ဒီမုုိကေရစီတပုုိင္း စပ္ၾကားအုပ္စိုးမႈ စနစ္ေအာက္မွ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး

2
 

ဒီမုုိကေရစီတပုုိင္း စပ္ၾကားအုပ္စိုးမႈ စနစ္ေအာက္မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး
အမွတ္ ၁၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆

တပ္မေတာ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ ျပည္ခုုိင္ၿဖဳိး ပါတီအစုုိးရကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုုိကေရစီ အစုုိးရကုုိ ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ ႏုုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးရဲ့ ဒုုတိယအဆင့္ကုုိ တက္လွမ္းႏုုိင္ခဲ့ၿပီလုုိ ့ဆုုိႏုုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာစကားပုုံမွာ ”တဂူတည္း ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ မေအာင္းႏုုိင္ဘူး” လုုိ ့ အဆုုိရွိေပမယ့္ စစ္အစုုိးရ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ တပ္မေတာ္နဲ ့အရပ္သား အစုုိးရသစ္ကုုိ တဂူတည္း အတူ ေအာင္းေနျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ တနည္း ေျပာရရင္္ေတာ့ ျမန္မာ့ အုုပ္စုုိးမႈစနစ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီမုုိကေရစီ တစိတ္တပုုိင္းနဲ ့ အာဏာရွင္ အင္စတီက်ဳးရွင္း က်င့္ထုုံး အားေကာင္း ေမာင္းသန္ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဖားတပုိင္း ငါးတပုုိင္း စနစ္ hybrid regime အျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီ့ထက္ေျပာရရင္ အစုုိးရသစ္ဟာ သည္းေျခႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရး ညႊတ္ခ်က္ရွိတာလည္း ေတြ ့ရပါ တယ္။ သည္းေျခႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာကေတာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကား ေပါင္းကူး ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ မီဒီယာေတြ၊ ပညာတတ္ေတြစတဲ့ ၾကားခံ အဖြဲ႕အစည္း (mediating institutions) ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လူထုကို တိုက္႐ိုက္ ခ်ဥ္းကပ္တာကို ဆိုပါတယ္။ အခုုလုုိ ဖားတပုုိင္း ငါးတပုုိင္း စနစ္နဲ ့ဒီမုုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ အစုုိးရမ်ဳိး လက္ထက္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ ့စည္းေတြဟာ ဆႏၵေဖာ္ထုုတ္မႈ နဲ ့သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြကုုိ ဘယ္လုုိ ျပသမလဲဆုုိတာ ေမးခြန္းထုုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သား အစုုိးရကေရာ သေဘာ ကြဲလြဲသူေတြကုုိ ဘယ္လုုိ တုုန္ ့ျပန္မလဲ၊ ဘယ္လုုိ ကုုိင္တြဲမလဲ။ စပ္ၾကား အုုပ္စုုိးမႈစနစ္က အရပ္ဘက္အဖြဲ ့စည္းေတြနဲ ့ဆႏၵေဖာ္ထုုတ္မႈေတြရဲ ့ နည္းနာ လုုပ္ဟန္ကုုိ ဘယ္လုုိ ၾသဇာ သက္ေရာက္မလဲ။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေျမယာကိစၥနဲ ့ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ ဘယ္လုုိ ဆႏၵေဖာ္ထုုတ္မႈ ပုုံစံသစ္ေတြကုုိ ျမင္ၾကရမလဲ။ အစုုိးရသစ္ဟာ ႏုုိင္ငံတကာ ကူညီ ေထာက္ပံသူေတြကုုိ ဘယ္လုုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ ့စည္းေတြနဲ ့ဆႏၵေဖာ္ထုုတ္မႈေတြ ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ ရရွိေနတာေတြကုုိ ကန္႔သတ္မလား။ ေအာက္တိုဘာထုုတ္ Myanmar Quarterly မဟာဗ်ဳဟာနဲ ့မူ၀ါဒဂ်ာနယ္ဟာ ႏုုိင္ငံေရး ၀န္းက်င္သစ္ကုိ ရွင္းလင္းၿပီး အထက္ပါ ေမးခြန္းေတြကုုိ ေျဖဆုုိဖုုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

Politics of Protest and CSOs in Hybrid Regime: 1st Issue, October 2016

Burma/Myanmar has entered its second phase of political transition, shifting power from the military-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) government to the elected National League for Democracy (NLD) party led by Aung San Suu Kyi in April 2016. Contrary to the old Burmese saying that “there is no room for two lions to dwell in the same cave,” the military-drafted constitution forces both the armed forces (Tatmadaw) and the newly elected civilian government to cohabit in the polity. In other word, the country’s governance system is still fit to be categorized as a hybrid regime involving some elements of electoral democracy together with the strength of authoritarian institutions. Moreover, the new administration exhibits strong populist tendencies involving its mobilization of the public by means of marginalizing mediating institutions such as civil society organizations (CSOs), independent media and public intellectuals. How do independent CSOs along with dissension and protests function in this hybrid and also movement-friendly regime? How does the regime react and handle dissent? How does regime type influence the repertoires of CSOs and social movements regarding critical issues such as ethnic peace, land rights and education reform? How does the new regime engage with international donor agencies to restrict funding for local CSOs and movements? Myanmar Quarterly’s August addresses the new political context and the questions raised above.

Table of Content
မာတိကာ

I. Editor’s Words
၁။ အယ္ဒီတာ့ စကား

II. Foreword by Larry Diamond
၂။ လယ္ရီဒုုိင္းမြန္း၏ အမွာစကား

 III. Cover Stories, Interviews and Book Reviews
၃။ မ်က္ႏွာဖုုံးေဆာင္းပါးမ်ား၊ အင္တာဗ်ဳးမ်ား ႏွင့္ စာအုုပ္သုုံးသပ္ခ်က္မ်ား

Politics of Protest and CSOs in Hybrid Regime
ဒီမုုိကေရစီတပုုိင္းအစုုိးရလက္ထက္ အရပ္ဘက္လူ ့အဖြဲ ့စည္းမ်ားႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုုတ္မႈမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရး

(a) Politics of Civil Society in Hybrid Regime by Min Zin
(က) ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း စပ္ၾကားအုပ္စိုးမႈစနစ္ေအာက္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး (မင္းဇင္)

(b) Critical perspectives on civil society by Camilla Buzzi
(ခ) အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အေရးပါသည့္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား (ကင္မီလာဘူဇီ)

(c) A Robust and Functioning Civil Society by Min Khin Maung Yin
(ဂ) အားေကာင္း ရွင္သန္သည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (မင္းခင္ေမာင္ရင္)

(d) Hybird Regimes and Civil Society: Comparative Analysis from within Southeast Asia by John Buchanan
(ဃ) စပ္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ လူမႈလူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (ဂၽြန္ ဗ်ဴခန္နန္)

(e) Views from the rulers: A manual for handling Civil Society Organizations(CSOs) and protests by Aung Thu Nyein
(င) အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဘက္မွ အျမင္ အရပ္ဘက္လူမႈလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နည္း နိသွ်ည္း (ေအာင္သူျငိမ္း)

(f) Ethnic Civil Society and Myanmar’s Hybrid Regimes by Ashley South
(စ) လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား လူမႈလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (အက္ရွ္ေလေဆာက္သ္)

(g) Social Movement and ‘Framing’ by Ko Tar
(ဆ) လူထုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေဘာင္ေခတ္ျခင္း (Framing) (ကိုတာ)

(h) Beyond Ma Ba Tha Anti-Muslim Movement: Impacts on Democratization and
National Reconciliation by Dr Sai Latt
(ဇ) မဘသ၏ မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအလြန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အက်ိဳးဆက္မ်ား (ေဒါက္တာစိုင္းလတ္)

Interviews  
အင္တာဗ်ဴးမ်ား

Bo Kyi (a former political prisoner and co-founder of the Assistance Association of Political Prisoners (AAPP)
ဦးဘိုၾကည္ (ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ – AAPP ၏ အတြင္းေရးမွဴး)

Phyo Phyo Aung (fomer General Secretary of the All Burma Federation of Student Unions (ABFSU) and a member of the Democratic Education Movement Leading Committee)
မျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ (ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရမွဴးေဟာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္)

Wai Wai Nu (a former political prisoner and the co-founder of Justice for Women. She is also the founder and director of the Women Peace Network Arakan)
မေ၀ေ၀ႏု ( ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ တည္ေထာင္သူ)

Aung Myo Min (Executive Director of the Equality Myanmar)
ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း (ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ၏ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)

Win Myo Thu (Director of the EcoDev Myanmar)
ဦး၀င္းမ်ိဳးသူ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀၀န္းက်င္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ EcoDev ကို စတင္ ထူေထာင္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာ)

Book Reviews
စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

The Politics of Protest in Hybrid Regimes: managing dissent in post-communist Russia,
Graeme Robertson by Su Mon Thazin Aung
စပ္ၾကားအုပ္စိုးမႈစနစ္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္အလြန္ ရုရွႏိုင္ငံ၏ လူထုသေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံု (ဆုမြန္သဇင္ေအာင္)

Unarmed Insurrections: People Power Movements in Non-Democracies, Kurt Schock by Akar Hein
အၾကမ္းမဖက္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား (အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူ႔အာဏာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း) (အာကာဟိန္း)

IV. Research Findings
၄။ သုုေတသန ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ား

Donation, Transparency and Accountability by Zaw Tu Sai
ဒါန၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ (ေဇာ္တူးဆုုိင္း)

Intra-Elite conflict in Union Solidarity and Development Party by Nay Yan Oo
ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပဋိပကၡကုုိ ေလ့လာျခင္း (ေနယံဦး)

V. Special Features
၅။ အထူးေဆာင္းပါး

 Risks and traps on the road to democracy by Igor Blazevic
ဒီမိုကေရစီသို႔သြားရာ လမ္းမထက္မွ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ဆူးေညွာင့္ခလုတ္မ်ား (အီေဂါ ဘေလဇ္ဗစ္)

VI. Perspectives
၆။ ရူေထာင့္အျမင္မ်ား

Rule of Law: Opportunities for the NLD Government by Zunetta Herbert
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး (သို႔မဟုတ္) NLD အစိုးရအတြက္ အခြင့္အလမ္း (ဇူနက္တာ ဟားဘတ္)

Political Regime Change and Six Sources of Power by Kyaw Kyaw Nyein Chan
ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ ၆ သြယ္ (ေက်ာ္ေက်ာ္ျငိမ္းခ်မ္း)

VII. Let Numbers Speak
၇။  စကားေျပာေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

Number of Political Prisoners
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း

 

 

 

Share.

About Author

Avatar

2 Comments

 1. Avatar
  ေဒါက္တာပင္လုံေအး on

  ေနျပည္ေတာ္မွ မွာယူလိုပါသည္။
  ပို႕ေပးနိုင္မည္ဆိုပါက
  မည္ကဲ့သို့ေငြေပးေခ်ရမည္ကို သိရွိလိုပါသည္။

  ေဒါက္တာပင္လုံေအး
  လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးး
  နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန
  စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန
  ရုံးအမွတ္ (၁) ေနျပည္ေတာ္

  ၀၉ ၄၃၁ ၈၉၀၇၁

  FB: Pinlone Aye

  • Nay Htun Naing
   Nay Htun Naing on

   ေနျပည္ေတာ္က စာအုပ္ဆိုင္တိုင္းမွာ ရရွိႏိုင္ပါျပီ။ အဓိပတိ၊ လမင္း၀င္း၀င္း၊ ေရႊမင္းသား၊ ေသာ္တာဆန္း၊ သရဖူ။

Leave A Reply