ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ” ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း

0

” ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း “- ISP Myanmar က စီစဥ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ Myanmar Quarterly Symposium ၏ စတၱဳထ အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ စကား၀ိုင္းကို ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၁)

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၁)

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၂)

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၂)

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၃)

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၃)

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၄)

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၄)

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၅)

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူဝါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္း(၅)


Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply