growing inequality and poverty in China. China Economic Review, 15(2), 145-163.

Trebat, T. J. (2009). Brazil and the Transatlantic Community in the Wake of the Global Crisis.

United Nations, 2000. A Better World for All. New York: United Nations.

World Bank, 2000. World Development Report. New York: Oxford University Press.

Word Bank, 4 November 2015. Building Myanmar’s Social Protection System Can Protect the Poorest http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/11/04/building-myanmar-social-protection-system-can-protect-the-poorest.

Zhu, A., & Kotz, D. M. (2011). The dependence of China’s economic growth on exports and investment. Review of Radical Political Economics, 43(1), 9-32.

ျမန္မာဘာသာ
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေန စိစစ္ေလ့လာခ်က္ အပိုင္း(၁)၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ့လာခ်က္၊ ၂၀၁၇-က။ http://documents.worldbank.org/curated/en/166171502992452067/pdf/118851-REVISED-BURMESE-v2-Poverty ReportPartMM.pdf

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေန စိစစ္ေလ့လာခ်က္ အပိုင္း(၂)၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ့လာခ်က္၊ ၂၀၁၇-ခ။ URL http://documents.worldbank.org/curated/en/366581513001582254/pdf/121822-MYANMAR-PovertyReportPartMyn FinalLowRes.pdf

Share.

About Author

Dr. Su Mon Thazin Aung

Dr. Su Mon Thazin Aung is Director of Training and Capacity-Building at the Institute for Strategy and Policy- Myanmar. She also works as a Consultant at the Asian Foundation in Myanmar on governance and policy-making project. Dr. Aung holds a PhD in Politics and Governance Studies from the University of Hong Kong. She also earned a M.Sc in International Political Economy from the Nanyang Technological University, Singapore, a MBA from the University of Newcastle, Australia, and a BA in Southeast Asia and Pacific Studies from the University of Yangon. Her current research interests encompass elite politics and policy studies during democratic transition, particularly in relation to ethnic conflicts, resources extraction, media reform and labour policies primarily in Myanmar and Southeast Asia. Dr. Aung has published several scholarly articles and book chapters in academic publications including Routledge, Journal of Contemporary Asia, ISEAS, and World Scientific. Her commentaries on Contemporary Myanmar’s Politics also appear on the Foreign Policy, and East Asia Forum. She is also a regular contributor of Myanmar Quarterly Journal.

Leave A Reply