တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး (သုိ႔မဟုတ္) NLD အစုိးရအတြက္ အခြင့္အလမ္း

0

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး (သုိ႔မဟုတ္) NLD အစုိးရအတြက္ အခြင့္အလမ္း

ဇူနက္တာ ဟားဘတ္

■ နိဒါန္း

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္က ဆႏၵရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး” ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အတြက္ ဦးစားေပး ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ကတည္းက ေျပာဆိုထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး”ဟူသည့္ စကားလုံးမွာလည္း ၂၀၁၂ ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မီတီ”၏ ေခါင္းစဥ္အမည္တြင္ ပါ၀င္သည့္ စကားလုံးျဖစ္ကာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလကတည္းက NLD ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္မ်ား ျဖစ္လာမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကပါ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ NLD ပါတီက ၫႊန္းဆုိခဲ့သည့္ ထုိအသုံးအႏႈန္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ တိက်ရွင္းလင္း မရွိလွပါ။

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမွ မရွိရဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူတုိင္းသည္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကုိ အာမခံရမည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားၾကသည္။ ျမန္မာဘာသာစကားအရ “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး” ဟူသည္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရ တရားမွ်တမႈ (မွ်တစြာ ျပဳမူဆက္ဆံရမည့္ တာ၀န္၊ ဘက္လုိက္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တစြာ ၾကားနာ စစ္ေဆးခြင့္) ႏွစ္ခုစလုံး ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒအျဖစ္ လႊမ္းၿခံဳ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားၾကပါသည္။ ထုိအခ်က္မွာလည္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ အနီးစပ္ဆုံး ဘာသာျပန္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ၿပီးခဲ့ေသာ အစုိးရအဆက္ဆက္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအေပၚ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈမွာ “ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး” သုိ႔မဟုတ္ “တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းက လႊမ္းၿခံဳေနသည္ဟု နစ္ခ္ ခ်ိစ္မန္း (Nick Cheesman) က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိခဲ့သည္။“ပိျပား”ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ ဖိႏွိပ္ျခင္း (၀ါ) အကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္း ထားရွိျခင္းျဖစ္ရာ ထုိကဲ့သုိ႔ အနက္ျပန္မႈေၾကာင့္ အင္အားသုံးမည္ ဟူသည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ တသီးပုဂၢလ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံသူအေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာ ကိရိယာအျဖစ္ “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး”ကုိ အသုံးျပဳမည္ ဟူသည့္သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္သြားေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈတုိင္းကုိ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေနရသည့္ ဒုိင္အာခီ (၀ါ) အစုိးရႏွစ္ဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ လက္ေအာက္တြင္ ထုိအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခု၏ အေျခခံက်က် ဆန္႔က်င္ေနေသာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ အဆုံးသတ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္မည္နည္း ဟူသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ရာ၌၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈသည္ နည္းစနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္၊ ကိစၥခ်င္းရာမ်ား၏ အသြင္အျပင္ကုိ ေျပာင္းလဲပစ္႐ုံသာမက၊ အထိုင္က်ေနသည့္  စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားကုိပါ ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ထုိသုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အျခားေသာ အရာမ်ားထက္ တရားဥပေဒအေပၚ အသံုးခ်ရာတြင္ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္မႈ လုိအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ မည္သည့္အရာကုိ “တရားဥပေဒ”အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္နည္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ “ဥပေဒ”ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္၊ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားသာမက၊ ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္တြင္း၌ အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္း ဆုံးျဖတ္သည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးပံုမ်ားပါ ပါ၀င္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမယာအသုံးခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္၊ အထူး အေရးႀကီးလွပါသည္။

ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေကာင္းစြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ျဖစ္ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရန္လည္း အေရးပါလွေပသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ျမန္မာျပည္တြင္ အသက္၀င္ က်င့္သုံးေနေသာ ဥပေဒေပါင္း မ်ားစြာမွာ ထုိစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ကုိ မေတြ႕ရဘဲ ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ဟိုမွသည္မွ ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳရဖြယ္ ရွိပါသည္။ ဦးေရႊမန္း၏ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္က ဥပေဒေပါင္း (၁၄၂)ခုမွာ ျပင္ဆင္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ လုိအပ္သည္ဟု သုံးသပ္ခဲ့ၿပီး အသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသစ္ အားလုံးနီးပါးကလည္း၊ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲသည့္ျဖစ္စဥ္၏ ပင္ကုိယ္ကပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ၊ မတူကြဲျပားေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားက ၎တုိ႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာသုံးသပ္ႏိုင္မႈမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းေနသည္။

ေအာက္ပါ နယ္ပယ္ ေလးခုကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။

■ (က)   အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

မည္သည့္ ဥပေဒကမွ ၿပီးျပည့္စုံသည္ဟူ၍ မရွိဘဲ၊ အနည္းငယ္ကိုသာလွ်င္ အျပည့္အ၀ ျဖစ္ေျမာက္ ျပည့္စုံေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ရာ၊  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ပုိ၍ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒအတုိင္း ျဖစ္ေျမာက္ ျပည့္စုံေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးမွာ စစ္တပ္၏ တုိက္႐ုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ NLD အစုိးရအတြက္ အထူးခက္ခဲလွပါသည္။ ထုိအဖြဲ႕တြင္ (အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕ အပါအ၀င္) ျပည္သူ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တရားေရး႒ာန ဖြဲ႕စည္းပုံရွိ အရပ္ဘက္ ၀န္ထမ္းမ်ား (ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားထားသူျဖစ္ဟန္ မရွိေသာ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ တာ၀န္ကုိ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္တတ္သည့္ ဉာဏ္ျဖင့္ ျပည့္စုံစြာ လုပ္ကုိင္ျခင္းထက္ ညႊန္ၾကားသည့္ အတုိင္းသာ လုပ္တတ္သည့္ အေလ့အထ စြဲကပ္ေနသူမ်ား) ၂ ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကုိ ခုခံ ျငင္းဆန္ေနဟန္ရွိသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး႒ာနတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ျပည္သူ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိလည္း အာ႐ုံစူးစုိက္၍ တာ၀န္ခံ လုပ္ကုိင္ေစရန္ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္ အေရးပါၿပီး လုံေလာက္သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မႈခင္းဖက္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာကဲ့သုိ႔ေသာ ေခတ္မီ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ ေလ့က်င့္ေပးရန္လည္း လုိအပ္ေပသည္။ ျပည္တြင္း အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အမ်ားစုမွာ ပုိ၍ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ဆန္ေသာ၊ ယုံၾကည္ အားထားရေသာ၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေစလုိၾကေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနေပသည္။ ၃ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစီအစဥ္ တုိးခ်ဲ႕မႈမွာလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး က သေဘာတူညီေၾကာင္း အရိပ္အေယာင္ မျပခဲ့သျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရျပန္သည္။ ၄

■ (ခ) တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ျခင္း

ျမန္မာျပည္တြင္ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ဥပေဒမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ် မႈမရွိေၾကာင္း သက္ေသသာဓက မ်ားစြာရွိၿပီး၊ အထင္ရွားဆုံး တစ္ခုမွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံသားဥပေဒပင္ ျဖစ္သည္။ (ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီးစီးေသာ ဥပေဒ ၁၄၂ ခုတြင္ ပါ၀င္ဟန္ မရွိေသာ) ထုိဥပေဒမွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ေအာင္ျမင္မႈရလုိပါက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး၊ ကြဲျပား ျခားနားေသာ တရားဥပေဒအရ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည့္ အတန္းအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ က်င့္သုံးရမည့္ “တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္”ကုိ ထုိဥပေဒက ပိတ္ပင္ တားဆီးေနပါသည္။ ထုိဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္အျပင္၊ အထူးသျဖင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကလည္း အစုိးရအေနျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈတုိ႔ ဖန္တီးႏုိင္ေစရန္ အခြင့္အေရး ေပးထားပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ သက္ေသ သာဓကမ်ားအနက္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အျခားဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒမ်ား” ပါ၀င္ၿပီး၊ ထုိဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဘာသာကြဲ လူနည္းစုမ်ား၊ အထူး တိက်စြာဆုိရလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခြဲျခား ဖိႏွိပ္ထားခဲ့သည္။ ၅ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ NLD အစုိးရက တရားဥပေဒ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ ရွိျခင္းကုိ အမွန္တကယ္ သက္၀င္ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ခုိင္မာသည့္ သတင္းစကား ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက NLD က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ထူေထာင္မည့္ စိတ္ဆႏၵရွိမႈအေပၚ လံုး၀ ထိခုိက္ေစပါလိမ့္မည္။

■ (ဂ)  တရားဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ မရွိရျခင္း

တရားဥပေဒ အထက္တြင္ မည္သူမွ မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္မွာ၊ တသီးပုဂၢလမ်ား၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္ဘက္ႏွင့္ အျခားအာဏာပုိင္မ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈကုိ ကုိင္တြယ္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိေနျခင္းမွာလည္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတြင္ အဓိက အဟန္႔အတား တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ခံု႐ုံးတင္ တရားစြဲဆုိခံရျခင္း အေျခအေနမ်ဳိး အလြန္ရွားပါးေပသည္။ ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အသုံးျပဳခဲ့သည့္ မီးစုန္းဓာတ္ေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ား အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္း ဆႏၵျပမႈကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ၌ ေတာင္သူ ေဒၚခင္၀င္း အသတ္ခံရမႈတုိ႔အတြက္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် တာ၀န္ယူမႈ မရွိခဲ့ျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာစီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ၿပီး၊ ေျမယာကိစၥ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ က်ဴးလြန္ႏုိင္မည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ႐ုံသာမက၊ ၎တုိ႔ကုိလည္း လူသိထင္္ရွား ေ၀ဖန္၍ မရဘဲ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳမူခဲ့ဖူးသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ခံု႐ုံးတင္ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား ဆက္တုိက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိ ေ၀ဖန္၍ မရသည့္ အေနအထားကုိ ေသခ်ာ ႀကိဳးပမ္းထားခဲ့ၾကသည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ခုမွာ 7 Day ဂ်ာနယ္ (ထုိဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၏ ဖခင္မွာ န၀တ အစုိးရလက္ထက္က ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္သည္) မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးကုိ “တပ္သား၊ အရာရွိ တစ္ဦးဦးအား ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေစျခင္းငွာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္၀တၱရား မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစျခင္းငွာေသာ္ လည္းေကာင္း ေသြးေဆာင္ရန္ အားထုတ္”သည့္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၁ အရ စစ္တပ္က ႐ုံးတင္ တရားစြဲဆုိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထုိအမႈကုိ တရား႐ုံးက အျပည့္အ၀ လက္ခံခဲ့ရာ (ပထမဆုံး ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္)။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တရားသူႀကီးႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ အမွီအခုိကင္းစြာ လြတ္လပ္မႈမရွိျခင္းကုိ ေဖာ္ျပမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ တရား႐ုံးျပင္ပ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ 7 Day က ဦးေရႊမန္း၏ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေပၚမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကုိ ထပ္မံေဖာ္ျပခဲ့မႈအတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ ေတာင္းပန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းတရားစြဲဆုိမႈကုိ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရာ စစ္တပ္အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္လုိသည့္ လကၡဏာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ထုိညတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အကာအကြယ္ေပးမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ပုိ၍ ျဖစ္ႏုိင္ဟန္ရွိသည္မွာ ယင္းအမႈသည္ အျခားေသာ သတင္းစီးထြက္ရာ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ သတိေပးမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၆

မဘသေခၚ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာျခင္းကလည္း တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ ရွိေနသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၇ ထုိလႈပ္ရွားမႈက လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ေစရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ လူအုပ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တုိးပြားလာရာ အမ်ားစုေသာ ျပည္သူလူထု၏ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အဆုံးစြန္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုပါ ျပင္းထန္ဆုိးရြားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ NLD အစုိးရက မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းထက္ ကာကြယ္ေျပာဆုိသြားေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာလည္း သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၈

ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမွာ တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ ေရာက္ေနသည္ ဆိုႏိုင္ေသာ တတိယအုပ္စုမွာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ NLD အစုိးရ၏ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားမႈအရ ျပည္ပမွ တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) တုိးတက္လာေစရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိရာ၊ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ အေရးမယူႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား ပ်က္စီးေစသည္ ယူဆပါက၊ အစုိးရ၏ မည္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ဳိးကုိမဆုိ တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္ အစုိးရအၾကား အျငင္းပြားမႈဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ (ISDS) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေနစဥ္တြင္၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက တရားဥပေဒကို မလိုက္နာပါက၊ စိန္ေခၚဖက္ၿပိဳင္ခြင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး မရွိဘဲ ပိတ္ဆို႔ ျငင္းပယ္ခံ ထားၾကရသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဥပေဒမ်ား၏ ျပင္ပ လက္လွမ္းမမွီႏုိင္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိေစၿပီး၊ အသစ္အသစ္ေသာ ျမန္မာအစုိးရမ်ားကလည္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ မထိခုိက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ရွိေစသည္။ ၉ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အျပည့္အ၀ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိပါက (ISDS) စနစ္ကုိ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ဳိးထက္၊ ႏုိင္ငံတြင္းမွ တရားဥပေဒစနစ္ကုိ ပုိမုိ အားေကာင္းေစေရးကုိ အာ႐ုံစူးစုိက္ သင့္ေပသည္။

■ (ဃ) အဂတိ လုိက္စားျခင္း

အဂတိလုိက္စားျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္အတြင္း အက်ယ္အျပန္႔ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အရာကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ထူေထာင္္ရာတြင္လည္း ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည္။ အဂတိလုိက္စားျခင္းဟု ဆုိရာတြင္ တရားေရး႒ာန က႑အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံး စာေရးမ်ားက လာဘ္လာဘ၊ တံစုိးလက္ေဆာင္ ရယူျခင္းသာမက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာန၊ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ဖက္မွ အာဏာ အလြဲသုံးစားလုပ္ကာ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိေစရန္ ၾသဇာအာဏာ ေပးျခင္းမ်ားလည္း အႀကံဳး၀င္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ သာဓက တစ္ခုခ်င္းစီမွာ  ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အဂတိလုိက္စားမႈ ပုံစံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အနည္းငယ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္ အထိအေတြ႕ ရွိရျခင္းႏွင့္ တရားခံ အနည္းငယ္သာ အမႈမွ တရားေသ လြတ္ၾကျခင္း တုိ႔မွာလည္း အဂတိလုိက္စားမႈက အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္သည္။ သင္က တရား႐ုံးႏွင့္ ပတ္သက္ရေသာ အျဖစ္မ်ား ျဖစ္လာအံ့။ သင့္အေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ကုိ ေပးကမ္းျခင္း မဟုတ္လွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္ ေပးကမ္းရန္ မတတ္ႏုိင္လွ်င္) အဆင့္ျမင့္ အာဏာပုိင္မ်ားက သင့္တြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသား ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ေတာ့ သင့္တြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိပါ။ ၁၀ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈ ရရွိပိုင္ခြင့္အတြက္ တရားေရးအေျခခံ (Justice Base on Women’s access to justice) အဖြဲ႕က ေရးသားသည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ ကာလရွည္ၾကာ ယုံၾကည္ ယူဆလာသည့္ စြဲၿမဲမႈေၾကာင့္၊ အစိုးရ၏ တရားေရးစနစ္အေပၚ အယံုအၾကည္ မရွိေသာေၾကာင့္၊ ကုန္က်စားရိတ္ ျမင့္မားလြန္းေသာေၾကာင့္၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ ဘက္လိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္၊ တရားခံု႐ံုး ကာလၾကာျမင့္ေနမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ ရွိေသာေၾကာင့္၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးစနစ္ကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္”ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ တရားေရး စနစ္မ်ား ၁၁ သည္လည္း အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ တသီးပုဂၢလ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခုခံကာကြယ္ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း “လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ တစ္သီးပုဂၢလ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း သဟဇာတျဖစ္မႈ”ကုိ ဦးစားေပးေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈသည္ အလြန္နက္႐ိႈင္းစြာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ အျမစ္ျပတ္ တိုက္ဖ်က္ရန္ အလြန္အမင္း ခက္ခဲပါမည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ပညာေပးမႈ အမ်ားအျပား လိုအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆန္႔က်င္ ေဖာ္ထုတ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ ကမ္ပိန္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိပါ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ပစ္မွတ္ထားရေပမည္။ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ လစာတုိးေပးျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ စာေရးစာခ်ီမ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား အလုပ္ထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းအရ အေရးယူျခင္းမ်ားျဖင့္ မလုံေလာက္ပါ။ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ လစာ အမ်ားအျပား ရရွိသူမ်ားပင္၊ အဂတိလုိက္စားမႈ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာႀကံၾကသည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။ ၁၂

ရွင္းလင္းသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ ရွိေစရန္ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ထင္ျမင္ ယူဆထားေၾကာင္း မသိေသးဘဲလ်က္ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါ ေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။ မ်ားျပားလွေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း တရားေရးစနစ္ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ထိေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အခက္ခဲဆုံး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ဟူေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ရွိေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားမွာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရား႐ုံး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ရရွိေနသည့္ ရယ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ နည္းပါးသည့္ လစာေငြေၾကးေၾကာင့္ သာမက ၁၃ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ မရွိျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား အပါအ၀င္၊ ေရွ႕ေနမ်ားက ယင္းစနစ္အတြင္းမွပင္ ၎တုိ႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အဂတိလုိက္စားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ဳိ႕ ခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး  တရား႐ုံးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား စတင္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စနစ္တစ္ခုလံုးတြင္လည္း အျပဳသေဘာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိလာေစႏုိင္ကာ၊ ျပည္သူမ်ားက တရားစီရင္ေရး စနစ္တြင္ ယုံၾကည္မႈ တုိးပြားလာေစၿပီး၊ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ ပို၍ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်က္ခ်င္း မဆုိင္းမတြ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

■ (၁)  တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး အဖြဲ႕၀င္သစ္မ်ား ခန္႔အပ္ေရး

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး အေရအတြက္ ၇ ဦးသာရွိၿပီး ၅ ဦးမွာ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးေရကုိ အမ်ားဆုံး ၁၁ ဦးအထိ ခန္႔အပ္ခြင့္ ျပဳထားရာ သမၼတအေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး အမွီအခုိကင္းသည့္၊ လြတ္လပ္သည့္ အရပ္သား ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကုိ ထပ္ေဆာင္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္သင့္ေပသည္။

■ (၂) အဂတိ လုိက္စားမႈ အဆုံးသတ္ေစေရး အေျဖမ်ား အၾကံျပဳႏုိင္ရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေရး

တစ္ဦးခ်င္း ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံး စာေရးမ်ားကုိ လစာမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးျခင္းထက္စာလွ်င္၊ အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတရား အားလုံးႏွင့္ ျပဳျပင္ကုသမႈမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ သို႔မွသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အဆံုးသတ္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း တစ္ခုမွာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းသင့္ၿပီး၊ အဓိကက်ေသာ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ကာ ျပႆနာကုိ ျပည့္စုံစြာ သုေတသနျပဳျခင္း၊ အႀကံျပဳေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အမ်ားျပည္သူေရွ႕သုိ႔ ခ်ျပ ဖ်က္ဆီးျခင္းထက္၊ ၎တုိ႔၏ အေျခအေနကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရွာေဖြသင့္ၿပီး တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း အေကာင္းဆုံး ျပဳမူမႈမ်ားကို က်င့္သုံးႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ ရွာႀကံသင့္ပါသည္။ စနစ္တစ္ခုလံုး အတုယူ က်ယ္ျပန္႔စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ ကေလးသူငယ္မ်ား တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGO) မ်ား အကူအညီျဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ အျပစ္က်ဳးလြန္သူမ်ားကို ျပဳမူဆက္ဆံပံုႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေစၿပီး၊ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္း စုံစမ္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ သတင္းပုိ႔ျခင္းအားျဖင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

■ (၃) တရား႐ုံးမ်ား အေနျဖင့္ တည္ဆဲ က်င့္ထံုးမ်ားကုိ လုိက္နာၿပီး၊ တရားခြင္မ်ား ၾကန္႔ၾကာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္အတြက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးက ညႊန္ၾကားေရး

အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ အရာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ တရားမွ်တမႈအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေစသည့္ အခ်က္မွာ၊ တရားသူႀကီးမ်ားက ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္ၾကာေအာင္ ရက္ခ်ိန္း ေရႊ႕ဆုိင္းေနသည့္ အေလ့အထ ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေရွ႕ေနမ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္ တရား႐ုံးတက္ရန္ ဖိအားေပးျခင္းကလည္း အမႈမ်ား ျပီးစီးရန္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ေစသည္။ ထုိအေလ့အထသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒအရ ထူးျခားေသာ အမႈမ်ားတြင္သာ လုိက္နာ က်င့္သုံးရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ပံုမွန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာခဲ့ေပၿပီ။ ၁၄

■ (၄) ဥပေဒ အရာရွိမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားက ထပ္ခါ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေရး

တရားဥပေဒအရ ရွင္းလင္းထားသည္မွာ ျပစ္မႈတစ္ခု က်ဴးလြန္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံရပါက အျခားေသာ ျပစ္မႈမ်ား ပါ၀င္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တူညီေသာျပစ္မႈ တစ္ခုတည္းကုိပင္ တသီးတျခားစီ ျဖစ္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ ျပစ္မႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ တရားစြဲဆုိ ႐ုံးတင္ရမည္။ ၁၅ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ အဓိပၸာယ္မွာ အာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ၿပီး တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ျဖတ္သန္းသြားခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအျပင္ ဆႏၵျပမႈ၏ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ လယ္ယာေျမ ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ (ထြန္တုံးတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ) လယ္သမား တစ္ဦးကုိလည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တရား႐ုံး ႏွစ္႐ုံး၏ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အတြင္း ထပ္ခါတလဲလဲ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေပ။

■ (၅) ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တရားခံထံမွ ေျဖာင့္ဆုိခ်က္ ရရွိရန္ ညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူသားမဆန္ေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ား အဆုံးသတ္ေစေရး

မိမိ၏ စိတ္ဆႏၵမပါဘဲ အလုိအေလ်ာက္ ၀န္ခံမႈမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳသည့္ တရားဥပေဒမ်ား ရွိေနလင့္ကစား ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ မႈခင္းအမ်ားတြင္ ေျဖာင့္ဆုိခ်က္ ရရွိရန္ ထုိးႀကိတ္ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ ညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူသားမဆန္ေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမႈမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ပ်င္းရိျခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (မႈခင္းေဗဒဆုိင္ရာ သိပၸံဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား အပါအ၀င္) ေလ့က်င့္မႈ လစ္ဟာျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ မႈခင္းမည္မွ် ၿပီးစီးရန္ဟူသည့္ ခြဲတမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ ဖိအားရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္း က်င့္သုံးေနေသာ တရားဥပေဒအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တရားမ၀င္ဘဲ တရားခံမ်ား အေနျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္သာ မႈခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြင့္ဟထြက္ဆုိမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၆ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထုိအခ်က္ကုိ ျပန္ေျပာင္း အမွတ္ရသင့္ၿပီး  ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ ေျဖာင့္ဆုိခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနမႈကုိလည္း ကန္႔ကြက္သင့္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ စစ္ဖက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနစဥ္မွာပင္ ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ လူမဆန္သည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ေလ်ာ့က်ေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို အဆံုးသတ္ေစရန္ ကုလသမဂၢ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အစုိးရက လက္မွတ္ ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ စိတ္ဆႏၵရွိမႈကုိ ျပသသင့္ေပသည္။ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပး ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (ILAM) ကုိ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး အေနျဖင့္ ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ ၁၇

■ (၆) အမ်ဳိးသား ေျမယာ အသုံးခ်စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူ၀ါဒသစ္ကုိ အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္စနစ္မ်ား   ထူေထာင္ေရး

ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပဋိပကၡသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ရာ အစုိးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ အာမခံျခင္း၊ တာ၀န္ယူျခင္းကုိ ျပသရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံေသာ ေျမယာဥပေဒသစ္ တစ္ခု ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ ျဖစ္ရာ ထုိကာလ အေတာအတြင္းမွာပင္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ဆက္လက္ လက္လႊတ္ ဆုံး႐ႈံးေနေပဦးမည္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ တရား႐ုံးမ်ားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ၿပီးခဲ့ေသာ အစုိးရက ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံေသာ အမ်ဳိးသား ေျမယာအသုံးခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈမူ၀ါဒသစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ေျမယာဆုိင္ရာ ဥပေဒသစ္မ်ား မျပ႒ာန္းႏုိင္မီ အခ်ိန္အထိ၊ ထုိမူ၀ါဒကုိ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းေရး အေျခခံမူအျဖစ္ အသုံးျပဳသင့္ေပသည္။ အစုိးရက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လြႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေျမယာေကာ္မရွင္မ်ား (အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားေသာ ေရွ႕ေနမ်ား အပါအ၀င္) ဖြဲ႕စည္းရန္ အခြင့္အာဏာရွိၿပီး ကန္႔ကြက္ ေစာဒကတက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆး႐ုံသာမက အမႈအခင္းမ်ားကုိပါ ေျဖရွင္း ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ အာဏာေပးအပ္ ထားသင့္သည္။

■ (၇) အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳေရး

အထိုင္က်ေနေသာ စိတ္ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ အစုိးရ၏ အေကာင္းဆုံး မဟာမိတ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ အလုပ္လုပ္ၿပီး မည္ကဲ့သုိ႔ ေစာဒကတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ သိပုိင္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္း (RTI Law) ကုိ အမ်ားျပည္သူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေလ့လာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္ၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီးပါက အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ တရားဥပေဒကုိ အေလးထားမႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ အသုံးခ်ရမည္တုိ႔ကုိ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ေစရန္ အားေပးသင့္သည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံထားရသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္ႏွင့္ အေရးပါသည့္ မိတ္ဖက္ ျဖစ္လာေစရန္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္လည္း ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြမ်ား ဆက္လက္ လက္ခံရရွိရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ၂၀၁၄ တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ဇူလုိင္လတြင္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ထည့္သြင္းခဲ့သည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလြတ္လပ္ အပြင့္လင္းဆံုး ဥပေဒမ်ားအနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံမတင္မီ ၀န္ႀကီး႒ာနဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံမႈ လုိအပ္ေနေသးျခင္းကလည္း ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသည့္ ေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သလုိ ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

(ဤေဆာင္းပါးအား စည္သူေက်ာ္  ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုပါသည္။)

Rule of Law: Opportunities for the NLD government

By Zunetta Herbert, Partners Asia

Summary: The ‘rule of law’ is a priority for the government formed by the National League for Democracy. One challenge is that prevailing understandings of the law in Myanmar are at odds with each other. One concept stresses the equality of individuals before the law. But the practice by previous military governments has involved the use of the legal system as an instrument for maintaining order and stability.  The article addresses the question of how will these two fundamentally opposed conceptions of the rule of law play out under a hybrid regime, in which the elected leaders and the military will have to negotiate every move.

The article identifies several challenges in promoting the rule of law in an acceptable manner. At present, the law is not applied with consistency. Many current laws do not meet international standards. Customary laws and practices are often not recognized by law.  The process for drafting legislation is in itself opaque and sometimes arbitrary.

The article discusses priorities for legal reforms in the following four areas: The reform of law implementing agencies; The promotion of equality before the law for everyone, through the amendment and repeal of current laws; The strengthening of the domestic legal system, so that no one is above the law; A final priority for reform is addressing corruption in the legal system.

The paper proposes recommendations for immediate action: The appointment of new members to the Supreme Court; The establishment of a parliamentary commission of inquiry to investigate and propose solutions to address the problems associated with corruption; The Attorney General’s Office should instruct courts to follow existing codes to reduce the length of trials; Prevent law officers and judges from duplicating charges; Eliminate the use of torture or inhuman treatment by the police to extract confessions. Establish mechanisms for settling land disputes at state and regional levels based on the new National Land Use Policy; And, the government should encourage and protect civil society.

■ စာၫႊန္း

၁ ဇြန္နတၱ ဟားဘတ္သည္ Partner Asia မွ အႀကီးတန္း အႀကံေပးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

၂ မၾကာေသးမီက လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးက ဤသို႔ ေျပာဆို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၃ Selth, 2013

၄ Verbruggen & Wa Lone (2016, April 4)

၅ ယင္း မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမ်ားမွာ- ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရ တုိးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒ၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၆ The Irrawaddy (2016, July 2)

၇ (မဘသ) အဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္၏ ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈကို C4ADS (2016) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၈ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္လ ၇ ရက္၌ ဂ်ီနီဗာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ CEDAW အစည္းအေ၀းမွ ထြက္ဆုိ ၾကားနာခ်က္မ်ား (Macgregor & Thu Thu Aung, 2016, July 6)

၉ ျမန္မာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက ထုိသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ရန္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ (The Transnational Institute, 2014, March 26)

၁၀ Cheesman, 2016

၁၁ Justice Base, 2016

၁၂ အထူး မွတ္သားရန္ တစ္ခုမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (IBA) သည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးပမာဏ အေျမာက္အျမားသံုး၍ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔ (ILA)  ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရွ႕ေနမ်ား အသင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ဳိး ေရးသားတင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ (Seff, 2015)

၁၃ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆိုေသာ္လည္း လူအမ်ား သိေနၾကေသာကိစၥမွာ တရားသူႀကီးမ်ားက ရာထူး တစ္ဆင့္တက္ေစရန္ ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ အထက္ ေပးၾကရသည္။ ၀င္ေငြေကာင္းသည့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ပိုေပးၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ တရား၀င္ လစာထက္ အနည္းဆံုး ၅-ဆ မွ်ပိုသည့္ ၀င္ေငြအတြက္ အာမခံခ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၄ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၄ အရ “တရား႐ုံးသည္ မိမိသင့္ေလ်ာ္သည္ ထင္ျမင္ပါက” (၁၄) ရက္အထိ ႐ုံးခ်ိန္းေရႊ႕ဆုိင္းရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္ တရားသူႀကီးက လက္မွတ္ေရးထုိး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ရမည္။

၁၅ “ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၂ အရ” အရပ္ေဒသ အမ်ားအျပားအနက္ မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း မေသခ်ာသည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကုိ ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ခုထက္ ပုိေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ က်ဳးလြန္ေသာအခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈမွာ အရပ္ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳလုပ္မႈ အေျမာက္အျမား ပါ၀င္ေနသည့္အခါ အဆုိပါ အရပ္ေဒသမ်ားအနက္မွ အရပ္ေဒသ တစ္ခုခုတြင္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိေသာ တရား႐ုံးက စုံစမ္း စစ္ေဆး၊ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးစီရင္ႏုိင္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၆ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၊ ရဲအက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄ စာပုိဒ္ ၁၀၆၀၊ သက္ေသခံ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၂(၁)

၁၇ လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒ ျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနမ်ားမွ ျပဳလုပ္လုိက္ေသာ ေျမယာအသုံးခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳရန္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ား မပါ၀င္ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းအခြင့္အာဏာကုိ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မရွင္မ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဥပေဒအရ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနျခင္း မရွိပါ။

■ က်မ္းကိုုးစာရင္း

Cheesman, N. (2012) Myanmar’s courts and the sounds money makes. Cheesman, N., Skidmore, M., & Wilson, T. (Eds.). (2012). Myanmar’s Transition: Openings, Obstacles, and Opportunities. Institute of Southeast Asian Studies.

C4ADS (2016). Sticks and Stones Hate Speech Narratives and Facilitators in Myanmar. Retrieved from http://static1.squarespace comstatic/566ef8b4d8af107232d5358a/t/56b41f1ff8baf3b 237782313/1454645026098/Sticks+and+Stones.pdf

Justice Base (2016). Womens Access to Justice in the Plural Legal Systems of Myanmar. UN Women, Asia and the Pacific. Retrieved from http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/04/womens-access-to-justice-in-the-plural-legal-systems

Macgregor, F. & Thu Thu Aung. (2016, July 6). New govt to defend race and religion laws at UN meeting. The Myanmar Times. Retrieved from  http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/21218-new-govt-to-defend-race-and-religion-laws-at-un-meeting.html

Selth, A. (2013). Police reform in burma (myanmar): aims, obstacles and outcomes. Griffin Asia Insitute, Regional outlook paper No. 44, 2013.

Seff, A. (2015, September 21). Cambodia: corruption in the judiciary ‘endemic’. International Bar Association. Retrieved from http://www.ibanet.org/Article/Detail.asp?ArticleUid=63 af01f5-7bf3-4433-8edb-bbeb512395d7

The Irrawaddy. (2016, July 2). Dateline Irrawaddy: ‘If the Fourth Estate is Strong, Authorities Dare Not Play Unfairly’. The Myanmar Times. Retrieved from http://www.irrawaddy.com/interview/dateline-irrawaddy/dateline-irrawaddy-if-the-fourth-estate-is-strong-authorities-dare-not-play-unfairly.html

Transnational Institute (2014, March 26). Over 70 Myanmar CSOs express their concerns over the EU-Myanmar Investment agreement. The TNI Website. Retrieved from https://www.tni.org/en/declaration/over-70-myanmar-csos-express-their-concerns-over-eu-myanmar-investment-agreement

Verbruggen, Y. & Wa Lone (2016, April 4). EU-funded police training abruptly called to a halt, The Myanmar Times. Retrieved from http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/19809-eu-funded-police-training-abruptly-called-to-a-halt.html.

Share.

About Author

Zunetta Herbert

Leave A Reply