ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ ေျခာက္သြယ္

0

ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ ေျခာက္သြယ္

ေက်ာ္ေက်ာ္ၿငိမ္းခ်မ္း ၁

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္ နယ္ပယ္မွာ အာဏာ(သုိ႔) ႏိုင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကပါတယ္။ ေယဘုယ် ဖြင့္ဆုိခ်က္ တစ္ခုက “လူ႔ေဘာင္ အသုုိင္းအ၀ုုိင္းအတြက္ လူထုအရင္းအျမစ္ေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တဲ့၊ ေပၚလစီမူ၀ါဒေတြကုိ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လူအသုိင္းအ၀ုိင္း တစ္ခုထဲက လူတစ္စုက ကုိင္စြဲထားတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ” ၂ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အၾကမ္းမဖက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားဆုိင္ရာ ဂု႐ုတစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာဂ်င္းရွပ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကေတာ့ ဒီလုိပါ။ “ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ဆုိသည္မွာ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ အာဏာပိုင္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၾသဇာအာဏာရွိ အတုုိက္အခံမ်ားက မိမိတုိ႔ အာဏာရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ ေပါက္ေျမာက္ေစရန္ ရႏိုင္သမွ် အသုံးျပဳေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ၊ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားမႈမ်ား၊ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ား အပါအ၀င္  နည္းနာမ်ား၊ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ဖိအားေပးမႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ အလုံးစုံ အစုုအေ၀းႀကီးပင္ ျဖစ္၏” ၃ တဲ့။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ အာဏာလက္ရွိ အစုိးရ ျဖစ္ျဖစ္၊ အတုုိက္အခံ ျဖစ္ျဖစ္  ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ရယူသိမ္းပုိက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳသမွ် နည္းလမ္းအလုံးစုံေပါ့။

သူ ဆက္ေျပာတာက လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တည္ရွိပုံ သေဘာသဘာ၀ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ မယိမ္းမယုုိင္ ေက်ာက္စာတုိင္ႀကီးလို ခိုင္ၿမဲတဲ့ (Monolithic Model) ပုံစံနဲ႔ လူအမ်ား(သို႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခြဲျဖန္႔ထားတဲ့ (Pluralistic Model) ပုံစံပါ။

■ ေက်ာက္စာတုုိင္ႀကီးလုုိ ခုုိင္ၿမဲတဲ့ (Monolithic Model) ပုုံစံ

ဒီပုုံစံကေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပုိင္မ်ားက သူတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူထုက ျမင္ခိုင္းခ်င္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္လို ခိုင္ခံ့တယ္၊ တသားတည္း တည္ရွိတယ္၊ ၿဖိဳဖ်က္ဖယ္ရွားဖို႔၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ အေပၚဆုံးက အာဏာရွင္ တစ္ေယာက္ (သို႔) တစ္စုသာ အၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေျပာင္းခ်င္ ေျပာင္းသြားမယ္၊ ဒီစနစ္ႀကီး တစ္ခုလုံးကို ၿဖိဳခ်ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ မလြယ္ဘူးလို႔ သိသိသာသာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မသိစိတ္ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က ျပည္သူအမ်ားစုကုိ ယုံေစခ်င္တယ္။ အေပၚဆုံးက အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္းေျပာင္း ဒီပုံစံ၊ ဒီစနစ္က မေျပာင္းမလဲ ရွိေနၿပီး ထိပ္ဆုံးက လူေတြကပဲ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားမယ္လုိ႔ အၿမဲတမ္း ထင္ေစခ်င္တယ္။

တကယ္လုိ႔ ထိပ္ဆုံးမွာ လူမွန္ ေနရာမွန္ ေစတနာေကာင္းမြန္တဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္(သုိ႔) တစ္စု ရွိလာမယ္ဆုိရင္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္လုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္လုိ႔  အာဏာပုိင္ေတြက  ေျပာေကာင္း ေျပာပါလိမ့္မယ္။ (လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနနဲ႔ ထင္ဟပ္ၾကည့္ႏုိင္ဖုိ႔ပါ) ဒါေပမဲ့ ဒီပုံစံ ဒီစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လြဲမွားေနတာ တစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တကဲ့  လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ဒီလုိစနစ္မ်ိဳး မရွိႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ။ ဘယ္လုိ ပညာရွင္မ်ဳိးေတြက ဘယ္ႏုိင္ငံေတြအေၾကာင္း နမူနာ ဘယ္ေလာက္ေပးၿပီး ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေျပာေျပာ ဒီလုိပုံစံမ်ိဳး တကယ္မရွိပါဘူး။

ကဲ၊ ဒါဆုိ လက္ေတြ႕မွာ ဘာပဲရွိလဲ၊ ျမင္ၾကည့္ၾကရေအာင္။

■ လူအမ်ား (သို႔) အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခြဲျဖန္႔ထားတဲ့ (Pluralistic Model) ပုုံစံ

မယိမ္းမယုိင္ ေက်ာက္စာတုုိင္ Monolithic Model ပုံစံက ဘယ္ေလာက္ ခုိင္ခံ့တယ္လုိ႔ပဲ ထင္ရထင္ရ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ တည္ရွိမႈ ပုံသဏၭာန္က တကဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အဲဒါနဲ႔ လုံးလုံး ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနပါတယ္တဲ့။

လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာဆုိတာ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ ထိခုိက္လြယ္၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔လြယ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္မွာရွိရွိ အာဏာရဲ႕ အဆုံးစြန္ အမွန္တရားကေတာ့ တသမတ္တည္းပဲ။ ႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ အာဏာဆိုတာ လူထုဆီကေနပဲ လာတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေသးေသး၊ အားနည္းနည္း၊ အဲဒီ လူထုထဲက တဦးခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား ေျပာင္းလဲသြားယုံနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တည္ရွိမႈပုံစံ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္။ အုပ္စိုးသူေတြဟာ လူထုက လက္ခံ ခြင့္ျပဳေနသ၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသ၍သာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တာပါ။ လူထုက ေပးထားသမွ် အာဏာကိုသာ အုပ္စိုးသူေတြက ရေနတာပါ။

ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို (ဥပမာ- ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္) အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား လက္ထဲ လိုလိုခ်င္ခ်င္ ေပးအပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ တျခား အေျခအေနမ်ဳိးမွာေတာ့ လူထုဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္၊ ဖိအားေပး၊ အၾကပ္ကိုင္၊ ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ လူထုအမ်ားစုရဲ႕ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြဟာ အရာရာကို ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုတာ နားမလည္ သေဘာမေပါက္လို႔ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွင္ေတြ စိတ္ႀကိဳက္ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားသလုိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ လူထုက သိစိတ္နဲ႔ျဖစ္ေစ၊ မသိလိုက္ဖာသာ ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို ေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ေတြကုုိ ျဖတ္ပစ္လိုက္ရင္ ႐ုပ္သိမ္းပစ္လုိက္ရင္ ဘယ္လုိ အာဏာရွင္မွ တည္ၿမဲႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါဆို ႏိုင္ငံေရးအာဏာရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ေတြက ဘာေတြလဲ ဆက္ေလ့လာ ၾကည့္ၾကရေအာင္။

■ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္မ်ား (Sources of Political Power)

ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာရွင္ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ မဆို ႏုိင္ငံေရးအာဏာရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ ၆ သြယ္ ရွိတယ္လို႔ ေဒါက္တာဂ်င္းရွပ္က ဆိုတယ္။

■ (၁) လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အာဏာ (Authority)

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူထုရဲ႕ နာခံမႈကို (အစိုးရ) အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အေျခခံအားျဖင့္ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ရယူထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြနဲ႔  လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို တရား၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ရယူေလ့ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကုိ မိမိတို႔ လိုအပ္သလို စီမံခ်ယ္လွယ္ အသုံးခ်ေလ့ ရွိတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုုိ စိတ္ႀကိဳက္ ျပဌာန္းတာ၊ (ျမန္မာျပည္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုုိ လူထုဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြ အလိုက် စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ၊ အဓမၼ အတည္ျပဳတာပါ အႀကံဳး၀င္ပါလိမ့္မယ္)၊ လူထုဆႏၵမဲေတြကို မသမာတဲ့ နည္းမ်ဳိးစုံ သုံးၿပီး အတင္းအဓမ ၼရယူတာ၊ (ဥပမာ- ၂၀၀၈ ေမလ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာပါ ႀကိဳတင္မဲ၊ ေသဆုံးသူမ်ားရဲ႕မဲ စသျဖင့္ လိမ္လည္ ရယူတာ) အတုိက္အခံေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္တာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုုိ အသိအမွတ္ မျပဳတာ (ဥပမာ- ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အာဏာလႊဲ မေပးခဲ့တာ) ေတြ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဘယ္အစိုးရမဆုိ ျပည္တြင္း လူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ (legitimacy) လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရမွာပါ။

ဒီေနရာမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (Authority) နဲ႔ ရာထူးေနရာ (Rank/Position) ကြာျခားပုံကို နည္းနည္း ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ အာဏာရွင္နဲ႔ စပ္ၾကားအုပ္စုိးမႈ စနစ္ႏိုင္ငံေတြမွာ အတိုက္အခံတခ်ဳိ႕ (သို႔) ၾကားလူတခ်ဳိ႕ကို ရာထူးေနရာ (Rank/Position) ေတြ ေပးထားေပမဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (Authority) လိုအပ္သေလာက္ မေပးဘဲ ထားတတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အျမင္သာဆုံး ဥပမာေပးရရင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အပစ္ရပ္ဖို႔ သမၼတအမိန္႔ (Presidential Order) ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ မနည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လုံးလုံး မလိုက္နာခဲ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ (Head of the State)၊ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (Head of the Government) ျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေအာက္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္အေပၚမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈ မရွိတာ အထင္အရွား ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ နာဂစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒ ေအာက္မွာ ဘယ္သူမဆို သမၼတ၊ ဒု-သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ၀န္ႀကီး စသျဖင့္ ရာထူး ေနရာႀကီးေတြ ရထားရင္ေတာင္ လက္ေတြ႕မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (Authority) ရွိ၊ မရွိဆိုတာ အႀကီးအက်ယ္ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ တကယ္ေတာ့ ယူနီေဖာင္း၀တ္ စစ္အစုိးရကေန အရပ္၀တ္ စစ္အစုိးရအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ အာဏာလက္ရွိ စစ္အုပ္စုထဲမွာေတာင္မွ သမၼတကအစ ၀န္ႀကီးအဆုံး အကန္႔အသတ္ (အကန္႔အသတ္) နဲ႔ပဲ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရၾကတာပါ။ ဘယ္သူမွ သူ႔တာ၀န္၊ သူ႔ရာထူးနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အ၀ မရွိၾကတာ အထူးသတိျပဳမိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေနရာ အဆင့္ အားလုံးမွာ ရာထူးတာ၀န္မႀကီးေပမဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားတာ ခံရတဲ့သူေတြကိုလည္း သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္လာၿပီး သမၼတရာထူး တာ၀န္ေပးထား ခံရတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္မွာေရာ လက္ေတြ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဆက္စပ္ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ကာလကတည္းက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူသာ သမၼတ မျဖစ္ခဲ့လုိ႔ရွိရင္ သမၼတကုုိ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီး သူကုိယ္တုိင္က သမၼတအထက္မွာ ေနမယ္လုုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ (Authority) သေဘာတရားနဲ႔ အကဲျဖတ္ၾကည့္ရင္ (၂၀၀၈  ဖြဲ႕စည္းပုံအရ) ရာထူး ေနရာႀကီးတဲ့ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က (၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ) ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသာ ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလာက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ မရွိဘူးဆုိတာ အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနလုိ႔လို႔ ဆင္ေျခေပးႏိုင္ေပမဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ တရား၀င္ ျပဌာန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့ ရာထူးေနရာ၊ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံထဲမွာ မရွိပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုုိ အသိအမွတ္ျပဳ ကုိးကားၿပီး ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (Authority) ရဲ႕သေဘာကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဥပမာေပးတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ လုုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ (Authority) နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေနရာတုိင္းမွာ ႏႈိင္းယွဥ္ ဆက္စပ္ စဥ္းစားလုိ႔ရတာေတြ တပုံႀကီးပါ။

■ (၂) လူသားအရင္းအျမစ္ (Human Resources)

လူသား အရင္းအျမစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ခုိင္မာတည္ၿမဲဖုိ႔အတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ ေရေသာက္ျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ေရာ ကုုိယ္ပါျဖစ္ေစ၊ ဖိအား တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ အုပ္စုိးသူေတြကုိ ေထာက္ခံတဲ့၊ သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့၊ အေလွ်ာ့ေပး လုိက္ေလ်ာတဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ အေရအတြက္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တည္ၿမဲဖုိ႔အတြက္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏိုင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုက လက္ရွိ အစုုိးရကုိ မႀကိဳက္႐ုံေလာက္နဲ႔ေတာ့ အစုိးရ တစ္ရပ္ကို က်ိန္းေသ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တယ္လုိ႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိႏိုင္႐ုံေလာက္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တည္ၿမဲဖုုိ႔ လုိအပ္တဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး လက္တစ္ဆုပ္စာ လူနည္းစုက လူအမ်ားစုႀကီးကုိ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ သမုိင္း အျဖစ္အပ်က္ေတြ အျပည့္ပါ။ အျခား တစ္ဖက္မွာလည္း အၾကမ္းမဖက္ လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ လူအမ်ားစုရဲ႕ တက္ၾကြတဲ့ ေထာက္ခံ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မရွိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ လူအင္အား အေရအတြက္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ (အရွင္းဆုုံး ဥပမာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအမ်ားဆုံး ရတဲ့ ပါတီက အႏိုင္ရသလုိမ်ဳိးပါ။)

ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏိုင္ဖို႔၊  ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ရွိတဲ့ လူအင္အား အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ဘယ္ဖက္က ဘယ္ေလာက္ စုစည္း အသုံးခ်ႏိုင္သလဲ ဆုိတာတင္ မကဘဲ ႏိုင္ငံေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ အုပ္စုခ်င္း အျခားတစ္ဖက္မွာ ရွိေနၿပီးသား လူအင္အား အရင္းအျမစ္ေတြကို ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ ဘယ္ေလာက္ စည္း႐ုံး ဆြဲေဆာင္ယူႏိုင္သလဲ (Co-opt) ဆုိတာလဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ အနည္းဆုံး ကာလတစ္ခုခု ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တက္လာခါစမွာ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေၾကြေၾကာ္သံနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ရွိတဲ့ အရင္က ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈဘက္ေတာ္သားေတြကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး မက္လုံးေပး ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးခဲ့တာကို သာဓကအေနနဲ႔ အထင္အရွား ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈဘက္ကေန ၾကည့္ရင္ သူ႕လူ ကိုယ့္ဘက္သားေတြ မ်ားမလာဘဲ ကိုုယ့္လူ သူ႔ဘက္သားေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာ မ်ားသြားတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒီလုိမ်ဳိး အျဖစ္အပ်က္မွာ ဘက္ေျပာင္းသြားတဲ့ သူမ်ားတဲ့ဘက္က လူသား အရင္းအျမစ္ ႏွစ္ဆ ဆုံး႐ႈံးပါတယ္။ ဒီတစ္ဖက္မွာ ေလ်ာ့သြားသေလာက္ ဟုိတစ္ဖက္မွာ တုိးသြားလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနမွာ အရင္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ဘက္ကေန လက္ရွိ အာဏာပုိင္ေတြဘက္ကုိ ကူးေျပာင္း၊ ပူးေပါင္းသြားသူေတြ မ်ားၿပီး ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈဘက္ကုိ အာဏာပုိင္ေတြ ဘက္ကေန ကူးေျပာင္းလာသူ မရွိသေလာက္ နည္းတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကုိ တခ်ဳိ႕က အဲလုိ စာရင္း သြင္းခ်င္ၾကေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ အက်ဳိးလုိလုိ႔ ေညာင္ေရေလာင္းတာက ခပ္မ်ားမ်ား ဆုိတာကုိ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ယခင္ ၾကားေနသူေတြ ဒီမုိကေရစီေရးဘက္မွာ ပိုမို ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာတာ ေတြ႕ရေပမဲ့ သူတုိ႔ကုိေတာ့ “တက္တဲ့အစုိးရ ဒုိ႔အစုိးရ” “ႏိုင္ေျခရွိတဲ့အမတ္ ဒို႔အမတ္”လုိ႔ မွတ္ယူသူမ်ား အုပ္စု၊ “သာကူး”အုပ္စုမွာသာ ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ္လည္း ယခင္က အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ မပါ၀င္တာ ျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ကလည္း အခြင့္အေရးသမား (Opportunists) သက္သက္ေတြ ျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။ (ႏိုင္ငံေရးအရ ဘယ္သူ မွားတယ္၊ မွန္တယ္ ေျပာခ်င္တာ၊ ေ၀ဖန္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘဲ လူသားအရင္းအျမစ္ သေဘာ ေပၚလြင္ေအာင္ ဥပမာေပးတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။)

ဒီေနရာမွာ အာဏာရွင္မ်ားဘက္ကုိ ဘက္ေျပာင္းသြားသူ အင္အားစုမ်ားကုုိ စဥ္းစားရာမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေရအတြက္တင္မက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႐ိုက္ခတ္မႈကုိပါ ထည့္စဥ္းစား တြက္ခ်က္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ရဲရဲေတာက္ ဒီမုိကရက္ေတြေတာင္ (ကာလတစ္ခု ျဖစ္ျဖစ္) ဘက္ေျပာင္းလာတာကို ၾကည့္ၿပီး သာမန္လူထုက အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြ ဖန္တီးေပးတဲ့ အတုအေယာင္ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ အစစ္အမွန္လုိ႔ အေကာက္အယူ လြဲကုန္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကိုလည္း ထည့္တြက္ဖုိ႔ လုိပါမယ္။

လူသား အရင္းအျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေနာက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္က သူ႔လူကုုိ ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ုံးတာ မဟုတ္ဘဲ ဘယ္ဖက္မွ မပါေအာင္ ၾကားခ် (Neutralize) သင္းသတ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္သေယာင္ေယာင္ျပတဲ့ ညီအစ္ကုိ မသိတသိ ၾကားကာလမွာ ဘက္ေျပာင္းသလုိလုိ ျဖစ္ေပမဲ့ (တစ္ဖက္က ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ုံးလုိ႔ ပါသြားေပမဲ့) ေနာက္ဆုံး ဘယ္ဘက္ကုိမွလည္း မပါႏိုင္၊ မပါရ။ ဘယ္ဘက္ကမွလည္း မယုံေတာ့တဲ့ ေမ်ာက္သစ္ကုိင္းလြတ္ ၿခံခုန္သူမ်ားပါ။ လူေတာ္ လူေကာင္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ (အနည္းဆုံး ကာလတစ္ခုေတာ့) ဘယ္ဘက္ကမွ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ မသုံးရဲတဲ့ အေဟာသိကံ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ ရွိႏိုင္ေသးတဲ့ အမ်ဳိးအစား တစ္ခုက အာဏာရွင္မ်ားကုုိ မယုံၾကည္ေသာ္လည္း လုုိအပ္ခ်က္အရ၊ ကုိယ့္ရပ္တည္ေရးအရ၊ အက်ဳိးစီးပြားအရ အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား ဖန္တီးလုိက္တဲ့ ဗားရွင္းအသစ္ (New Version) အာဏာရွင္ စနစ္သစ္ေအာက္မွာ သိစိတ္နဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ မသိစိတ္ေန ျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ လႈပ္ရွားမိၾကတဲ့ လူသား အရင္းအျမစ္ေတြပါ။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း၊ စိတ္ေစတနာ မပါေသာ္လည္း လူထုအတြက္ အက်ဳိးမျပဳႏိုင္တဲ့ အာဏာရွင္ စနစ္သစ္ကုုိ အလုပ္အေကြၽး ျပဳေနလ်က္သား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး (Nation Building) ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ရင္ မလုိအပ္ဘဲ ဆုံး႐ႈံးသြားရတဲ့ အရင္းအျမစ္ထဲမွာ ထည့္လုိ႔ ရပါတယ္။

■ (၃) တတ္သိ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား (Knowledge and Skills)

ဒီေန႔ေခတ္မွာ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္တဲ့ ကိစၥဟာ အရင္ကထက္ ပိုမို ႐ႈႈပ္ေထြးလာပါတယ္။ ၂၁ ရာစုေရာက္ ကမၻာႀကီးမွာ အေမရိကန္သမၼတကို ကမၻာေပၚမွာ အာဏာအရွိဆုံး စၾက၀ေတးမင္းအျဖစ္ အမ်ားက မွတ္ယူေလ့ ရွိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ စၾက၀ေတးမင္းလဲ အင္မတန္ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ ထိမ္းသိမ္းေရး အလုပ္တုိ႔၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒတုိ႔၊ ရာဇ၀တ္မႈခင္း စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးတုိ႔၊ သဘာ၀ေဘးဒုကၡ ကယ္ဆယ္ေရးတုိ႔၊ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ဆြဲတာတုိ႔၊ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ဘိန္းမုန္႔ ဖုတ္တာ၊ ဆမူဆာ လုပ္တာတုိ႔ စသျဖင့္ အားလုံး နားလည္တတ္ကြၽမ္းဖုုိ႔၊ လုပ္တတ္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ သူေျပာမဲ့ မိန္႔ခြန္းေတာင္ သူ႔ထက္ ေရးတတ္တဲ့သူေတြကုိ ေရးခုိင္းရတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ထဲက အားလုံးသိ၊ အားလုံးတတ္တယ္ ဆုိတာမ်ဳိး ထင္ေယာင္မွတ္မွား ေျပာဆုိေနရင္ ဘ၀ေပးအသိ၊ သာမန္အသိ (Common Sense) ရွိသူေတြေတာင္ ေရရွည္မွာ လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဆုိလုိခ်င္တာက ကမၻာေပၚက ဘယ္ေလာက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ အစုိးရ မင္းမ်ား မဆုိ၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မဆုိ သမၼတကေန ဆယ္အိမ္ေခါင္းအထိ အဆင့္တုိင္းမွာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မပါရင္ သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကုိ မလည္ပတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီလူေတြသာ မရွိဘူးဆုိရင္ အစုိးရတစ္ရပ္ဟာ နာရီပုိင္းအတြင္း ရပ္ဆုိင္း ၿပိဳက်သြားႏိုင္တယ္။ တကယ္ေတာ့ အုုပ္ခ်ဳပ္သူတုိင္းဟာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ တတ္သိ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေပၚမွာ ေျပးလႊား လႈပ္ရွား လည္ပတ္ေနၾကရတာခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ တတ္သိပညာရွင္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ရင္ ဘယ္အစုိးရမွ အာဏာ ဆက္ရွိမေနႏိုင္ဘူး။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား နည္းတူ အတုိက္အခံ အင္အားစုေတြကလည္း လုံေလာက္တဲ့ တတ္သိပညာရွင္ေတြကုိ သူတုိ႔ဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ုံးႏိုင္ရင္ တျဖည္းျဖည္း ၾသဇာအာဏာ တက္လာၿပီး ျပည့္စုံ လုံေလာက္တဲ့ တစ္ေန႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တတ္သိ ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား အေရးႀကီးပုံကုိ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႐ႈေထာင့္ကေန ေယဘုယ် တင္ျပေနတာသာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခု လက္ေတြ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ဆုိ ပုိၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရမ်ားဟာ သူ႔ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖုိ႔ က႑အလုိက္ တတ္သိကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ကိုင္တြယ္ အသုံးခ်ရတာပါပဲ။

■ (၄) ႐ုပ္၀တၴဳ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား (Material & Natural Resources)

ေငြေၾကးက ကမၻာႀကီးကုိ လည္ပတ္ေစတယ္ (Money makes the world goes round) ဆုုိတဲ့ ဆုိ႐ိုးတစ္ခု ရွိတယ္ မဟုတ္လား။ လူသုံးမ်ားလြန္းတဲ့ Money makes everything ဆုိတာလဲ အတူတူပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရရွိဖုိ႔ဆုိရင္ ေငြေၾကး အပါအ၀င္ ေငြေၾကးျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ႐ုပ္၀တၱဳနဲ႔ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လုံေလာက္စြာ ခ်ဳပ္ကုိင္၊ ရယူ၊ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ေရာင္းခ် ပုိင္ခြင့္ကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါပဲ။ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အစရွိတဲ့ ႐ုပ္၀တၳဳပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ အမ်ားဆုံး ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားႏိုင္သူက လူထုအမ်ားစုကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာပဲ။ ဥပမာအားျဖင့္- အစုုိးရက လယ္ယာေျမ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရင္ လယ္ယာေျမ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လူအားလုံး အစုိးရ လက္ခုပ္ထဲကေရ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အလားတူ စာနယ္ဇင္း၊ သတင္းေလာကကို အစုိးရ (သုိ႔) အစုိးရ လက္ေ၀ခံ လူတစ္စုက တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ထိမ္းခ်ဳပ္ ကုိင္တြယ္ထားရင္ စာနယ္ဇင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိဘဲ ဒီေလာကသားေတြ အကုန္ ႀကိဳးဆြဲခံ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ေတြ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စတဲ့ ေလာင္စာ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အဖုိးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ သယံဇာတ တြင္းထြက္ အစရွိသျဖင့္ ၀င္ေငြပမာဏ မ်ားျပားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ အာဏာပုိင္အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔နဲ႔ နီးစပ္သူတစ္စု (ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ခ႐ိုနီေတြ)က စိတ္ႀကိဳက္ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရထားတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြမွာ အစုိးရေတြက လူထုထံက ေကာက္ခံရရွိတဲ့ အခြန္အခေတြေပၚမွာ မွီခုိရမႈ နည္းတယ္။ ဆုုိလုိတာက ျပည္သူလူထုကေပးတဲ့ အခြန္ေငြနဲ႔ အစုိးရ အသုုံးစားရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ လည္ပတ္ရတာ မဟုတ္ေတာ့ အစုိးရက လူထုအေပၚ မွီခုိစရာ မလုိဘူး။ အဲဒါနဲ႔ေျပာင္းျပန္ လူထုကပဲ အစုိးရကုိ ဒါမွမဟုုတ္ ဒီ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရေနသူေတြကုိ မွီခုိေနရတယ္။ ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ လက္အုပ္ခ်ီ ဒူးတုပ္ေနရတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ဗဟုိကေန ထိမ္းခ်ဳပ္ထားဖုိ႔ ပုုိမုုိ လြယ္ကူေစတယ္။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ႐ုပ္၀တၳဳပုိင္းဆုိင္ရာအရ အစုိးရေတြအေပၚ အမ်ားဆုံး မွီခုိေနရသူေတြက သူတုိ႔ကုိျပန္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ စြမ္းအား အနည္းဆုံး ျဖစ္မွာပဲ။ ဆန္႔က်င္ခ်င္သည့္ တုိင္ေအာင္လဲ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ခက္ခဲမွာပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာကိစၥ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥ အပါအ၀င္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ကြၽန္းသစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ အားလုံးကုိ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ အာဏာရွင္ လက္ေဟာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ လက္တစ္ဆုပ္စာကပဲ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသးတာ အထင္အရွားပဲ။ တစ္ျပည္လုံး ေနရာအႏွံ႔ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြလဲ အဓမၼ ေျမသိမ္း၊ လယ္သိမ္း၊ ယာသိမ္း ခံေနရတုန္းပဲ။ ေနာက္ဆုံး ဘာသာေရး ၀တၱကေျမပါ မခ်န္ သိမ္းပုိက္၊ ဖယ္ရွားခံေနရဆဲပဲ။ ၀င္ေငြအမ်ားဆုံး၊ အႀကီးဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ပုိင္ ျမန္မာ့ဦးပုိင္ စီးပြားေရးကုမၸဏီလီမိတက္ကုိ မၾကာခင္ကမွ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေပမဲ့ ဘယ္သူေတြက ဘယ္ေလာက္ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ဘယ္လုိ စီမံခန္႔ခြဲေနတယ္ ဆုိတာ အမ်ားျပည္သူ မေျပာနဲ႔ လက္ရွိ လူထုေရြးေကာက္ခံ အစုိးရေတာင္ မသိႏိုင္ေသးဘူး။ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ဆက္ဆံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြက တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကုိယ္တုိင္ အာဏာပုိင္ေတြက ေပးတဲ့ မတိက်၊ မျပည့္စုံတဲ့ ကိန္းဂဏန္း အခ်ဳိ႕ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ပဲ တြက္ခ်က္ လုပ္ကုိင္ေနရၿပီး လက္ေတြ႕ တုုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးရဲ႕ အစစ္အမွန္ ရသုံးခန္႔မွန္းေငြစာရင္း၊ အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ (Real Cash Flow) စတာေတြကုုိ ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ကုိယ္၌က အာဏာရလာတဲ့သူ မွန္သမွ်၊ ဒါမွမဟုတ္ အာဏာရလာကိန္း ရွိတဲ့သူ မွန္သမွ်ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သူတုုိ႔ ပုိင္ဆုိင္သမွ် အရင္းအႏွီးေတြကုိ ထုတ္ေပးၿပီး အာဏာရေအာင္၊ အာဏာ ဆက္လက္ တည္ၿမဲေအာင္ လုပ္ၾကတဲ့ သာဓကေတြ ျမန္မာမွာေရာ၊ ကမၻာမွာပါ အမ်ားႀကီးပါ။ တျခားဥပမာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးေပမဲ့ ဒီေလာက္ဆုုိ အာဏာရွင္နဲ႔ အာဏာရွင္ တစ္ပုိင္း အုပ္စုိးသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အာဏာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေရးမွာ ဒီ အရင္းအျမစ္ ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးႀကီးလဲဆုိတာ ဒီေလာက္ဆုိ ေပၚလြင္ေနပါၿပီ။

■ (၅) လက္ဆုုပ္လက္ကုုိင္ မျပနုုိင္ေသာ အခ်က္မ်ား (Intangible Factors)

လက္ေတြ႕ တုိင္းတာဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္ေတြကလည္း အာဏာရွင္ အုပ္စုိးသူေတြနဲ႔  အုပ္စုိးခံ လူထုၾကားမွာရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးကုိ အေရးပါတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္မႈ၊ အစဥ္အလာ၊ ႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူ၀ါဒ စတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္လည္း အုပ္စုိးသူေတြကို အေလွ်ာ့ေပး လုိက္ေလ်ာနာခံ၊ ေထာက္ခံေစတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ- မိမိက မွားသည္ျဖစ္ေစ မွန္သည္ျဖစ္ေစ ယူနီေဖာင္း ၀တ္ထားသူေတြကုိ အလုိအေလ်ာက္ ေၾကာက္တတ္တာ၊ မဆန္႔က်င္ရဲတာ၊ ႐ုံးျပင္ ကႏၷားသြားရမွာ အလုိလုိေၾကာက္တာ၊ စီနီယာ ဂ်ဴနီယာ၊ ၀ါႀကီး ၀ါငယ္ ျဖစ္ေနလို႔ ျပန္မေျပာရဲတာ စသျဖင့္ေပါ့။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္မ်ားသူေတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ သူ ဘာေျပာေျပာ၊ ဘာ လုပ္လုပ္ မဟုတ္မမွန္မွန္း သိရက္နဲ႔ ျပန္မေျပာရဲတာ၊ အမ်ားစုက လက္ခံေနလုိ႔ ကုိယ္က အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဖက္ေျပာရင္ အမ်ားစုက ကိုယ့္ကုိ ဆန္႔က်င္ခံရမွာ ေၾကာက္တာ စတဲ့ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ အႀကံဳး၀င္ပါတယ္။ ေနာက္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ မွားမွားမွန္မွန္ ျပန္မေျပာရဲတာမ်ဳိး၊ မဆန္႔က်င္ရဲတာမ်ဳိး။ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္ေခတ္ကဆုိရင္ ဘုရင္ဆုိတာ ဘုုရားသခင္ရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ (Divine Rights) ပုိင္ဆုိင္ထားတယ္ လုိ႔ေတာင္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့ၾက၊ ဘုရားထူးခဲ့ၾကရတယ္ မဟုတ္လား။ ၂၁ ရာစု ၀င္လာတဲ့အထိ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အစုိးရေတြ ရွိခဲ့ၾကတာ အထင္အရွားပါ။ တကယ္ေတာ့ အဲလုိမ်ိဳး စဥ္းစားေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈေတြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ မထြန္းကားႏိုင္ပါ။ အုပ္စုိးသူ အာဏာရွင္မ်ားက ဒီအခ်က္ေတြကုိ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ၿပီး ျဖစ္ေစ သူတုိ႔ အာဏာ လက္မလႊတ္ရေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အသုံးခ်ေလ့ ရွိတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ ေန႔တုုိင္းနီးပါး ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး မႈိင္းတုိက္မႈေတြ၊ အစြန္းေရာက္မႈေတြ၊ အုုပ္စုိးသူေတြ ကုိယ္တုိင္ တမင္ဖန္တီးထားတဲ့ ေကာလာဟလေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ၊ အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒေတြ၊ အလြန္အကြၽံ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကုိးကြယ္မႈေတြဟာ ထင္ရွားတဲ့ သာဓကေတြပဲ။ တကယ္ေတာ့ အုပ္စုိးသူေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အာဏာဆုိတာ လူထုဆီကေန ေခတၱခဏ ေခ်းယူငွားရမ္း သုံးစြဲထားတာပဲ၊ လူထုက ျပန္ေတာင္းရင္ အခ်ိန္မေရြး ျပန္ေပးရမယ္လုုိ႔ နားလည္ ယုံၾကည္ထားရမွာ။ အဲလုုိ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ မရွိေသးသ၍၊ အားနည္း ေနေသးသ၍ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ လက္မလႊတ္ခ်င္သူေတြက ဒီအခ်က္ကုိ  အလြဲသုံးစား လုပ္ေနဦးမွာပဲ။

(၆) ျပစ္ဒဏ္ခတ္၊ အေရးယူျခင္းမ်ား (Sanctions)

“ဥပေဒ ေဘာင္တြင္း ေနထုိင္ျခင္း၊ ေဘးကင္း ရန္ကြာ လြန္ခ်မ္းသာ”ဆုုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္က ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေနာက္ဆုံး ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္၊ သီခ်င္း နားေထာင္တဲ့ ေနရာမွာအထိ ျပည္သူလူထု စိတ္ထဲမွာ စြဲေနေအာင္ ၀ါဒျဖန္႔ ၿခိမ္းေျခာက္ထားတာကုိ ၾကည့္ရင္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈနဲ႔ အဲလုုိ အေရးယူခံရမွာ ေၾကာက္စိတ္က ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တည္ၿမဲမႈအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးသလဲ ဆုိတာကို ျပေနတာပဲ။ လူထုကုိ အုပ္စုိးသူတုိ႔ ဆႏၵအတုိင္း စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖုိ႔၊ သူ႔တို႔ အလုိက် ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေစဖုိ႔ အုပ္စုိးသူေတြ အေနနဲ႔ အျပစ္ေပး အေရးယူတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ဳိးေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတာ အာဏာရွင္တုိင္းရဲ႕ လုပ္ရပ္ပါပဲ။ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆုိ အုပ္စုိးသူေတြကုိ နာခံေအာင္ လုပ္တာပါပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူထုု စိတ္ထဲမွာ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရမွာ ေၾကာက္တဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးတာဟာ တကယ္ အျပစ္ေပး အေရးယူတာထက္ ပုိၿပီး ထိေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရမွ မဟုတ္ဘဲ အုပ္စုိးသူ အလုိက် မလုိက္နာ၊ မနာခံလုိ႔ အလုပ္ျပဳတ္မွာ ေၾကာက္တာ၊ ရာထူးမတက္မွာ ေၾကာက္တာ၊ အဖမ္းဆီး အထိန္းသိမ္းခံရမွာ ေၾကာက္တာ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရမွာ ေၾကာက္တာ စတာေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တည္ၿမဲဖုိ႔အတြက္ အဓိက ေရေသာက္ျမစ္ တစ္ခုပဲ။

အစုိးရတုိင္းကေတာ့ တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ တရားမွ်တ သင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြ၊ အမိန္႔ေတြကုိ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာတူညီမႈ၊ ေထာက္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔အညီ အကန္႔အသတ္ ေဘာင္ထဲကေန ထုတ္ျပန္ရတာပဲ။ လုိအပ္တဲ့ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈေတြကုိလည္း ထုိက္သင့္သလုိ လုပ္ရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အျပစ္ေပး အေရးယူတယ္ ဆုိတာ အမ်ားျပည္သူ လက္မခံႏိုင္တဲ့ အျပဳအမူေတြ၊ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြကုိ တားဆီးႏိုင္ဖုိ႔၊ ကာကြယ္ႏိုင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ အတုိင္းအတာ ပမာဏေလာက္ပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုကုိ အေၾကာင္းမဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္ဖုိ႔၊ အစုိးရကုိ မဆန္႔က်င္ရဲေအာင္၊ ဒါမွ မဟုတ္ ေနာင္ၾကဥ္ေအာင္ ဆုိၿပီး မလုိအပ္ဘဲ ေသဒဏ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးတာမ်ဳိး၊ သဘာ၀ထက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ေပးတာေတြ အပါအ၀င္ အလြန္အကြၽံ အစြန္းေရာက္၊ အျပင္းအထန္ အျပစ္ေပး အေရးယူတာမ်ဳိးေတြ ျပဳလုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ မေပးတာ၊ အလုပ္ထုတ္တာ၊ ရာထူး တုိးမေပးတာ၊ အၿငိမ္းစားလစာ ခံစားခြင့္ မေပးတာ၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ပိတ္ပင္တာ၊ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္တာ၊ ခရီးသြား လက္မွတ္ ထုတ္မေပးတာ၊ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ မတရား သိမ္းယူူတာ စတာမ်ဳိးေတြကုိ အမ်ားျပည္သူ လက္ခံႏိုင္တဲ့ တရားဥပေဒထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။

အာဏာရွင္ အစုုိးရမ်ားဟာ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိလည္း အျပင္းအထန္ ပိတ္ပင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း လုိင္စင္မ်ားကုိ တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ဖုိ႔  ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ မလုိလားရင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွာၿပီး ပိတ္ပင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူပုိင္ခြင့္ ကုိလည္း ပိတ္ပင္ တားဆီးပါတယ္၊ သတင္းေမွာင္ ခ်ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ပုဂၢလိက စာနယ္ဇင္း မီဒီယာေတြကုိ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္လုိက္၊ ဖြင့္လုိက္ လုပ္ေပးၿပီး ကုိယ့္ဟာကုိယ္ သတင္းျဖတ္ေတာက္ ဆင္ဆာလုပ္ေအာင္လည္း ဖိအားေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာလဲ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ႔ ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈ တစ္မ်ဳိးပါပဲ။

အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းဟာ အစုိးရတုိင္း သုံးေလ့ရွိတဲ့ လက္နက္ တစ္မ်ိဳးပါ။ တကယ္ေတာ့ လူထုက အမ်ားသေဘာတူ အတည္ျပဳ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ အျပစ္ေပး အေရးယူတာဟာ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ လုံၿခံဳမႈေပးဖုိ႔၊ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အာဏာရ အစုုိးရေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေရးနဲ႔ သူတုုိ႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လူတစ္စု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လူထုကုိ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖုိ႔၊ အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အျပဳအမူအတြက္ မဆုိင္သူေတြကုိပါ ဆြဲထည့္ အျပစ္ေပးတာ၊ ျပစ္မႈနဲ႔ မမွ်တတဲ့ မတန္တဆ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးတာ၊ အစုုိးရနဲ႔ အျမင္ သေဘာထား ကြဲလြဲသူေတြကုိ ေနာင္ကုိ ဒါမ်ဳိး ထပ္မလုပ္ရဲေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ အေနနဲ႔ နမူနာျပ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာမ်ဳိးေတြဟာ အေျခခံ လူ႔အခြင့္ေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးကုိ လူထုရဲ႕ မဲဆႏၵနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအရ တက္လာတ့ဲ့ အစုိးရမ်ဳိးေတြေတာင္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ က်ဴးလြန္ တတ္ၾကပါတယ္။

“အာဏာဟာ (လူေတြကုိ) အဂတိ လုိက္စားေစတတ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္။ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာဟာ အၾကြင္းမဲ့ အဂတိ လုိက္စားေစတယ္”လုိ႔ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေလာ့အက္တန္က ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း သူ႔ရဲ႕ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရးစာအုပ္မွာ “လူတုိ႔အား အဂတိလုိက္စား ေဖာက္ျပားေစသည္မွာ အာဏာ မဟုတ္၊ စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာ လက္လႊတ္ရမည္ကုုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ အာဏာ လက္ကုိင္ထားသူတုိ႔အား ေဖာက္ျပန္ေစၿပီး အာဏာ၏ ဒဏ္ခ်က္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ အာဏာ လက္ေအာက္ခံတုိ႔အား ေဖာက္ျပားေစသည္”လုိ႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ေတြကုိ လူထုက ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ထားရင္ အာဏာရွင္ အစုိးရျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာရွင္တပုိင္း အစုိးရျဖစ္ျဖစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္လာတဲ့ အစုိးရျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာသိမ္း အစုိးရျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရ တစ္ရပ္ဟာ သူ႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ဘယ္လုုိ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လူထုကုိ အဂတိတရားေတြ၊ အေၾကာက္တရားေတြ၊ ဖိအားေပးမႈေတြ၊ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားမႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္ ညႇဥ္းပမ္းမႈေတြ သုံးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္ ဆုိတာ အလြယ္တကူ သိျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ လူထုကုိ အက်ိဳးမျပဳႏိုင္တဲ့ အစုိးရမ်ိဳးကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းမဖက္ လူထုု လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားႀကံဆ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ၿငိမ္းခ်မ္း

၂၀၁၆ ခုုနွစ္ ဇူလုုိင္လ (၂) ရက္။

Political Regime Change and Six Sources of Power

by Kyaw Kyaw Nyein Chan

This article argues that ruling elites exercise authority so long as people allows them to rule. Thus, non-cooperation on the part of the general public is crucial to the breaking chains of autocratic rule. The author notes that if the public is aware of the sources of political power, they can discern how the state (no matter whether it is an autocratic or hybrid regime type) exercises repression and engages in manipulation to maintain their unjust power. The article outlines six sources of political power, namely legitimate authority, human resources (sheer numbers of the masses), knowledge and skills, material and natural resources and intangible factors, such as culture, and sanctions. The public could deprive these sources of power from the rulers by means of elections, non-violent civil defiance or others methods.

■ စာၫႊန္း

၁        ေက်ာ္ေက်ာ္ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ၏ အႀကီးတန္း သုေတသီတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

၂        An authority held by a group within a society that allows for the administration of public resources and implement policies for society. Power may be acquired as a means of governmental direction or in opposition to a government group. Source: Business Dictionary (2016), URL: http://www.businessdictionary.com/definition/political-power.html#ixzz3coyZhkdC

၃        Political power is the totality of meansç influences, and pressuresincluding authority, rewards, and sanctions available to achieve the objectives of the power-holder, especially those of government, the stateç and those groups in opposition (Sharp, 1973).

■ က်မ္းကိုးစာရင္း

Helvey, R. L. (2004). On strategic nonviolent conflict: Thinking about the fundamentals. Boston, MA.: Albert Einstein Institute. ISBN 1-880813-29-47.

Popovic, S. Djinovic, S. Milivojevic, A. Merriman, H. & Marovic, I. (2007). CANVAS Core Curriculum: A Guide to Effective Nonviolent Struggle. Students Book.

Sharp, G. (1973a). The Politics of Nonviolent Action (3 volumes). Boston, MA: Porter Sargent. . ISBN 978-0-87558-068-5.

Sharp, G. (1973b). The Politics of Nonviolent Action, Volume I: Power and Struggle, Boston, MA: Porter Sargent. ISBN 978-0-87558-070-8.

Sharp, G. (1973c). The Politics of Nonviolent Action, Volume II: The Methods of Nonviolent Action, Boston, MA: Porter Sargent. ISBN 978-0-87558-071-5.

Sharp, G. (1985). The Politics of Nonviolent Action, Volume III: Dynamics of Nonviolent Action, Boston, MA: Porter Sargent. ISBN 978-0-87558-072-2.

Sharp, G. (2003). From Dictatorship to Democracy: A conceptual framework for liberation. Boston, MA: Albert Einstein Institute. ISBN 978-1-880813-09-6. (First published in 1994).

Share.

About Author

Kyaw Kyaw Nyein Chan

ေက်ာ္ေက်ာ္ျငိမ္းခ်မ္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ၏ အၾကီးတန္း သုေတသီတဦး ျဖစ္သည္။

Leave A Reply