Myanmar Quarterly Symposium – 4

1

❑ Symposium မိတ္ဆက္

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူ၀ါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း Advancing Social Justice in Myanmar: Seeking Its Philosophical Roots and Policy Options for a Divided Society

မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ထိုင္ခံုေနရာအတြက္ ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

► တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္း – ဝ၉ ၉၆၀ ၈၃၉ ၈၀၁၊ ဝ၉ ၅၁၈၈ ၇၀၉ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ mediaprojectmanager@ispmyanmar.com, ispmminfo@gmail.com သို႔ အမည္စာရင္း ေပးပို႔၍ လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

❒ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈ

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွ အစျပဳ၍၊ တိုင္းရင္းသား တန္းတူေရး၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမွ်တမႈ ကိစၥမ်ား အလယ္၊ သယံဇာတ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥမ်ားအဆံုး လူမႈတရားမွ်တေရး (social justice) ရွိေရးသည္ သတိျပဳ သံုးသပ္စရာ ဆံုခ်က္တခု ျဖစ္သည့္နည္းတူ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈကို လိုခ်င္ပါက လူမႈတရားမွ်ေရး (social justice) ကို လုပ္ပါဟူ၍ ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ တရားမွ်တမႈ (justice) ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဓနဥစၥာ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ဆိုင္ရာ လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) အေၾကာင္း ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာလည္း လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) ဖြင့္ဆိုခ်က္ အေပၚ အယူအဆ၊ အနက္ေကာက္ပံု ေကာက္နည္း အနည္ မထိုင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အျခားတဖက္တြင္မူ အယူအေကာက္ အနည္ မထိုင္ေသးသည့္အတြက္ လူမႈ တရားမွ်တမႈ (social justice) ကင္းမဲ့ေနျခင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒအျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းကလည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အေရးတႀကီး အာ႐ံုစိုက္ရမည့္ ကိစၥတခု ျဖစ္ေနသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Myanmar Quarterly Symposium ၌ လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေနာက္ခံျပဳမည့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုရွိပါမည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမပိုင္းတြင္း လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေတြးအေခၚ ေရေသာက္ျမစ္ ရွိ၊ မရွိကို ေဆြးေႏြးၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ တရားမွ်တမႈ မရွိဘဲ ရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္ႏိုင္မည္လား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အေျခခံ လူထုလူတန္းစားမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားကို စာနာေထာက္ထားမႈ ရွိေနသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အာဏာရွိသူ၊ ဥစၥာရွိသူမ်ားကို ေဖာ္လံ ဖား႐ံုမွ်ပဲ ျဖစ္ေနသည္လား အစရွိသည္တို႔ကို အေျခခံေသာ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေဆြေႏြးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယပိုင္းတြင္မူ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေျခခံမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား-မ လိင္စိတ္ ခံယူမႈဆိုင္ရာ တန္းတူမႈ စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္သည့္ အခါ တိုင္းရင္းသားအေရး (လူမ်ိဳးစုအေရး)၊ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာေရး အစရွိေသာ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအျပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အလြန္အက်ဴး ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူတန္းစား မညီမွ်မႈ၊ က်ား-မ လိင္စိတ္ ခံယူမႈဆိုင္ရာ တန္းတူေရး တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဥတုေဖာက္ျပန္မႈ ဆိုးျပစ္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍ မရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

❑ Myanmar Quarterly Symposium

ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဒႆနအေျဖႏွင့္ မူ၀ါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း Advancing Social Justice in Myanmar: Seeking Its Philosophical Roots and Policy Options for a Divided Society မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ထိုင္ခံုေနရာအတြက္ ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

► တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ – ဖုန္း – ဝ၉ ၉၆၀ ၈၃၉ ၈၀၁၊ ဝ၉ ၅၁၈၈ ၇၀၉ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္- mediaprojectmanager@ispmyanmar.com, ispmminfo@gmail.com သို႔ အမည္စာရင္း ေပးပို႔၍ လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

◉ ေန႔ရက္ – စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (စေန)

◉ အခ်ိန္ – မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္မွ ညေန ၅ နာရီအထိ

◉ ေနရာ – Kafe in Town (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္)

Share.

About Author

Avatar

1 Comment

  1. Avatar

    ​ေခါင္​းစဥ​္​​ေတြက မ်ား​ေနတယ္​။
    ငါးသိုင္​းမ်ား ဟင္​း ဟုန္​။
    အခ်ိန္​တို အတြင္​း မွာ ထိ​ေရာက္​ မွ ုရွိနိုင္​မည္​့
    ပမာဏ သာ တင္​သြင္​းရန္​သင္​့။

Leave A Reply