ဒီမိုကေရစီဟာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ 

0

ကိုတာ

၁။       ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၾကၿပီး တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ၾကရတာပါပဲဟု ေျပာလွ်င္ မွားမည္မထင္။ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားမွာ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီဟာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းပဲ democracy is a discussion ဟူေသာ စကားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္လို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမလဲ။

၂။       တခ်ိဳ႕က တြန္းတဲ့နည္း (Push) ကို သံုးၾကသည္။ အီလိေတြ၌ “အနာဂတ္ကေတာ့ျဖင့္ ဒီလိုပဲျဖစ္သင့္တယ္” ဟူေသာ အေတြးအေခၚ အိုင္ဒီယာတစ္ခု ရွိသည္ဆိုပါစို႔။ မိမိလမ္းကို ေထာက္ခံသူေတြ ရေအာင္လုပ္သည္။ အာဏာသံုးသည္။ ေငြ၊ လက္နက္ စသည္ သံုးၿပီး တြန္းသည္။ သို႔ေသာ္ တြန္းတာမ်ားလွ်င္ ျပန္တြန္းခံရသည္။ ဒါနဲ႔ပဲ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္လာသည္။ အားကုန္သည္။ ေရြ႕ေတာ့ မေရြ႕။ တြန္းလို႔လည္း မေရြ႕။

၃။       If we wish to understand other people and propose to claim that we have in fact done soç it is both imprudent and rude not to attend to what they say . . . What we cannot properly do is to claim to know that we understand him (an agent) or his action better than he does himself without access to the best descriptions which he is able to offer.  (Dumn, 2002, pp 88-105)

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တျခားသူေတြကို နားလည္ခ်င္ေသာ ဆႏၵရွိလွ်င္၊ ထိုသို႔ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးပါၿပီ ဟုလည္း ဆိုခ်င္လွ်င္ သူတို႔ ေျပာဆိုသည္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ မလုပ္ျခင္းသည္ ႐ိုင္းလည္း ႐ိုင္း၊ အေျမာ္အျမင္ အသိတရား မရွိရာလည္း ေရာက္သည္။ သူတို႔တင္ျပေနသည္မ်ားဆီ မေရာက္ဘဲ သူတို႔ထက္ေတာင္ သူတို႔ကို နားလည္တယ္လို႔ ေျပာဆိုသည္မ်ားမွာ မေလ်ာ္ကန္ပါ။ (ဂြၽန္ဒန္း)

တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခခံမွာမူ အထက္ပါ ဂြၽန္ဒန္းေျပာေသာ စကားအတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။ နားေထာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၌ နားေထာင္ျခင္း အေျခခံရွိရမည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္စိုးသူေတြက နားမေထာင္ၾကတာ မ်ားသည္။ သူတို႔က သူတို႔ ထင္ရာျမင္ရာ လုပ္ၾကတာမ်ားသည္။ အာဏာရွိသူ၌ “မင္းတို႔က ဒီလို စဥ္းစားတာလား၊ မင္းတို႔က အဲသေလာက္ ခံစားေနရသလား” ဟု နက္နက္နားေထာင္သူ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ရွိသနည္း။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေရးျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာပဲျဖစ္ပါေစ၊ လူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာန၌ ေနရာတစ္ေနရာ ယူ၍ ႀကိဳးစားသူျဖစ္ပါေစ၊ ထိုသူတို႔သည္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္လိုေသာ္ နားေထာင္ရမည္။

၄။       တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးနည္းမ်ား ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုပဲ သူတို႔လည္း ႀကံဳခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကသည္။ ထိုလမ္းကို ေျပာခ်င္ပါသည္။

အီလိေတြ အာဏာပိုင္ေတြ ၫႊန္မွမဟုတ္၊ ထိုလမ္းကို ကိုယ္လည္း ေလွ်ာက္လို႔ရသည္။ တိုင္းမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုလမ္းကို ေလွ်ာက္လို႔ ရသည္။ အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ၊ က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ တိုင္ပင္ၿပီးၿပီ၊ က်ဳပ္တို႔ လိုခ်င္တာကေတာ့ ဒါပဲဟု ေျပာမည္။ မသဲမကြဲ မဟုတ္၊ သဲသဲကြဲကြဲျဖစ္ေသာ အခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေျပာမည္။

ပထမ – “စနစ္တစ္ခုလံုးမွ လူစု (whole-system team)” က ေဆြးေႏြးမည္။ ေဆြးေႏြးေသာ လူစုတြင္ ထိုးထြင္းသိျမင္တတ္၍ ၾသဇာလည္း ရွိၿပီးလွ်င္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေျပာင္းလဲေရး၌ စိတ္၀င္စားေသာသူမ်ား ပါရမည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုတည္းမွ အဖြဲ႕ တစ္ခုတည္းမွ မဟုတ္ရဘဲ စနစ္ႀကီး တနံတလ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ရမည္။ “ျပႆနာ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေန”အတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ သူတို႔ တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဟု သိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတူတူ အလုပ္လုပ္ရန္ ပူးေပါင္းၾကသည္၊ အတူတူ အလုပ္လုပ္က ပိုေအာင္ျမင္မွာပဲဟု ေတြးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဒုတိယ – သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိ၍ လံုၿခံဳေသာေနရာ၌ ေဆြးေႏြးရမည္။ “ေနရာ၏ ဒိုင္မင္းရွင္းမ်ား”ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ၏။ ေနရာတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေနရာ (သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိရန္၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ အသံဗလံမ်ားမွ ေ၀းရန္ စသည္ျဖင့္)၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေနရာ (အေတြးမ်ား၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို စိန္ေခၚရန္)၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေနရာ (မိမိ အေနအထားကို သစၥာမယြင္း မပ်က္ေစဘဲ တျခားဘက္မွ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေသာ အေနအထား ဖန္တီးေပးရန္)။ ေဆြးေႏြးၾကေသာ ေနရာသည္ ထိုအခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေသာ ေနရာျဖစ္ရမည္။

တတိယ – ေဆြးေႏြးပြဲ၏ေဘာင္ကို သတ္မွတ္ျခင္း (framing) သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ စဥ္းစားရမည္ဟူ၍ ေဘာင္ခတ္ရမည္။ ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ (what could happen) ပံုျပင္မ်ားကိုသာ စဥ္းစား တည္ေဆာက္ရသည္။ ရွင္းလင္းေသာ၊ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ေသာ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ စိန္ေခၚေနေသာ ပံုျပင္မ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေသာ (what will happen) ပံုျပင္မ်ား၊ ျဖစ္သင့္ေသာ (what should happen) ပံုျပင္မ်ား၊ ဆႏၵ သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳခ်က္ပံုျပင္မ်ား (what ones wish to happen) မဟုတ္ရ။

၅။       ေဆြးေႏြးပံု ပံုစံနမူနာအျဖစ္၊ ေတာင္အာဖရိက၌ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေမာင့္ဖလူအာ (Mt. Fleur) ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံကို တင္ျပပါရေစ။

(က) ေဆြးေႏြးသည့္ လူစု။     ေမာင့္ဖလူအာ ေဆြးေႏြးသည့္ လူစုသည္ ေတာင္အာဖရိကရွိ လူမႈေရး-ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရး စနစ္ႀကီး၏ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္လာမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုလူစုသည္ ေတာင္အာဖရိက အေျခအေန၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈ တစ္ခုလံုးကို နားလည္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္ မဟုတ္သေလာ။ ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္ကို တင္ျပရာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ရွိဖို႔လိုသည္ မဟုတ္သေလာ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာင့္ဖလူအာအတြက္ စည္း႐ံုးသူမ်ားသည္ အေျမာ္အျမင္လည္း ရွိ၊ ၾသဇာအာဏာလည္း ရွိသူ ၂၂ ဦး ပါ၀င္ေအာင္ လုပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ စီးပြားေရးသမား၊ အလုပ္သမား သမဂၢေခါင္းေဆာင္၊ ပညာတတ္၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊ လူျဖဴႏွင့္ လူမည္း၊ လက္၀ဲႏွင့္ လက္ယာ၊ အတိုက္အခံႏွင့္ အစိုးရအရာရွိ အမည္စံုပါသည္။ ထူးေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္တခ်ိဳ႕သည္ အလြန္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသူမ်ား၊ ေထာင္တန္းက်သူ၊ ျပည္ေျပးရသူ၊ ေျမေအာက္လွ်ဳိးရသူ၊ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး သေဘာမတူႏိုင္ၾကသူမ်ား၊ တစ္ဦးကို တစ္ဦး မယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အားလံုးလိုလိုကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔အတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကပါ့မလား၊ သေဘာတူၾကတာေတြလည္း ရွိမွာမဟုတ္ဘူးဟု သံသယ၀င္ခဲ့သည္ ဟူ၏။

(ခ) ေနရာ။     ေမာင့္ဖလူအာသည္ လူသူေလးပါးႏွင့္ ေ၀းေ၀း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေနရာ၊ သာသာယာယာ အနားယူႏိုင္သည့္ ေနရာ၊ လံုၿခံဳေသာေနရာ ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးသူ အမ်ားစုသည္ စိတ္အား တက္ၾကြဖြယ္လည္း ျဖစ္၊ ဒါေပတဲ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး သက္ေသာင့္သက္သာလည္း ျဖစ္ေသာ အတူတကြ ေနရျခင္းဟူေသာ အခြင့္အေရးကို ဘယ္တုန္းကမွ မရဖူးၾက။ ကြန္ဖရင့္ ခန္းမထဲက ေလးေထာင့္ စားပြဲႀကီးမ်ား ပတ္လည္တြင္ အေျပာအဆိုမ်ား အေတြးအသစ္ မ်ားသည္ တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ စီးသြား၏။ အေဆာက္အဦးႀကီးအတြင္း ျပန္႔က်ဲရွိေနၾကသည့္ ေသးငယ္ေသာ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ား၌ ေျပာဆိုၾကရင္း၊ ေတာင္ေပၚက လမ္းကေလး၌ လမ္းအတူေလွ်ာက္ရင္း၊ ပန္းမ်ား ပြင့္ေနေသာ ဥယ်ာဥ္ထဲက ခံုတန္းလ်ား၌ ထိုင္ရင္း၊ ေဒသထြက္ ၀ိုင္မ်ား ေသာက္ရင္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေမးခြန္းမ်ား ေမးၾကသည္။ ရွင္းျပၾကသည္။ ျငင္းၾကသည္။ ျပက္လံုးမ်ား ထုတ္ၾကသည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သေဘာတူၾကသည္။

(ဂ) ေဘာင္ခတ္ျခင္း။           ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အနာဂတ္၌ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိမိ ခန္႔မွန္းသည္မ်ား၊ ျဖစ္သင့္သည္ဟု မိမိ ယံုၾကည္သည္မ်ားကို မေျပာမဆိုၾကဘဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု မိမိတို႔ ေတြးသည္မ်ားကိုသာ ေျပာဆိုၾကသည္။ ဤသိမ္ေမြ႕ေသာ နည္းအားျဖင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစမႈေၾကာင့္ ေျပာျခင္း၊ ဆိုျခင္း အသစ္မ်ား မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ပြင့္လာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွသည္ ေတာင္အာဖရိကအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အနာဂတ္ပံုျပင္ ၃၀ ရရွိလာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ ပံုျပင္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ေတြးရျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ သူတို႔၏ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းက ေၾကညာထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ္ျငား တခ်ိဳ႕ပံုျပင္မ်ားသည္ က်ိဳးေၾကာင္းရွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ပံုျပင္မ်ားသည္ သူတို႔ အဖြဲ႕အစည္းက တရား၀င္ ေၾကညာထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ္ျငား က်ိဳးေၾကာင္း မရွိဟုလည္း ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

၆။       အထက္ပါ နမူနာကို ၾကည့္လွ်င္

(က)    တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမည့္ “လူ”သည္ အေရးႀကီးသည္။ နယ္စံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါရသည္။

“အေရအတြက္”သည္လည္း (၂၂) ျဖစ္သည္။ နည္းလွ်င္လည္း နယ္စံုပယ္စံုမွ လူစံု မပါႏိုင္။ မ်ားလွ်င္လည္း နားလည္မႈ၊ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္မႈကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္။ ၂၅၊ ၃၀ သာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

(ခ)     ေနရာသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ျပန္ေျပာင္း ဆင္ျခင္ျခင္းကို လုပ္ရမည္ျဖစ္ရာ ထိုေနရာသည္ ၿငိမ္သက္ေသာ ေနရာ ျဖစ္ရမည္။

ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ရာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း၊ စားေသာက္ရင္း၊ စကား စျမည္ေျပာႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ရမည္။ အစည္းအေ၀းခန္းမ အျပင္ဘက္ေနရာမ်ားသည္ နားလည္မႈ ရရာရေၾကာင္းေနရာမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

(ဂ)     ေဘာင္ခတ္ျခင္း၊ ေဘာင္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးရာ ေဆြးေႏြးျခင္းကို ေထာက္ပံ့သူ (facilitator) သည္ အေရးႀကီးသည္။ လမ္းေပၚသို႔ တင္ေပးသူ တည့္ေပးသူသည္ အေရးႀကီးသည္ မဟုတ္ေလာ။

ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အခ်ိန္တာသည္လည္း လံုေလာက္သင့္သည္။ ၄၅ ရက္ ၾကာသင့္သည္။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခါ ေအာက္ပါ ရလဒ္မ်ား ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ပထမ –          နားလည္မႈမ်ား (understanding) တစ္ျဖစ္လဲသြားသည္။ သူတို႔၏ အေျခအေနေပၚ နားလည္မႈမ်ား ေျပာင္းသြား၏။ အတူပူးေပါင္း ျပဳလုပ္၍ တစည္းတလံုးျဖစ္ျခင္း (syntheses) မ်ားေၾကာင့္၊ အေျခအေနႀကီးထဲ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ မိမိ၏ အခန္းက႑ကို နားလည္မႈသည္ ေျပာင္းလဲသြား၏။ အျမင္သစ္ျဖင့္ ျမင္၏။

ဒုတိယ –        ဇာတ္လိုက္ ဇာတ္ေဆာင္မ်ား၏ ဆက္ႏႊယ္မႈ (relationships) တစ္ျဖစ္လဲသြားသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္၊ ယံုၾကည္စိတ္မ်ား တိုးလာျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ စနစ္ႀကီး တနံတလ်ား၌ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား အားေကာင္းလာသည္။ အလုပ္ အတူလုပ္ၾက၍ အားသန္လာသည္။ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားသည္ ၾကာရွည္ ခိုင္ၿမဲတတ္သည္မွာ ျဖစ္စဥ္ႀကီး၏ အေရးႀကီးသည့္ ရလဒ္ျဖစ္သည္။

တတိယ – သူတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (intention) တစ္ျဖစ္လဲၾကကုန္သည္။ နားလည္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္။

စတုတၳ –        နားလည္မႈမ်ား၊ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တစ္ျဖစ္လဲျခင္းသည္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (actions) ကို ေျပာင္းလဲေစ၏။ ယင္းသို႔ျဖင့္ အေျခအေနႀကီး တစ္ျဖစ္လဲေတာ့၏။

၆။       တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လူမႈေရးနည္းပညာ (social technology) တစ္ခုဟု ယခုအခါ ယူဆၾကသည္။

ခုခံမႈမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနလ်က္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းပံု ေျဖရွင္းနည္း မဆိုထားႏွင့္ ျပႆနာအား အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ရာ၌ပင္ သေဘာတူဖို႔ ခက္ေနေသာ အလြန္ကြဲျပားၾကသည့္ လူမ်ားသည္ သူတို႔၏ အေတြးအေခၚ ေဟာင္းမ်ား၊ လုပ္ပံုကိုင္ပံု အေဟာင္းမ်ားကို စြန္႔လ်က္၊ တစ္ျဖစ္လဲရန္သည္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ရာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီး ေပါက္ေျမာက္ရန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပံု ေဆြးေႏြးနည္းမ်ားကို ေလ့လာသင့္သည္ မဟုတ္သေလာ။

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္းသည္ ေအာက္ပါ သီအိုရီကို အေျခခံသည္။ ပံုကို႐ႈပါ။

“သတိရွိ၍ သိျခင္း၊ ျမင္ျခင္း”ကို ဓာတ္ခြဲလွ်င္ အပိုင္း သုံးပိုင္း ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ဆိုင္းငံ့ျခင္း (suspension)၊ အေတြးေရစီး ေျပာင္းျခင္း (redirection) ႏွင့္ ကြာက်သြားေစျခင္း (letting-go) မ်ား ျဖစ္သည္။

ပထမပိုင္း –     လူတစ္စု၏ အေတြးမ်ားကို ဆိုင္းငံ့သြားေအာင္ လုပ္သည္။ (အလုပ္မ်ားကို ရပ္၊ ၿငိမ္ေသာ ေနရာတစ္ခု၌ ေရာက္ရွိ သြားေစသည္။)

ဒုတိယပိုင္း –  လူေပါင္းစံုထံက အယူအဆအစံုကို ၾကားရ၊ နက္နက္ နားေထာင္ရ (နားေထာင္ျခင္းကို ေဆြးေႏြးပြဲကို ေထာက္ပံ့သူ facilitator က ေျပာဆိုေပးေနသည္) သျဖင့္ အေတြးေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းသည္။

တတိယပိုင္း –  ျပန္ေျပာင္း ဆင္ျခင္ဖို႔ ျဖစ္လာသည္။ ျပန္ေျပာင္း ဆင္ျခင္ရန္ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ျခင္းက အားေပးသည္။ “ေအာ္… သည္လိုကိုး”ဟု ေတြးမိလာေသာအခါ အေတြးအေဟာင္းမ်ား ကြာက်သည္။ လုပ္ပံုကိုင္ပံု အေဟာင္းမ်ား ကြာက်သည္။

၈။       သတင္းစာမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ကရင္၌ လုပ္သည္ဟု ဖတ္ရသည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုင္စြဲရပ္တည္မည့္ မူမ်ားကို သတ္မွတ္ၾကသည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အတည္ျပဳသည္ဟု ဖတ္ရသည္။ ကရင္က ပထမလုပ္ျပသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားပင္ ပါ၀င္ေသာ လူစံုသည့္ ညီလာခံႀကီး ျဖစ္သည္။ ၀မ္းသာအားရစရာ ျဖစ္သည္။ အလြန္ ၀မ္းသာအားရပါသည္။

၉။       ညီလာခံနည္းလမ္းအျပင္ အျခားနည္းကေလး လမ္းကေလးလည္း ရွိသည္ကို ႐ိုေသစြာ တင္ျပပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းကို အီလိ ဘယ္သူဘယ္၀ါမွ မၫႊန္ေသာ္လည္း မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ လုပ္ႏိုင္ပါ၏။

 ■ က်မ္းကိုုးစာရင္း

  • ျမန္မာဘာသာ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ား။
    • ကိုုတာ၊ ဇာတ္ၫႊန္း အတူေရး၍ ေျပာင္းလဲေအာင္ ႀကံေဆာင္ျခင္း။
    • ကိုုတာ၊ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း၊ စိတ္သေဘာထား ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ျခင္း။
  • English Language
    • Dunn, J. (2002). Political Obligation in Its Historical Context: Essays in Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
    • Kahane, A. (1992).  The Mont Fleur Scenarios: What will South Africa be like in the year 2002?. Deeper News 7(1). Retrieved from http://reospartners.com/wp-content/uploads/old/Mont%20Fleur.pdf.

■ စာညႊန္း

၁        ကိုတာသည္ ထင္ရွားေသာ စာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER) အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

Democracy is a discussion

by Ko Tar

The author holds the notion that “democracy is a discussion”. Discussion shall be established through “listening”. However, it appears that political elites hardly practice “listening”. Therefore, we (general public and non-elites) could initiate such discussion among ourselves. Learning from the other countries, which experienced similar obstacles as Myanmar, successfully overcome from those obstacles through discussion. Based on the successful discussions from those countries the author suggests three critical points, participants as “whole-system team”, place of the discussion as “a tranquil and secure location” and thirdly, framing based on “what could happen” rather than “what should happen”. It exchanges understanding, establishes relationships among each other, and changes their intentions, which consequently transforms their actions. With this understanding, the author concludes that there are other ways rather than “holding conference” as the only option. Political elites might not have pointed this out, but we (general public and non-elites) could walk through it.

Share.

About Author

Ko Tar

ကိုတာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) အဖြဲ႕၀င္တဦး ျဖစ္ျပီး ထင္ရွားေသာ စာေရးဆရာျဖစ္သည္။

Leave A Reply