တရုုတ္သံအမတ္ အေျပာင္းအလဲအလြန္ တ႐ုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး လူ၊ မူႏွင့္ အီလစ္-ျပည္သူသေဘာထားအဟ

0

၂၀၁၅ ခုနွစ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ တ႐ုတ္သံအမတ္သည္ တာ၀န္ ျပီးဆံုးျပီး ျပန္လည္ ထြက္ခြာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သံအမတ္၏ ျမန္မာနုိ္င္ငံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေလးနွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ မၾကံဳစဖူး အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အတူ အေနာက္နုိင္ငံမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ရပ္နားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ ေအးစက္ ေနခဲ့ရာမွ ျပန္လည္ အေရာင္အေသြး စံုလင္လာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္နုိင္ငံ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး စသည့္ ျပည္သူ လူထု အက်ဳိး ေက်းဇူးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သံတမန္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာနုိ္္င္ငံတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မူမ်ားျဖင့့္လည္း ႏွစ္နိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့သည္။ ျပီးခဲ့ေသာ ေလးနွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ နုိင္ငံ၏ ခါးပတ္လမ္း (Belt and Road Initiative) နွင့္ တ႐ုတ္ ျမန္မာစီးပြားေရး စၾကၤံလမ္း (China Myanmar Economic Corridor) စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ အဆင့္မွ လက္ေတြ႕အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ ေပၚလာသည္။

တ႐ုတ္နုိင္ငံသည္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳ သံတမန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္နုိင္ငံဆက္ဆံေရး ဘက္စံု ျမႇင့္တင္နုိင္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လာသလို တဘက္တြင္လည္း ျပည္သူလူထုမွ တခဲနက္ ကန္႔ကြက္ထားေသာ ျမစ္ဆံုဆည္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္နုိင္ေရး တိုက္တြန္းေျပာဆိုမႈမ်ား၊ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္အေရး ျပႆနာမ်ား စသည့္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အျငင္းပြားစရာ အျပဳအမူမ်ားရွိခဲ့သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္အနည္းအငယ္ အတြင္းတြင္ တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ ျမန္မာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ပိုမို ဖိအားသုံး တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤေဆာင္းပါတြင္ မၾကံဳစဖူးအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အတူ အျငင္းပြားစရာမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည့္ တရုတ္သံမတ္ မစၥတာ ဟုန္လ်န္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တရုတ္ျမန္မာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေလ့လာ သံုးသပ္ျပီး၊ ေရွ႕ အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ ျမန္မာနုိင္ငံ မူ၀ါဒမ်ားသည္ တ႐ုတ္သံအမတ္၏ အတၱေနာမတိ အျပင္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႕သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ေသာ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္နုိင္ငံ၏ အခ်ိဳးမညီေသာ ဆက္ဆံေရး၊ ေဘဂ်င္း၏ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ပိုုရွိလာေသာ နုိ္င္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ နုိင္ငံမူ၀ါဒ အသိုင္းအ၀န္းတြင္ အျမစ္ တြယ္ေနသည့္ အေနာက္နုိင္ငံမ်ား အေပၚမယံုၾကည္မူ မ်ားနွင့္ ပိုမိုနက္ရိွုင္းစြာ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

ပထမဦးစြာ ျမန္မာနုိ္င္ငံမွ တ႐ုတ္ နုိင္ငံအား တဖက္ေစာင္းနင္း မွီခုုိေနရသည့္ အခ်ိဳးမညီသည့္ တ႐ုတ္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဆြးေႏြး လုုိပါသည္။

၂၀၁၆ တြင္ အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူျပီးေနာက္ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ မထင္မွတ္လာက္ေအာင္ ျပန္လည္ နီးကပ္ လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ နုိင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အလႊာစံု ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒ ေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အနုိင္ရပါတီျဖစ္ေသာ NLD ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ခု တည္ေဆာက္နုိင္ခဲ့သလို အျခားေသာ အေရးပါသည့္ ပေလယာမ်ား jဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္၊ နုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းအစိုးရမ်ား ႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖန္႕က်က္ တည္ေဆာက္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုုိလည္း မဟာဗ်ဴဟာ အဆင့္မ်ဳိးအျဖစ္ ဆက္လက္ ထိန္းထားခဲ့သည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရးရာ က႑မ်ားတြင္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ သက္ေရာက္ လႊမ္းမိုးနုိင္မႈသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာခဲ့သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ အခန္းက႑ ပိုမို ၾကီးမားလာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေနရပ္စြန္႕ခြာသြားသူမ်ားအေရး နုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားကို ခုခံရာတြင္လည္း တ႐ုတ္ နုိင္ငံသည္ အားကိုး အားထားျပဳရေသာ အေရးပါသည့္ မိတ္ဖက္ နုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း တရုတ္နုိင္ငံ၏ ခါးပတ္ လမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္း “Belt and Road Initiative” သည္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီမ်ား အလြယ္တကူ ရနုိင္မည့္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ တ႐ုတ္နုိင္ငံအေပၚတြင္ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သံတမန္ေရးရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ မွီခိုလာရျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာအား တ႐ုတ္ဘက္သို႕ ပိုမို အေလးသာေစခဲ့ျပီး တ႐ုတ္၏ ျမန္မာ မူ၀ါဒကို ပိုမို တြန္းတြန္း တုိက္တုုိက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဥပမာ- မူဆယ္ျမိဳ႕ ဆင္ျဖဴေစ်း ရံုးအေဆာက္အအံုသစ္ တ႐ုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေဆာက္လုပ္ေနမႈကို နယ္စပ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ဆိုကာ တရုတ္နိုင္ငံ၏ တပ္ဖြဲ႕က ျမန္မာနုိ္င္ငံ အတြင္းသို႕ လက္နက္ အျပည့္အစံုျဖင့္ ၀င္ေရာက္တားျမစ္ခဲ့ျခင္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထို႕အတူ တ႐ုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ လႊင့္ထူထားေသာ ျမန္မာ အလံတိုင္ကို တ႐ုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က လက္နက္ အျပည္အစံုျဖင့္ လာေရာက္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ျခင္း ၊ တ႐ုတ္ရဲက ျမန္မာနုိ္င္ငံ အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ကာ ျမန္မာနုိင္ငံသား ဆႏၵျပသူကို ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းမ်ားက တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ ပိုမိုရဲတင္းေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနသည္။ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထျဖစ္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာနုိ္င္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ေလးစားမႈမရွိဟုု ယူဆဖြယ္ရွိေသာ တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ တုံ႕ျပန္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုအၾကား မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တိုးပြား လာေစခဲ့သည္။

သို႕ျဖစ္ရာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မ်ားအေပၚ တစံုတရာအဆံုးအျဖတ္ ေပးနုိင္သည့္ တ႐ုတ္နုိင္ငံသည္ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရး အီလစ္ မ်ား အၾကား ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခိုင္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း၊ အီလစ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ အၾကား သေဘာထားမွ်ရဲ႕လား ဆိုသည္မွာ ၀ိ၀ါဒပြားစရာေမးခြန္း တစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ပုုိမုုိ တြန္းတြန္းတုုိက္တုုိက္ ရွိလာေသာ ျမန္မာ မူ၀ါဒကို မၾကာမီကစ၍ တ႐ုတ္တုုိ ့ကုုိယ့္ကိုကိုယ္ ရႈျမင္ ပြဲထုုတ္လာပုုံ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ နားလည္နုိင္သည္။ ျပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္နုိင္ငံသည္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေနျပီး လက္ရွိ မဟာ အင္အားႀကီးႏုုိင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု၏ ၾသဇာတိကၠမကို အန္တုျခိမ္းေျခာက္လာနုိင္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရး အင္အား ၾကီးထြားလာမႈနွင့္အတူ တ႐ုတ္ နုိင္ငံသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ရူျမင္ပံုမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲ လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ တာ၀န္ယူျပီးေနာက္ တရုတ္ နုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ နုိင္ငံသာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္မွတ္ ပံုေဖာ္ထားမႈမွသည့္ နုိင္ငံၾကီး တစ္နုိင္ငံ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ပံုေဖာ္လာခဲ့သည္။ တိုးတက္လာသည့္ မိမိကိုယ္ မိမိယံုၾကည္မႈနွင့္ အတူ တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ နုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒမ်ားလည္း ပိုမိုရဲတင္းလာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီညီလာခံတြင္ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္နုိင္ငံသည္ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ ကာကြယ္ ရပ္တည္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ေဘဂ်င္း၏ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုရွိလာေသာ နုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အတူ ကမၻာ တ၀ွမ္းရွိ ၎၏ သံတမန္မ်ားသည္တရုတ္နုိ္င္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမို ရဲတင္းစြာေျပာဆိုလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ မရည္ရြယ္ပဲ လွ်ာ ခလုပ္တိုက္၍ အမွတ္တမဲ့ေျပာမိျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေဘဂ်င္း၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း တ႐ုတ္သံအမတ္ အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပါတီမ်ား ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျမစ္ဆံုဆည္ကို ဆန္႕က်င္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ အေနာက္ နုိ္င္ငံ သံတမန္ မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံျခင္း မလုပ္ရန္ သတိေပးခဲ့ျခင္းမ်ား၊ အလားတူ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ အထိ တာ၀န္ ယူထားေသာ အေမရိကန္ သံအမတ္ေဟာင္းတစ္ဦးအား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ တရုတ္၏ အကိ်ဳးစီးပြားမ်ားကုုိ ေလးစားရန္ႏွင့္ တရုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္သို႕ခရီးမသြားရန္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ေဘဂ်င္း၏ ေျပာင္းလဲ လာေသာ နိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၏ လကၡဏာ အသစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ေကာက္ယူနုိင္သည္။

တတိယ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ ၀ိ၀ါဒပြားစရာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ေဘဂ်င္း၏ တိုးတက္လာေသာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈနွင့္ အေနာက္နုိင္ငံမ်ားသည္တ႐ုတ္ အက်ဳိး ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟူေသာ မလံုျခံဳမႈအၾကား ေပၚထြက္လာေသာ ၀ိေရာဓိ၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး အင္အားၾကီးမားလာျပီး နုိင္ငံတကာအေရး မ်ားတြင္ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ၾကီးမားလာသလို တဘက္တြင္လည္း သမိုင္းေၾကာင္း အစဥ္အလားမ်ား၊ နုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈအျမင္ ကြာဟမႈ မ်ားေၾကာင့္၊ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ နုိင္ငံမ်ားသည္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ကန္႕ကြက္ဟန္႕တားရန္ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဟူေသာ သံသယမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

သို႕ျဖစ္ရာ အေနာက္နုိင္ငံမ်ား ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေျခရူပ္ျခင္းမ်ားကို မလိုလားသလို၊ ျမစ္ဆံုဆည္ အပါအ၀င္ အျငင္း ပြားစရာ စီမံကိန္းမ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ တခဲနက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားကို အေနာက္နုိင္ငံမ်ား သို႕မဟုတ္ ၎တို႕မွ အေထာက္အပံ့ ေပးထားေသာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ အျဖစ္သာ မွတ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသည္ကို တာ၀န္ျပီးဆံုး၍ထြက္ခြာေတာ့မည့္တ႐ုတ္သံအမတ္၏ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားက ေပၚလြင္ေစသည္။ ၎က ျပည္ပ အေထာက္အပံ့ခံ အင္အားစု တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ျမစ္ဆံု ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို နုိင္ငံေရး အရ ဓားစားခံျပဳလုပ္ျပီး တ႐ုတ္ ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေႏွာက္ယွက္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက တ႐ုတ္သံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုတြင္လည္း ျမစ္ဆံုဆည္ အေရးတြင္ ကန္႔ကြက္ေနသူမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပအဖြဲက အစည္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

ထိုေကာက္ယူ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ မူ၀ါဒ အသိုင္းအ၀န္းတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားအား မယံုၾကည္သည့္ သံသယစိတ္မ်ားကို ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ နုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းမွ တ႐ုတ္နုိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ လာနိုင္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိနိုင္သည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ တရပ္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ တ႐ုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အဖုအထစ္မ်ားသည္ အေနာက္နုိင္ငံမ်ားမွ အေထာက္အပံ့ ေပးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ တ႐ုတ္နုိင္ငံမွ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္၏ နားလည္မႈမ်ားသည္ ျပႆနာ၏ အေျဖကို ရွာရတြင္ ေရလိုက္လြဲေစျပီး လြန္က်ဴးေသာ တုန္႕ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တာ၀န္ ျပီးဆံုး၍ ထြက္ခြာေတာ့မည့္ တ႐ုတ္သံအမတ္ စတင္ တာ၀န္ယူခ်ိန္မွ စကာ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ျမန္မာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ႏွစ္နုိင္ငံ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပိုမို တက္ၾကြလာခဲ့သလို ျမစ္ဆံုဆည္အေရး၊ တ႐ုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ ျပႆနာမ်ားတြင္လည္း တရုတ္နုိင္ငံ၏ အကိ်ဳးစီးပြားမ်ားကို တြန္းတြန္း တုုိက္တုုိက္ ဖိအားသုုံး ျမွင့္တင္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သို႕ေသာ္ တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ အျငင္းပြားစရာ အျပဳအမူမ်ားသည္ သံအမတ္၏ အတၱေနာမတိႏွင့္ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးမ်ား အျပင္ နုိင္ငံ တနုိ္င္ငံ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အသိုင္းအ၀န္း တစ္ခု၏ အျမင္မ်ား ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိရာ ေရရွည္ သက္ေရာက္နုိင္မႈ အလားအလာမ်ားရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာနို္င္ငံ အေနျဖင့္ အင္အား ႀကီးမားလွေသာ အိမ္နီးခ်င္းနွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ မိမိ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထိပါးေစ ရန္ႏွင့္ ႏွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ တန္းတူညီမ်ွရပ္တည္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထိေရာက္ေသာအထိန္းအေထ မျပဳလုပ္နုိင္ပါက ၾသဇာခံ နုိင္ငံအျဖစ္သို႕ေရာက္သြားနုိင္ျပီး အထိန္းအေထ မတတ္ပါက နုိ္င္ငံၾကီးမ်ားအၾကား အားျပိဳင္မႈတြင္ ေျမဇာပင္ ျဖစ္သြားနုိင္ပါသည္။ ထိုႏွစ္ခုအၾကား မ်ွေျခကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း သည္ပင္လွ်င္ အနာဂတ္ တ႐ုတ္ ျမန္မာဆက္ဆံေရး၏ အဓိကအက်ဆုံး စိန္ေခၚမႈတရပ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

(ယခုေဆာင္းပါးကို ဇြန္ ၁၂ ရက္ထုတ္ 7 Day News သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ – ၁၈၊ အမွတ္- ၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္)

✔ ခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးသည္ ISP-Myanmar သုုေတသနဌာန လက္ေထာက္ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ ISP China Desk တာ၀န္ခံျဖစ္ပါသည္။

Share.

About Author

Khin Khin Kyaw Kyee

Khin Khin Kyaw Kyee is a lead researcher in ISP Myanmar. She holds a Bachelor of Arts in Chinese Language from Mandalay University of Foreign Language and also obtained MA International Relations from Yunnan University in 2011 and MA International Studies and Diplomacy from School of Oriental and African Studies (SOAS) in 2016. She has experience in working with various international scholars, as well as CSOs, NGOs and INGOs since 2007. Her current research focus is on China-Myanmar relations, China’s Myanmar policy and One Belt One Road Initiative. Her research interest includes Foreign Policy, Public Diplomacy & Nation Branding, Non-traditional security issues and Geo-politics of Myanmar.

Leave A Reply