အယ္ဒီတာမွတ္စု

0

(၁)
အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္တဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားအေရး(လူမ်ိဳးစုအေရး)၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ ဆိုင္ရာ ဘာသာေရး အစရွိတဲ့ ဝိေသသလကၡဏာေတြအျပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အလြန္ အက်ဴးျဖစ္ေနတဲ့ လူတန္းစားမညီမွ်မႈ၊ က်ား-မ လိင္စိတ္ခံယူမႈဆိုင္ရာတန္းတူေရး တဖက္ေစာင္း နင္းျဖစ္မႈနဲ႔ ဥတုေဖာက္ျပန္မႈ ဆိုးျပစ္အက်ိဳးဆက္ စတာေတြကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈထားဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ ပါဘူး။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အလြန္အက်ဴး ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစားမညီမွ်မႈ အစရွိတဲ့ကိစၥရပ္ေတြ က တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ လူမႈအေျခအေနေတြမွာ ျမစ္ဖ်ားခံေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဓနဥစၥာ ျပန္ လည္ျဖန႔္ခြဲေဝမႈ မူဝါဒေတြ၊ လူမႈဖူလုံေရးပိုက္ကြန္ေတြ၊ ႏိုင္ငံသားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ၊ ႏိုင္ငံသား မ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္ယူမႈ စတဲ့ တရားမွ်တမႈထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ ဘူးဆိုရင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အစည္းေျပ ပ်က္ျပားေစႏိုင္တဲ့ ပဋိပကၡေလာင္စာေတြ ဆက္ရွိေနမွာ ပါပဲ။
အထူးသျဖင့္ အေရာင္စုံၿပီး မတူကြဲျပားတဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ ညီၫြတ္မႈတရပ္ (social cohesion) တည္ေဆာက္ရာမွာ လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ေရးက အေရးပါတဲ့အခ်က္တခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

(၂)
ဒီတႀကိမ္ထုတ္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးဂ်ာနယ္ (The Myanmar Quarterly) မွာ လူမႈတရားမွ်မႈ (social justice) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာစုံကို ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံက တင္ျပ ထားပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥက အစျပဳလို႔၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရး၊ အလုပ္ သမား၊ လယ္သမား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမွ်တမႈ ကိစၥေတြအလယ္၊ သယံဇာတ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြအဆုံး အေၾကာင္းအရာတိုင္းမွာ လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) ရွိေရးဟာ သတိျပဳသုံးသပ္စရာ ဆုံခ်က္တခု ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ တရားမွ်တမႈ (justice) ထက္ ပိုၿပီးအႏုစိတ္က်တဲ့ လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) အေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ (ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပျခင္း အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍) နည္းပါးေနတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒါကလည္း လူမႈ တရားမွ်တမႈ (social justice) ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ အယူအဆ၊ အနက္ေကာက္ပုံေကာက္နည္း အနည္မထိုင္ေသးတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
အျခားတဖက္မွာလည္း အယူအေကာက္ အနည္မထိုင္ေသးတဲ့အတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) ကင္းမဲ့ေနျခင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္ ျပည္သႉေရးရာမူဝါဒအျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းကလည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အေရးတႀကီးအာ႐ုံစိုက္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ တခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

(၃)
လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ရႈေထာင့္မ်ိဳးစုံက တင္ျပၾကတဲ့အခါ ခ်ဥ္းကပ္ပုံသုံးခုကို The Myanmar Quarterly ဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၄ မွာ ထင္သာ ျမင္သာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
ပထမတခုက လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) အယူအေကာက္ ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ institution ပိုင္းဆိုင္ရာရႈေထာင့္က ေျပာဆိုေရးသားမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ အစရွိတဲ့ institution ကိစၥ ရပ္ေတြအျပင္ တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနတဲ့ အာဏာနဲ႔ ဓနဥစၥာခြဲေဝမႈေတြအရ တည္ေဆာက္ထား တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပကတိဘာဝအေျခအေန (societal structure) ကို ဆန္းစစ္ေထာက္ျပ ထားတဲ့ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကိုလည္း ဒုတိယခ်ဥ္းကပ္ပုံအျဖစ္ ဖတ္ရပါမယ္။ တတိယတခုကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ စိတ္ပညာအယူအဆ ရႈေထာင့္ ကေန တင္ျပထားတဲ့ culture ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ရွိေနခ်ိန္မွာ The Myanmar Quarterly က တစုံတရာ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ႀကိဳးစားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) အေပၚ အယူအေကာက္အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ရေးရာမူဝါဒအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဘယ္လို ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ မလဲဆိုတဲ့ လစ္ဟာခ်က္မွာ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈေတြျဖစ္လာေစဖို႔ အေထာက္အကူ ျပဳမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

(၄)
လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) ကိစၥအျပင္ ေနာက္ထပ္ အထူးျပဳထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကိုလည္း ဒီစာအုပ္မွာ ဖတ္ရပါဦးမယ္။ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္က႑မွာဆိုရင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ‘မျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္’ သုေတသနအစီရင္ခံစာဟာ ဒီႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ထြက္ရွိခဲ့ၾကတဲ့ သုေတသနအစီရင္ခံစာေတြထဲမွာ အေရးပါတဲ့ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ ခံစာကို ေျမယာအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ စုစည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ အစီရင္ခံစာကို The Myanmar Quarterly မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳ အပ္ပါတယ္။
ေနာက္တခုကေတာ့ ‘မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ အေျခအေန’ သုေတသနေတြ႕ရွိ ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ (ISP-Myanmar) က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မူဝါဒေရးရာ သုေတသနသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီဝင္ေတြ၊ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီက အဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ မြန္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဝင္ သင္တန္းသားေတြက အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။
သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္က႑မွာပဲ ေဒါက္တာကင္မီလာဘူဇီ ေရးသားခဲ့တဲ့ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကရက္တစ္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႉအခြင့္အေရးနည္းနာအယူအဆမ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၁ အထိ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား’ ေဆာင္းပါးကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ၿပီး အေရးပါတဲ့ သမိုင္းကြင္းဆက္ေတြကို ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္အထူးျပဳထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတခုကို ‘စကားေျပာေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား’ က႑မွာဖတ္ရပါမယ္။ အဲဒါက ‘၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္’ ဆိုင္ရာ လူထုစစ္တမ္းရလဒ္ ကိန္းဂဏန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သႉလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ PACE က လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ ၃၃၇၂ ခုအေပၚ အေျခခံၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ စာဖတ္သူေတြအပါအဝင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြပါ ဆင္ျခင္ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္တဲ့ စစ္တမ္းရလဒ္အက်ဥ္းကို The Myanmar Quarterly မွာ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ PACE အဖြဲ႕ ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳပါတယ္။

(၅)
The Myanmar Quarterly ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို မေျပာခင္မွာ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကို ေတာင္းပန္စကား ေျပာလိုပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ The Myanmar Quarterly ဂ်ာနယ္ကို သုံးလ တႀကိမ္ထုတ္ေဝဖို႔ ရည္႐ြယ္ခဲ့ေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံခဲ့ရတာေၾကာင့္ ထုတ္ေဝမႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးတႀကိမ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာခ်ိန္ေရာက္မွ ျပန္လည္ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာအုပ္အသစ္ကို ေစာင့္ ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ၊ အေစာပိုင္းအခ်ိန္ကတည္းက စာမူေပးပို႔ထားၾကတဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ေတြကို ေတာင္းပန္ပါရေစ။
The Myanmar Quarterly ဂ်ာနယ္ဟာ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး အင္စတီ က်ဳ (ISP-Myanmar) ရဲ႕ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္ေခါင္းစီး တင္ျပခ်က္ေတြအျပင္ ျမန္မာ့အေရး သုေတသနရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ၊ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူေတြရဲ႕ ရႈေထာင့္အျမင္ ေတြ၊ ေခတ္ကာလနဲ႔ေလ်ာ္ညီစြာ အာ႐ုံျပဳအပ္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလို ေဖာ္ျပရာမွာ ႏိုင္ငံ့အေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ မူဝါဒေရးရာကိစၥေတြကို ဘက္စုံေထာင့္စုံကေန အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအေရးမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပါဝင္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းၿပီး ဒီမို ကေရစီက်တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။
အယ္ဒီတာ
ေမ ၂၁၊ ၂၀၁၉

Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply