သုေတသန အဆိုျပဳလႊာနမူနာ

0

တက္သစ္လူငယ္ သုေတသန အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ သုေတသနအဆိုျပဳလႊာ နမူနာကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ အဆိုျပဳလႊာ နမူနာပံုစံႏွစ္ခုကို ပထမအႀကိမ္ တက္သစ္လူငယ္ သုေတသနအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ လူငယ္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ပံုစံျဖစ္ပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ နမူနာပံုစံမ်ားကို ၎တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply